Skip to main content

Climber’s Refuge

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Hana Šegedová | Technická univerzita vo Zvolene
  Gestor
  Mgr. Art. Júlia Kaštierová, Artd. | Technická univerzita vo Zvolene
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 32m²

 • Autorský popis

  Tento projekt je riešením útočiska/ prechodného domova v horách pre moderných nomádov horolezcov, ktorých životný štýl je svojim spôsobom výnimočný. Spája ich láska a úcta k prírode, slobodný život plný cestovania a neustála snaha zdolávať vrcholy hôr po celkom svete. Mojim cieľom bolo zhmotniť skupinovú identitu horolezcov do jedného priestoru, ktorý by im poskytoval na mieru šité útočisko a odrážal ich podstatu. Oni nepotrebujú k životu veľa a hlbšie životné hodnoty prevyšujú povrchné veci. Priestor je funkčne prispôsobený tak, aby napĺňal ich základné potreby: spať, jesť a uložiť si svoje veci či lezecké vybavenie. Interiér je vysoko variabilný a schopný adaptovať sa aktuálnym potrebám. Viacfunkčné nábytkové zostavy dokážu poskytnúť niekoľko miest na spanie, priestor na stolovanie a množstvo úložných plôch. Zámerom bolo aj umožniť im vystavať si interiér svojpomocne z materiálov, ktoré sú im dôverne známe a teda tu môžu využiť svoje zručnosti ako napríklad viazanie uzlov na lanách. Farbe sa v horolezectve prikladá veľký význam. Horolezecké oblečenie a vybavenie je zásadne farebné, je to pre nich priam identické a to za účelom viditeľnosti v horskom teréne. Tento princíp je uplatnený aj v interiéri, ktorý je homogénny, no farebné spoje nábytku naznačujú prítomnosť nábytkového prvku s možnosťou využitia viacerými spôsobmi. Hlavné zóny sú taktiež farebne odlíšené. Tento priestor má združovať komunity lezcov na cestách a prejaviť schopnosť empatie a porozumenia zo strany mňa ako autora aj napriek tomu, že do tejto komunity priamo nepatrím.

 • Author Description

  This project is a solution for a temporary home in the mountains for modern nomadic climbers, whose lifestyle is exceptional in its own way. They are united by their love and respect for nature, a free life full of traveling and a constant effort to climb mountain peaks all over the world. My goal was to materialize the group identity of climbers into one space that would provide them with a tailor-made retreat and reflect their essence. They don't need much to live, and deeper life values surpass superficial things. The space is functionally adapted to meet their basic needs: to sleep, eat and store their belongings or climbing equipment. The interior is highly variable and able to adapt to current needs. Multifunctional furniture sets can provide several places to sleep, space for dining and lots of storage areas. The intention was also to enable them to build the interior with their own help from materials that are familiar to them and thus they can use their skills here, such as tying knots on ropes. Color is of great importance in mountaineering. Mountaineering clothing and equipment are basically colored, it is exactly identical for them, and that is for the purpose of visibility in the mountain terrain. This principle is also applied in the interior, which is homogeneous, but the color joints of the furniture indicate the presence of a furniture element with the possibility of being used in several ways. The main zones are also color-coded. This space is intended to bring together communities of climbers on the road and to show the ability of empathy and understanding on my part as an author, despite the fact that I do not directly belong to this community.

Fotografie interiéru

Climber’s Refuge