Skip to main content

27 JEWELRY Bratislava

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Juraj Peták | Pale
  Mirka Laurinc | Pale
  Fotograf
  Tomáš Manina | Tomáš Manina
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 40m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Róbert Naništa | Štúdio Svetla
  Nábytok
  Jozef Hucík | A-Kovo
 • Autorský popis

  Pri navrhovaní butiku 27 Jewelry sme mali jediný cieľ a to vytvoriť kvalitný priestor pre najlepšiu prezentáciu ručne vyrábaných šperkov Lenky Kerlickej. Šperky berieme ako pokračovanie ľudskej osobnosti, ktoré zvýrazňujú jedinečné vlastnosti nositeľa a náš návrh mal za cieľ premostiť novovzniknuté puto medzi šperkom a majiteľom.

  Architektúra interiéru sa odvoláva na charakteristický organický dizajn šperkov Lenky Kerlickej, ktorý dopĺňa a vytvára s ním harmonické spojenie.

  Výstavné vitríny boli precízne navrhnuté zo superčíreho skla, so snahou vytvoriť na pohľad takmer levitujúci box umožňujúci prezentáciu šperku z každej strany. Pre splnenie tejto požiadavky predchádzalo výsledku citlivé plánovanie do najmenšieho detailu. Každú vitrínu osvetľuje súbor subtilných tyčových prvkov hrúbky 1 cm z ktorých je každý jeden pozične nastaviteľný pre vznik precízneho svetelného toku smerujúceho k inštalovaným šperkom.
  Prísnemu, geometrickému dizajnu vitrín tvoria protipól organické tvary zrkadiel, ktoré sa rozlievajú priestorom a podporujú tak jeho jedinečnosť. Zároveň nápadito prezentujú šperky mimo vitrín.

  Telové omietky s dlažbou v kombinácii s dvoma centrálnymi svetelnými prstencami navodzujú príjemnú atmosféru, kde sa svetlo prirodzene a rovnomerne rozlieva v historických klenbách.

  Hlavný nerezový pult so svojou striebornou farbou a hrubným strojovým brusom vytvára silný kontrast voči organickej ručnej práce tepaného, brúseného a lešteného zlata.

  Veríme , že sa nám vo výsledku spoločne podarilo vytvoriť jedinečný a vizuálne silný priestor, ktorý svojou ľahkosťou dopĺňa a umocňuje koncept tejto jedinečnej značky.

 • Author Description

  When designing the 27 Jewelry boutique, we had a single goal in mind and that was to create a quality space for the best presentation of Lenka Kerlicka's handmade jewelry. We think of jewellery as an extension of a person's personality, highlighting the unique qualities of the wearer, and our design was meant to bridge the newly formed bond between the jewellery and the owner.

  The interior architecture references the characteristic organic design of Lenka Kerlicka's jewellery, which complements and creates a harmonious link with it.

  The display cases have been meticulously designed in super-clear glass, with the aim of creating an almost levitating box at a glance, allowing the jewellery to be presented from every side. To meet this requirement, sensitive planning to the smallest detail preceded the result. Each display case is illuminated by a set of subtle 1 cm thick rod elements, each one positionally adjustable to create a precise light flow directed towards the installed jewellery.

  The display case lighting was designed in collaboration with https://www.studiosvetla.sk/

  The strict, geometric design of the showcases is countered by the organic shapes of the mirrors, which spill through the space and support its uniqueness. At the same time, they present the jewellery outside the showcases in an inventive way.

  The skin coloured plaster (DETALE Kabric), and tiles combined with the two central light rings evoke a pleasant atmosphere where light spills naturally and evenly in the historic arches.

  The main stainless steel counter with its silver colour and precise machine sanded surface creates a strong contrast against the organic handwork of polished gold.

  We believe that together we have succeeded in creating a unique and visually powerful yet simple space that complements and enhances the concept of this unique brand.

Fotografie interiéru | Tomáš Manina

27 JEWELRY Bratislava