Skip to main content

Intebold Festival 2023 program

The 2.5-day program of the event is dedicated not only to interiors and architecture but also to chimney sweeping and education. The festival is bilingual, and translation from and into English and Slovak is provided.

You get a GIFT in the bag in the form of an INTEBOLD MAG magazine about Slovak interiors. FREE lunch, snacks, hot and cold drinks, and a culinary surprise are provided during both days of the festival at the Faculty of Architecture and Design and a RAFFLE of valuable prices. PLUS the event and the venue have a unique environment and great atmosphere.

The event is included in the system of Profesional Education of Architects of the Slovak Chamber of Architects.

2,5 dňový program podujatia je venovaný nielen interiérom a architektúre, ale aj komunikácii a vzdelávaniu. Festival je bilingválny a je zabezpečený preklad z a do angličtiny a slovenčiny.

Každý návštevník dostane v taške DARČEK v podobe magazínu INTEBOLD MAG o slovenských interiéroch. Počas oboch dní festivalu na Fakulte architektúry a dizajnu poskytujeme ZADARMO obed, občerstvenie, teplé a studené nápoje a kulinárske prekvapenie a TOMBOLU o hodnotné ceny. NAVIAC festival usporiadame v jedinečnom prostredí so super atmosférou.

Podujatie je zaradené do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov.

Day 1

20 October
Friday
8:30

Registration


9:00

Welcome and morning gathering


9:30

SAID, intro

Theme: Invoking the inaugural INTEBOLD festival spirit through a live AI generative session with active audience participation


9:50

Peter Chaban (SK/CZ)

Theme: Adaptive reuse applied in the studio’s projects

Chief Architect at CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Senior architect u CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS


10:20

Magnus Wästberg (SE)

Theme: Humanistic Light

Lighting specialist and design visionary who has been revolutionizing the global lighting industry since 2008.

Špecialista na osvetlenie a vizionár v oblasti dizajnu, ktorý od roku 2008 spôsobuje revolúciu v globálnej výrobe svietidiel.


11:05

Coffee Break


11:35

Lenka Petráková (UK/SK)

Theme: Architectural Alchemy: Rethinking the boundaries of inspiration and realisation

Lenka works for Zaha Hadid Architects (UK) as a senior architect. Prior to joining ZHA, Lenka worked in architectural offices in New York, Vienna and Bratislava. Her portfolio of work spans several countries: China, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Russia, Greece, France and Austria.

Lenka pracuje pre Zaha Hadid Architects (UK) ako vedúca architektka. Pred nástupom do ZHA pracovala Lenka v architektonických kanceláriách v New Yorku, Viedni a Bratislave. Jej portfólio prác sa rozprestiera vo viacerých krajinách: Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Rusko, Grécko, Francúzsko a Rakúsko.


12:15

René Baďura (SK)

Theme: Interior Design and Ethics

Designer, university lecturer, author of publications, lectures and articles on design. He works at the Technical University in Zvolen as head of the Department of Furniture and Interior Design. He has held exhibitions, study stays, internships, lecture series and led workshops abroad.

Dizajnér, vysokoškolský pedagóg, autor publikácií, prednášok a článkov o dizajne. Pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene ako vedúci na Katedre dizajnu nábytku a interiéru. Má za sebou výstavy, študijné pobyty, stáže, prednáškové cykly a viedol workshopy v zahraničí.


12:45

Lunch (included in the ticket price)


14:05

Sylvia Ciulis (SK)

Theme: Traditions and local perspectives in contemporary design

Since 2010 I have been working on Slovak local identity and folk art. As a co-author of the SlovakiaGift brand I cooperate with ÚĽUV and I participated in the IDENTITA SK project with Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. We explored artistic expressions in folk crafts and the importance of folk clothing and local crafts for identity and practical use.

Od roku 2010 sa zaoberám slovenskou lokálnou identitou a ľudovou tvorbou. Ako spoluautorka značky SlovakiaGift spolupracujem s ÚĽUV a podieľala som sa na projekte IDENTITA SK s Prof. Ing. Veronikou Kotradyovou, PhD. Skúmali sme výtvarné prejavy v ľudovej remeselnej tvorbe a význam ľudového odevu a miestnych remesiel pre identitu a praktické využitie.


14:30

Tomáš Petrek (SK)

Theme: The basics of effective branding

Tomáš is the Managing Director of GoBigname, an international branding studio that works with startups, SMEs, and multinational companies to expand their brands globally. With 11 years of experience, GoBigname has created 250+ brand names, strategies, and visual identities. Tomáš is also a Google Certified Trainer in Branding.

