Skip to main content

Kurz Interiérový dizajn I. – Staviteľstvo
a rekonštrukcie interiérov

Kurz interiérového dizajnu sa zameriava na staviteľstvo a rekonštrukcie interiérov. Práca s jestvujúcim architektonickým priestorom je to, v čom sú špecialisti práve interiéroví/é dizajnéri/ky a interiéroví/é architekt/ky. Tento kurz interiérového dizajnu vám ukáže, ako na to.

Intebold academy ponúka jednoročný vzdelávací program v trvaní 160 hodín, t.j. 4 hodiny týždenne. Je ušitý na mieru pre tvorcov interiérov, teda tých, ktorí pri svojej práci zaznamenávajú, prezentujú, navrhujú, rekonštruujú, vyrábajú, vyberajú a odporúčajú interiéry.

Obsah vzdelávacieho programu

1. PROCESY A ZÁMERY V INTERIÉRI
Úvodný modul vám poskytne holistický prehľad o interiérovom dizajne súčasnosti, zdôrazní dôležité aspekty od profesionálnych kompetencií a dizajnérskeho procesu po udržateľnosť a kultúrne hodnoty.

2. LEGISLATÍVA A ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ POJMY
Tu sa zoznámite s legislatívnym rámcom, technickými štandardmi a dokumentáciou v stavebníctve. Pochopíte právnym a technickým predpisom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú prácu v oblasti interiérového dizajnu a stavebníctva.

3. PROJEKTOVANIE INTERIÉRU
Toto je náš ateliér. Zameriate sa na tvorbu a riadenie interiérových projektov. Naučíte sa všetko dôležité o projektovaní interiérov od zadania, analýzy priestoru, navrhovania úprav, technických riešení po vytváranie dizajnových manuálov.

4. KONŠTRUKCIE A REKONŠTRUKCIE V INTERIÉRI I.
Tému Konštrukcie a rekonštrukcie v interiéri sme rozdelili do dvoch modulov. V prvom získate komplexné znalosti o konštrukčných prvkoch ako steny, stĺpy, stropy, podlahy a schodiská. Oboznámite sa s materiálmi, povrchovými úpravami a technickými prístupmi v interiéri.

5. KONŠTRUKCIE A REKONŠTRUKCIE V INTERIÉRI II.
V tomto moduli spoznáte zasklenné steny, okná a dvere a zistíte ako správne rekonštruovať hygienické zariadenia. Informácie z oboch modulov vám umožnia efektívne plánovať a realizovať projektové zmeny a rekonštrukcie s dôrazom na bezpečnosť, funkčnosť a estetiku.

6. TECHNICKÉ VYBAVENIE INTERIÉRU
Zameriate sa na funkčné a technické stránky interiérov. Dozviete sa o kľúčových prvkoch, ako osvetlenie, elektroinštalácie, akustika a technické systémy, čo vám umožní vytvárať interiéry, ktoré sú plne funkčné a technologicky vyspelé.

7. RIADENIE NÁKLADOV INTERIÉRU
Zdokonalíte sa v oblasti finančného plánovania a správy projektov. Naučíte sa odhadovať a analyzovať náklady a výnosy, riešiť možné spory, čím získavate dôležité nástroje pre efektívne riadenie interiérových projektov a ich dlhodobú udržateľnosť.

8. ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Skúška kurzu zahŕňa praktickú časť, kde každý vypracuje časť Projektu interiéru a teoretickú časť v podobe písomného testu z praktických otázok z tém modulov.

Schopnosti, zručnosti a vedomosti absolventov/tiek

Absolvent/ka vzdelávacieho programu má predpoklady na plánovanie, projektovanie dizajnu stavebno – technologickej časti interiérov a architektonických intervencií. Dokáže naprojektovať dokumentáciu na ohlásenie stavebných úprav interiéru, je schopný/á vytvoriť špecifikáciu a výpis prvkov v interiéri a rozpočet stavebných úprav interiéru do fázy holo-priestor s koncovými prvkami a vybavením, ako podlahy, hygienické zariadenia, obklady, osvetlenie, interiérové dvere, zasklenia.

Absolvent/ka dokáže analyticky myslieť, predpokladať a zvažovať technické riešenia a postupy pri navrhovaní a rekonštrukciách interiérov. Vie vizuálne identifikovať problémy na konštrukciách v interiéri, zdokumentovať a riešiť ich odbornou obnovou. Má prehľad o aktuálnych trendoch a možnostiach technického vybavenia interiérov. Súčasne dokáže efektívne riadiť a optimalizovať náklady na realizáciu interiéru.

Kde, ako a za koľko

Kurzy budú prebiehať kombinovanou formou prezenčne aj dištančne v Bratislave a v Nitre. Po ukončení získa absolvent certifikát o absolvovaní rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR. Na akreditácii práve pracujeme.

Začíname 28. marca 11. apríla 2024 v Bratislave a 29. marca 12. apríla 2024 v Nitre osobným stretnutím a prvou prednáškou. Kurz bude prebiehať prednáškami a konzultáciami live online a raz mesačne sa stretneme na praktickom, prezenčnom cvičení so špecialistami v stavebno-architektonickom odbore. Cena kurzu je 2 250 eur za ročné štúdium. Platba bude možná aj na dve splátky bez navýšenia sumy, a to pred začatím kurzu 1 400 eur a po 4. module v čiastke 850 eur. Od septembra 2024 otvárame kurzy v Košiciach, Žiline a vo Zvolene.

Bonusy

Poplatok zabezpečuje účastníkom kurzu okrem poskytnutia vzdelávania aj študijné materiály, magazín interiérov intebold v bavlnenej taške zadarmo, zvýhodnené vstupenky a registrácie na podujatiasúťaže a aktivity SAID.

Kurz môže absolvovať aj začiatočník v tvorbe interiérov. Počas štúdia bude mať ročnú licenciu programu SketchUp PRO EDU zadarmo. Na kurze neučíme kreslenie ani 3D modelovanie, radi vás však navedieme. Zameriavame sa na hodnotné vedomosti a praktické cvičenia.

Štúdiom vás povedú skúsení interiéroví architekti, stavební inžinieri a architekti s dlhoročnou praxou a nadšením odovzdať svoje znalosti.

Môžete sa stať členom/kou SAID a napomáhať budovať profesionálnu komunitu interiérových dizajnérov/iek a architektových architektov/iek, zúčastňovať sa aktivít a celoživotného vzdelávania členov SAID a posilňovať dobré meno tejto pomerne mladej profesie.

Registrujte sa dnes

Ak máte záujem o rekvalifikačný kurz Interiérový dizajn I. – Staviteľstvo a rekonštrukcie interiérov, napíšte na info@said.sk, prosím. Prihláška nie je záväzná, počet účastníkov je však limitovaný. Radi vás budeme kontaktovať.