Skip to main content

Galéria Ignáca Bizmayera – Figuralisti

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Michal Berger | design berger
  Helena Bergerová
  Fotograf
  Peter Nosáľ
 • Modra

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 198m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Domoglass
  Osvetlenie
  Lennergy
  Stavebné povolenia
  Vings
 • Autorský popis

  Podmienkou múzea bola dodržanie koncepcie výstavy stálej expozície a maximálne rešpektovanie historického priestoru /r. 1700/, jednoduchá údržba celej expozície, bezpečnosť exponátov ako aj návštevníkov. Jednoduché tvaroslovie vitrín, soklov, prvkov inštalácie s popisom, informačným systémom je zámerne navrhnutá tak aby vynikli samotné exponáty v netradičnej kruhovej dispozícii. Informácie k exponátom dopĺňajú TV monitor a tablety. Pre veľký objem zbierky SNM je inštalácia riešená tak, aby sa dala po uplynutí stanovenej doby obmieňať. Nanovo inštalované ďalšie tematické celky s využitím vitrín, soklov ako aj osvetlenia ktoré je možné prispôsobiť novej inštalácii. Použité materiály: jaklové profily s povrchovou úpravou vypaľovanej farby, melamínová DTD, vitríny zo skla ktoré spĺňajú bezpečnostné predpisy.

 • Author Description

  The condition of the museum was to comply with the concept of the exhibition of permanent exposition and maximum respect for the historical space /r. 1700/, simple maintenance of the entire exposition, safety of exhibits as well as visitors. The simple morphology of showcases, plinths, installation elements with description, information system is deliberately designed so that the exhibits themselves stand out in the non-traditional circular layout. Information about the exhibits is supplemented by a TV monitor and tablets. Due to the large volume of the SNM collection, the installation is designed in such a way that it can be changed after the specified period of time. Newly installed other thematic units using showcases, plinths as well as lighting that can be adapted to the new installation. Materials used: jacquard profiles with a burnished color surface treatment, melamine DTD, glass showcases that meet safety regulations.

Fotografie interiéru | Peter Nosáľ

Galéria Ignáca Bizmayera – Figuralisti