Tomáš je výkonným riaditeľom GoBigname, medzinárodného brandingového štúdia, ktoré spolupracuje so startupmi, malými a strednými podnikmi a nadnárodnými spoločnosťami pri rozširovaní ich značiek na celom svete. Za 11 rokov skúseností vytvorilo GoBigname viac ako 250 značiek, stratégií a vizuálnych identít. Tomáš je tiež certifikovaným školiteľom spoločnosti Google v oblasti brandingu.


15:00

Graeme Brooker (UK)

Theme: Practice, Matter and Reuse Culture

Interior designer, author of many books and publications on interior design, founder and head of the Department of Interior Design at the Royal College of Art in London, the most prestigious art college in the world.

Interiérový dizajnér, autor mnohých kníh a publikácií o interiérovom dizajne, zakladateľ a vedúci Katedry interiérového dizajnu na najprestížnejšej vysokej škole umenia na svete Royal College of Art v Londýne.


15:45

Coffee Break


16:15

René Pier (DE)

Theme: Interior Architecture for future

Award-winning interior architect in spa, hospitality, scenic and product design. Innovator and speaker. Constantly opens and develops international interdisciplinary debate. 

Oceňovaný interiérový architekt v oblasti spa, hotelierstva, scénografie a produktového dizajnu. Inovátor a spíker. Neustále otvára a rozvíja medzinárodnú interdisciplinárnu diskusiu.


16:45

Andrea Borská (SK)

Theme: Brownfields from urban to interiors scales

As an architect she has been working with architectural studios in Slovakia and Germany. Currently, she focuses on teaching at the faculties of architecture in Bratislava and Vienna. Her main topic is the sustainability of building and interior materials, structures, buildings and urban neighborhoods.

Ako architektka spolupracovala s architektonickými ateliérmi na Slovensku a v Nemecku. Aktuálne sa zameriava na pedagogickú činnosť na fakultách architektúry v Bratislave a vo Viedni. Nosnou témou je trvalá udržateľnosť stavebných a interiérových materiálov, konštrukcií, budov a mestských štvrtí.


17:15

Igor Patráš (SK)

Theme: Support of Slovak producers and companies operating in the furniture sector

CFO and COO of twd SK, a family-owned company whose mission is to turn the ideas of designers and manufacturers into reality. Co-founder of the brand hrdynabytok.sk, which brings together the best Slovak manufacturers under a common umbrella.

CFO a COO rodinnej firmy twd SK, ktorej poslanim je meniť nápady dizajnérov a výrobcov v realitu. Spoluzakladateľ značky hrdynabytok.sk, ktorá spája tých najlepších Slovenských výrobcov pod jednu strechu.


17.30 – 19.00

Meet and greet break, network, guest registration

Winners announcement ceremony

Friday night vine, bonfire & conversation


19:00

INSAID AWARDS 2023 JURY PANEL DISCUSSION


19:50

Break – DJ, Welcome Drink


20:10

Insaid Awards – winners ceremony


22:00 – 1:00

Drinks @ at venue

Day 2

21 October
Saturday
9:30

Diana Rennerová (SK)

Theme: Live stand-up performace

Stand-up comedian, show founder, and content creator. She is also involved in sustainable film production and Slovak entertainment programs.

Stand-up komička, zakladateľka šou a tvorca obsahu. Podieľa sa aj na udržateľnej filmovej produkcii a slovenských zábavných programoch.


9:50

Martin Derner (SK)

Theme: Artistic reflection of private space through manipulative work with its material attributes. 

Accomplished artist and educator at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava explores private spaces through art, showcased in international exhibitions and lectures like ‘Housing Situation’

Martin Derner, umelec a docent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, skúma súkromné priestory prostredníctvom umenia, ktoré prezentuje na medzinárodných výstavách a prednáškach ako “Bytová situácia”.


10:10

Ulla Hell (AT/IT)

Theme: Appropriateness_ interior design deriving from architectural concept in regional contexts

Ulla leads the Italian studio Plasma and has completed a range of small and medium-sized projects from conception to realization. She is a guest lecturer in design courses at the University of Innsbruck and works as a jury member in competitions.

Ulla vedie talianske štúdio Plasma a má za sebou celý rad malých a stredne veľkých projektov od koncepcie až po realizáciu. Je hosťujúcou lektorkou kurzov dizajnu na univerzite v Innsbrucku a pracuje ako členka poroty v súťažiach.


11:00

Coffee Break


11:30

Martin Jelínek (SK)

Theme: Presenting your ideas in less than a few minutes 

Founder and Executive Director of Bright House Language Institute. Renowned lecturer and communication trainer specializing in presentation and intercultural skills.

Zakladateľ a výkonný riaditeľ jazykového inštitútu Bright House. Renomovaný lektor a tréner komunikácie, ktorý sa špecializuje na prezentačné a medzikultúrne zručnosti.


12:00

Architects BKPŠ

Theme: Re-creating interiors of Slovak National Gallery

Architects Pavel Paňák and Martin Kusý are living legends of Slovak architecture. Their work ranges from minor intervention to general design. They are the authors of the Slovak National Theatre or the reconstruction of the Slovak National Gallery.

