Skip to main content

GoodRequest HUB

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jakub Seči | Capexus
  Fotograf
  Michal Sleziak
 • Žilina

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 840m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Kristína Macháčová | Nario s.r.o.
  Akustika
  Peter Vencel | Felt Positive
  Biofília
  Roman Lacko | LIKO-S, spol. s.r.o.
  Osvetlenie
  Ľubos Kramár | Mravec s.r.o.
  Dekorácie
  Ivana Krkošková | Ivana Krkošková - Vanes
  Podlahy
  Štefan Dubeň | Koratex
 • Autorský popis

  V GoodRequeste veríme, že priestor, v ktorom pracujeme, je nielen odrazom našej identity, ale zároveň formuje a podporuje rozvoj našej kultúry a hodnôt. Našim cieľom bolo vytvorenie kancelárie, ktorú spája dizajn, technológie a ľudia, čím odráža našu dynamiku a vytvára prostredie pre vzdelávanie a inovácie.

  Vo vstupnom priestore dominuje logo v zelenej stene zo živých kvetov, ktorej sekunduje zasadacia miestnosť spolu s jedálňou, ktoré je možné vďaka mobilnej priečke prepojiť a vytvoriť veľký priestor slúžiaci na rôzne firemné akcie a komunitné podujatia.

  Kancelária vytvára prostredie, ktoré má pozitívny vplyv na ľudí, je zdravé a udržateľné. Farebné riešenie interiéru preto pozostáva z kombinácie zemitých farieb, ktoré dopĺňa drevo a koberce. V priestoroch nechýbajú rastliny či rôzne typy sedenia.

  Pri navrhovaní interiéru sme tiež kládli dôraz na vlastný štýl a naše hodnoty. Spoločné priestory sú zdobené hodnotami a brandovými patternmi, ktoré odrážajú našu značku a kultúru. K dispozícii je tiež oddychová miestnosť s relaxačnými aktivitami, ako sú šípky, kalčeto, fitness pomôcky, playstation a posteľ. Nechýbajú funkčné miestnosti a prvky, ako je telefónna búdka pre hovory v súkromí, či kreatívny priestor pozostávajúci z knižnice a hubu.

  Keďže táto kancelária je ústredím pre všetkých a mnohí z nás pracujú na diaľku alebo z iných miest z toho dôvodu bol pre nás veľmi dôležitý jasný navigačný systém. Zasadačky sú napríklad rozpoznateľné podľa farieb, ktoré posilňujú obrazy od slovenských umelcov a pri vstupe sa nachádza prehľadná mapa priestoru. Z rovnakého dôvodu je tiež dôležitou súčasťou Open Space, ktorý slúži ako centrum pre remote ľudí, GoodRequest akadémiu či ďalšie vzdelávacie iniciatívy pre IT talenty.

  Veríme, že GoodRequest Hub je dôkazom toho, ako môže byť DNA firmy citeľne zakomponovaná do architektúry a dizajnu pracovných priestorov, a sme hrdí na tento priestor.

 • Author Description

  At GoodRequest, we believe that the space in which we work is not only a reflection of our identity, but also shapes and supports the development of our culture and values. Our goal was to create an office that combines design, technology and people, reflecting our dynamism and creating an environment for learning and innovation.

  The entrance area is dominated by the logo in the green wall of living flowers, which is seconded by the meeting room together with the dining room, which can be connected thanks to a mobile partition to create a large space for various corporate events and community events.

  The office creates an environment that has a positive impact on people, is healthy and sustainable. Therefore, the color solution of the interior consists of a combination of earthy colors, complemented by wood and carpets. There are plants and various types of seating in the premises.

  When designing the interior, we also emphasized our own style and our values. Common spaces are decorated with values and brand patterns that reflect our brand and culture. There is also a relaxation room with relaxing activities such as darts, football, fitness equipment, a playstation and a bed. There are functional rooms and elements such as a phone box for private calls, or a creative space consisting of a library and a hub.

  Since this office is the headquarters for everyone and many of us work remotely or from other locations, a clear navigation system was very important to us. For example, the meeting rooms are recognizable by their colors, which reinforce the paintings by Slovak artists, and at the entrance there is a clear map of the space. For the same reason, it is also an important part of Open Space, which serves as a center for remote people, the GoodRequest academy or other educational initiatives for IT talents.

  We believe that GoodRequest Hub is a testament to how a company's DNA can be perceptibly incorporated into the architecture and design of workspaces, and we are proud of this space.

Fotografie interiéru | Michal Sleziak

GoodRequest HUB