Skip to main content
Kategória

Inštitúcie, obchody a inštalácie (Public, shop or show)

BÝVANIE / LIVING PRACOVISKO / WORKPLACE KAVIARNE A REŠTAURÁCIE / HOSPITALITY INŠTITÚCIE, OBCHODY A INŠTALÁCIE / PUBLIC SHOP SHOW ŠTUDENT / STUDENT WORKS

Projetky v kategórii (Projects in category)

27 JEWELRY Bratislava | Ground Cycling Store | Artup Galéria | Luculus pop-up store | Umelka Gallery / rekonštrukcia výstavných priestorov / reconstruction of exhibition spaces | kalé clinic | Luculus | Shop VSG | Curly lab – kaderníctvo pre kučeravé vlasy | Galéria Ignáca Bizmayera – Figuralisti 

Umelka Gallery / rekonštrukcia výstavných priestorov / reconstruction of exhibition spaces

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Mária Bogárová | BOGÁR architekti
  Michal Bogár | BOGÁR architekti
  Fotograf
  Michal Bogár | BOGÁR architekti
 • Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 369m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Martin Strnad | Strnad
 • Autorský popis

  Výstavné siene v interiéroch objektu bývalej Umeleckej besedy slovenskej slúžia kontinuálne ako galerijné priestory od roku 1926, kedy bol objekt UBS postavený podľa projektu architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna (víťazný návrh z architektonickej súťaže, 1924). Objekt a jeho interiéry prešli v minulosti viacerými čiastkovými obnovami, pričom významným obdobím pre celkové pozdvihnutie kvality tohto areálu boli roky 2020 – 2024, kedy okrem iných úprav prebehla aj rekonštrukcia historických výstavných priestorov Galérie Umelka. Rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka grantu EHP spoločne financovanému Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a takisto vďaka spolufinancovaniu zo strany Slovenskej výtvarnej únie.
  Architekti rekonštrukcie výstavných priestorov vytvorili spolu s tímom špecialistov projekt obnovy zameraný na zachovanie autenticity pôvodných výstavných priestorov a interiérových prvkov a zároveň na celkové zvýšenie kvality technického vybavenia galérie.
  Inovácia a funkčnosť
  Výstavné priestory sa plošne zväčšili odstránením dodatočných nehodnotných zásahov do interiéru. Veľká aj malá výstavná sieň boli vybavené najnovším systémom tienenia veľkých zasklených plôch a premietacím systémom pre audiovizuálne projekty. Inštalované bolo nové galerijné osvetlenie, temperovanie priestorov a ďalšie technické vybavenie podporujúce organizovanie spoločenských udalostí a konferencií, ale predovšetkým pre usporiadanie kvalitných prezentácií diferencovaných výtvarných a multimediálnych projektov.
  Udržateľnosť
  Postupné a kreatívne zvyšovanie kvality a vybavenia výstavných priestorov a kvalitná dramaturgia podujatí prispieva už dlhodobo k udržateľnosti týchto priestorov pre kultúrne účely. Dokladá to bezmála 100-ročná existencia týchto priestorov, ktoré kontinuálne slúžia pre širokú verejnosť ako galéria.

 • Author Description

  The exhibition halls in the interiors of the former Umelecká beseda slovenská (UBS building) have been continuously used as gallery spaces since 1926, when the UBS building was built according to the project of architects Alois Balán and Jiří Grossmann (winning design from the architectural competition, 1924).
  The building and its interiors underwent several partial renovations in the past, while the years 2020-2024 were an important period for the overall improvement of the quality of this cultural institution, when, among other modifications, the reconstruction of the historical exhibition spaces of the Umelka Gallery also took place. The reconstruction was carried out thanks to an EEA grant jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, and also thanks to co-financing by the Slovak Art Union (Slovenská výtvarná únia).
  The architects of the reconstruction of the exhibition spaces created, together with a team of specialists, a project focused on the preservation and restoration of authentic spaces and original interior elements, as well as on the overall improvement of the quality of the gallery's technical equipment.
  Innovation and functionality
  The exhibition spaces have been enlarged by removing additional useless interventions in the interior. Both the large and small hall were equipped with a shading system for large glazed surfaces and a projection system for audiovisual projects, new gallery lighting, room temperature control and other technical equipment supporting the organization of social events and conferences, but above all high-quality presentations of differentiated art and multimedia projects, were installed.
  Sustainability
  The gradual and creative improvement of the quality and equipment of exhibition spaces and the high-quality dramaturgy of events have contributed to the sustainability of these spaces for cultural purposes for a long time. This is evidenced by the nearly 100-year continuous existence of these exhibition spaces, which serve the general public as a renowned gallery.

Fotografie interiéru | Michal Bogár

Umelka Gallery / rekonštrukcia výstavných priestorov / reconstruction of exhibition spaces