Architekti Pavel Paňák a Martin Kusý majú bohatú architektonickú a pedagogickú prax. Vo svojej tvorbe sa venujú od drobnej intervencii až po generálneho projektanta. Sú autormi Slovenského národného divadla alebo rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie.


12:50

Lunch (included in the ticket price)


14:10

Zuzana Phillips (UK)

Design director at Accanto Interiors. She has had an amazing evolution from unfinished projects to luxury interior design for discerning clients. She has led a number of commercial projects with budgets in the millions of pounds.

Design director at Accanto interiors. Prešla úžasným vývojom od nedokončených projektov k luxusnému interiérovému dizajnu pre náročných klientov. Vedie viacero komerčných projektov s rozpočtami v miliónoch libier.


15:00

Imro Vaško (CZ/SK)

Theme: Application of experimental design in real live environment

Imro Vaško, a renowned architect and academic, has left an indelible mark on Central European architecture and the realm of experimental design.

Imro Vaško, uznávaný architekt a akademik, zanechal nezmazateľnú stopu v stredoeurópskej architektúre a sfére experimentálneho dizajnu.


15:35

Michal Matloň (SK)

Theme: Biophilic design: What our brain craves in interiors

Architecture psychologist helping to create places of flourishing and meaningful work, from offices to urban neighborhoods. He works at theLivingCore in Vienna and has co-founded Venetian Letter – a newsletter on human-centered, science based architecture and urbanism.

Psychológ architektúry pomáha vytvárať miesta, kde sa darí a kde sa dá zmysluplne pracovať, od kancelárií až po mestské štvrte. Pracuje v spoločnosti theLivingCore vo Viedni a je spoluzakladateľom Venetian Letter – informačného bulletinu o architektúre a urbanizme zameranom na človeka a založenom na vede.


16:05

Coffee Break


16:35

Katya Svanidze (SK)

Theme: Preserving old in new creations

Katya Svanidze is a designer and architect who is known for promoting responsible design practices. Her projects have been featured in publications worldwide. She believes in preserving historic and existing structures while creating something new.

Katya je dizajnérka a architektka, ktorá je známa presadzovaním postupov zodpovedného dizajnu. Jej projekty sa objavili v publikáciách po celom svete. Verí v zachovanie historických a existujúcich štruktúr pri vytváraní niečoho nového.


17:05

Oliver Méres (SK)

Theme: Tools for designing more human spaces and places

Communication specialist with a background in architecture, development and placemaking. Currently Content Designer at Lighting Beetle Studio, where he designs products and services to make people’s lives better.

Komunikačný špecialista s presahom do architektúry, developmentu a placemakingu. Momentálne Content Designer v štúdiu Lighting Beetle, kde navrhuje produkty a služby pre lepší život ľudí.


17:35 – 18:00

Official event closing

TOMBOLA

Na konci druhého dňa budeme žrebovať z hodnotných cien.

ŠŤastie je na tvojej strane

🍀

 • MODENA

  Kreslo Modena s organickými tvary a
  minimalistickými krivkami poskytuje
  moderný vzhľad a vysoký komfort.
  link

 • CHIPPERFIELD

  Archetypálna stolová lampa
  na domáce alebo kancelárske použitie
  link

 • WithME

  WithME sa vymyká tradičným kancelárskym
  stoličkám, prispôsobuje sa vyvíjajúcej sa dynamike
  práce a podporuje flexibilný prístup k spolupráci na
  modernom pracovisku.
  link

Day 3

22 October
Sunday
Unofficial networking
10:00

Tour of the Slovak Radio (reversed pyramid)

The building of the Slovak Radio and Television is an important example of modernist architecture. This imposing complex is known for its unique inverted pyramid design and impressive interiors.

11:00

Walking to the city


11:30

Slovak National Gallery (SNG)

In the period from 2016 to 2022, the Slovak National Gallery (SNG) underwent a major reconstruction, whose main architects were Martin Kusý and Pavol Paňák from BKPŠ studio. Their primary goal was to restore the original character and function of the Bridge building, modernise the technical equipment and increase the comfort for visitors. At the same time, however, they were careful to preserve the authenticity of the architecture and respect the original concept by the architect Dedeček. Join us and meet with the authors.

13:00

Lunch (paid by attendee)


Partneri INTEBOLD festival 2023


Pridajte sa k INTEBOLD festivalu ako partner a staňte sa súčasťou cesty za transformáciou. Zvýšte kredit svojej značky, spojte sa s lídrami v odvetví a prispejte k formovaniu ekosystému kreativity a inovácií. Poďme spoločne tvarovať budúcnosť interiérového dizajnu a architektúry na Slovensku!