Skip to main content

Rozprávková kaviareň – Little Amelie

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Ing. arch. Pavol Vojtek
  Spoluautor Projektu
  Ing. arch. Anna Veselková
  Produktový dizajn
  Mgr. Tomáš Miklas | Consens s. r. o.
  Fotograf
  Mgr. Valentína Nídelová
 • Miloslavov

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 170m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Akad.arch. Ivan Cabadaj | Atin - ca, s.r.o.
  Stavebné práce
  Yaroslav Nahavychka | WORK s.r.o.
  Elektro-inštalácie
  Ferdinand Hevler | Ferdinand Hevler SZČO
  Dekorácie
  Ing. Zuzana Štefancová | Zuzidekor s.r.o.
  Biofília
  Barbora Procházka | LIKO-S, a.s.
  Mgr. Matúš Varsik | Plantizia s. r. o.
  Stavebné povolenia
  Ing. arch. Ivor Mečiar ArtD. | Alla s. r. o.
  Stavebný dozor
  Ing. arch. Pavol Vojtek
 • Autorský popis

  Zámerom investora bolo vytvoriť kaviareň s detským kútikom, ktorá v našej krajine nemala obdobu. Inšpiráciou bol rozprávkový les, ktorý do svojej atmosféry vtiahne ako dospelého tak aj detského návštevníka. Výsledkom je priestor, kde si rodič vychutnáva kávu, zatiaľ čo sa jeho ratolesti hrajú v čarovnom kútiku plnom edukačných hračiek, aktivity panelov alebo trénujú svoju pozornosť na interaktívnej tabuli. Celá prevádzka je plná dreva, zelene a prírodných farieb.

  Na presklenej stene prevádzky sa nachádzajú posuvné vstupné dvere pokryté polepom, ktorý vyobrazuje bránu do tohto rozprávkového sveta. Grafické prevedenie samotného polepu spolu so závesmi za oknami umocňujú atmosféru čarovného lesa v interiéri a zaručujú súkromie návštevníkov. Vľavo od vstupu sa nachádza líniové sedenie na laviciach, umiestnené pod zelenou stenou, ktorá je tvorená zo živých rastlín. Tie sa nachádzajú aj v kostolíkoch pri ostatných laviciach a pri okne. Nad ďalšími lavicami sa nachádzajú tzv. posedy alebo rozprávkové domčeky pre deti „na strome“ do ktorých je možné sa dostať po mlynárskom schodisku. Centrálny priestor, kde je sedenie riešené stoličkami za solitérnymi stolmi, je ukončený stromom, ktorého listnatá koruna siaha do podhľadu. Zo stromu visí hojdacie kreslo v podobe veľkej vtáčej klietky. Z podhľadu sú zavesené umelé rastliny, ktoré navodzujú atmosféru lesa a tajomna. Stolíky sú štvorcového tvaru aby sa podľa potreby návštevníkov dali spájať. Stoly sú pokryté sklom pod ktorým sa nachádzajú rôzne stolové hry a informácie o nadchádzajúcich podujatiach. Za stromom sa nachádza priestor baru a zázemie zamestnancov so skladom. Barový pult imituje pec z kachlíc zelenej farby a disponuje nikou na drevo a falošným ohňom v podobe zabudovanej obrazovky. Priestor baru je rovnako obložený zeleným lesklým obkladom, doplneným o drevené skrinky a police, ktoré „visia“ na lanách. V pravej časti je umiestnených samotný detský kútik do ktorého ústi len jeden menší vstup. Už ten má naznačiť pre koho je priestor primárne určený a funguje ako akýsi filter na dospelých. Vstup dospelých ale samozrejme nie je zakázaný. Pred vstupom do kútiku sa vyzúva a od zvyšnej časti priestoru je oddelený drevenou konštrukciou s rámom, ktorá je vyplnená zábradlím tvoreným vystuženými lanami. V línií tohto zábradlia sa nachádza 3,5m vysoký obytný drevený hríb, ktoré je zároveň podľa návštevníkov najväčšou atrakciou prevádzky. Hríb je prístupný zo zóny sedenia a nachádzajú sa v ňom taburetky a z klobúka visia rastliny so svetielkami. Kútik obsahuje domček s deformujúcimi zrkadlami, bazén s loptičkami kam ústi šmykľavka, pobytové schody, lávku so sedením a na stenách sú interaktívne panely. