Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Kortan Idrizoglu | KUNST.
  Fotograf
  Nikita Zavgorodnii
 • Bratislava – Nové Mesto

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 22m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Josef Bartakovič | Mayer, s.r.o.
  Steny
  Ivan Figuli | INEXART
 • Autorský popis

  Kreatívne a inovatívne riešenia
  V okolí tejto štruktúry sa nachádza ďalších päť budov s rovnakým monoblokovým architektonickým návrhom a rovnakými rozmermi. Kvôli obmedzenému vnútornému priestoru sme sa rozhodli uplatniť hlavné zmeny v exteriéri, aby sme vytvorili štruktúru, ktorá sa výrazne odlišuje od monotónie ostatných piatich budov. S využitím betónového vonkajšieho obloženia vyrobeného na objednávku sme pridali hodnotu štruktúre z inovačného hľadiska.

  Funkčnosť priestoru
  Predná časť podniku je vybavená posuvnými sklami, ktoré sú počas pracovných hodín úplne otvorené. Týmto spôsobom sa personál vyhne pocitu klaustrofóbie, zatiaľ čo zákazníci môžu voľne vstúpiť do vnútra. Podlaha je z liateho betónu, čo z hľadiska hygieny predstavuje omnoho efektívnejšie riešenie.

  Vplyv na životné prostredie – udržateľnosť
  Miesto, kde sa nachádza tento objekt, je malé námestie, preto sme sa rozhodli vylepšiť vzhľad vonkajšej časti. Zvláštnu pozornosť sme venovali výbere terasových nábytkov, ktoré sme vybrali z prírodných farieb. Aby sme nebránili prístupu ľudí z parku na severnej strane budovy, terasový nábytok sme umiestnili čo najbližšie k fasáde.

  Zadanie od investora
  Investorovým jediným cieľom bolo vytvoriť dizajnovo odlišnú štruktúru zvyšných piatich rovnakých budov. Týmto spôsobom chcel zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov a poskytnúť im pocit, že sa nachádzajú v jedinečnom prostredí.

  Špesifické požiadavky od investora, špecifiká a limity interiéru
  Investorove špesifické požiadavky zahŕňali použitie rôznych materiálov a farieb odrážajúcich korporátnu identitu. Realizácia tohto projektu bola uskutočnená s dodržaním finančných obmedzení.

  Použité materiály, jedinečné prvky a technológie
  Medzi použité materiály v tomto priestore patrí liata podlaha, špeciálne vyrobený betón pre vonkajšiu fasádu, laminám, MDF dosky, zrkadlá a niklový kov. Každý produkt v interiéri bol navrhnutý a vyrobený na mieru. Keďže predaj zmrzliny prebieha nielen sériovo, ale aj v balení, na okne priestoru sú umiestnené dva stojany na vystavovanie balených výrobkov. Kornútky a papierové misky neprekážajú pohľadu do vitríny s mrazom, pretože visia na kovovom stojane zavesenom zo stropu. Voľba niklového kovu je z dôvodu jeho ľahkosti.

 • Author Description

  Creative and innovative solutions
  In the vicinity of this building, there are five other buildings with the same monoblock architectural design and dimensions. Due to limited interior space, we decided to make major changes to the exterior to create a structure that significantly stands out from the monotony of the other five buildings. By using custom-made concrete exterior façade, we added value to the building from an innovative perspective.

  Space functionality
  The front part of the establishment is equipped with sliding glass doors, which are completely open during working hours. This way, the staff avoids feeling claustrophobic, while customers can freely enter the interior. The floor is made of cast concrete, which is a much more effective solution in terms of hygiene.

  Environmental impact – sustainability
  The location of this facility is a small square, so we decided to enhance the appearance of the exterior. We paid special attention to the selection of exterior furniture, opting for natural colors. To not obstruct access for people from the park on the northern side of the building, we placed the terrace furniture as close to the facade as possible.

  Investor’s assignment
  The investor's sole aim was to create a structurally distinct design from the other five identical buildings. This way, they aimed to increase the number of potential customers and provide them with the feeling of being in a unique environment.

  Investor's specific requirements, Interior specifics, and limits
  The investor's specific requirements included the use of various materials and colors reflecting the corporate identity. The realization of this project was carried out while adhering to financial constraints.

  Materials used, unique elements, and technologies
  Among the materials used in this space are poured floors, custom-made concrete for the exterior facade, laminam, MDF panels, mirror, and nickel as metal. Each product in the interior was custom-designed and manufactured. Since ice cream sales occur not only in bulk but also in packaging, two stands for displaying packaged products are placed on the window space. Cones and paper cups do not obstruct the view of the freezer display because they hang on a metal stand suspended from the ceiling. The choice of nickel metal is due to its lightness.

Fotografie interiéru | Nikita Zavgorodnii

Luculus