Skip to main content

Artup Galéria

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Tomáš Stacho | STUDIO 20A
  Mário Ďuriš | STUDIO 20A
  Fotograf
  Aneta Holehesh
  Spoluautor Projektu
  STUDIO 20A - tím
 • Trnava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 84m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Alojzia Kytková | DOM SVETLA
 • Autorský popis

  Filozofiou a centrálnym posolstvom galérie Art Up je myšlienka "No dream is too big". Art up Galéria v Trnave predstavuje moderný výstavný priestor, ktorý kladie dôraz na flexibilitu. Pri návrhu interiéru sa dbalo na možnosť jednoduchých zmien rozloženia a výmeny vystavovaných diel. Minimalistický dizajn s betónovými stenami a stropmi vytvára industriálnu atmosféru, ktorá dokonale zvýrazňuje moderné umenie. Vzhľadom na nedostatočný prísun denného svetla bolo nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť návrhu umelého osvetlenia. Pri navrhovaní osvetľovacieho systému sme sa zamerali na strategické umiestnenie stropných svietidiel, ktoré zabezpečujú rovnomerné a dostatočné osvetlenie celého priestoru. Viacúrovňový dizajn priestoru umožňuje rôzne perspektívy na vystavované diela a rozdeľuje priestor na rôzne zóny. Oddychová zóna s pohodlným kreslom a sedenie umiestnené v iných častiach galérie, poskytujú návštevníkom priestor na relaxáciu a diskusie. Použité materiály ako betón a kov sú nielen odolné, ale aj trvácne, čo prispieva k udržateľnosti. Súčasťou galérie je aj špeciálne navrhnutá pracovná zóna pre autorku, ktorá je strategicky umiestnená na mieste s optimálnym prístupom prirodzeného svetla. Tento priestor bol koncipovaný tak, aby maximalizoval denné osvetlenie, čím vytvára ideálne podmienky pre kreatívnu činnosť a sústredenú prácu. Mobilný pracovný stôl je navrhnutý pre jednoduchú adaptáciu podľa momentálnych potrieb a výrazne prispieva k flexibilite priestoru, umožňujúc dynamickú reorganizáciu pracovného prostredia v súlade s požiadavkami. Galéria je vizuálnou hrou plnou minimalizmu, hravosti, farebnosti a nadčasovosti. Interiér vyvoláva pocit pohody a inšpirácie už pri samotnom vstupe, a je navrhnutý tak, aby umelecké diela prirodzene zapadali do príbehu vášho domova.

 • Author Description

  The philosophy and central message of the Art Up gallery is the idea "No dream is too big". Art up Gallery in Trnava is a modern exhibition space that emphasizes flexibility. When designing the interior, attention was paid to the possibility of simple changes to the layout and exchange of exhibited works. The minimalist design with concrete walls and ceilings creates an industrial atmosphere that perfectly accentuates the modern art. Due to the insufficient supply of daylight, it was necessary to pay special attention to the design of artificial lighting. When designing the lighting system, we focused on the strategic placement of ceiling lights, which ensure uniform and sufficient lighting of the entire space. The multi-level design of the space allows different perspectives on the exhibited works and divides the space into different zones. A relaxation zone with a comfortable chair and seating located in other parts of the gallery provide visitors with space for relaxation and discussion. The materials used, such as concrete and metal, are not only durable, but also durable, which contributes to sustainability. The gallery also includes a specially designed work zone for the author, which is strategically located in a place with optimal access to natural light. This space was designed to maximize daylight, creating ideal conditions for creative activity and focused work. The mobile work desk is designed for easy adaptation according to current needs and significantly contributes to the flexibility of the space, enabling dynamic reorganization of the work environment in accordance with requirements. The gallery is a visual game full of minimalism, playfulness, color and timelessness. The interior evokes a feeling of well-being and inspiration upon entering, and is designed so that the artworks naturally fit into the story of your home.

Fotografie interiéru | Aneta Holehesh

Artup Galéria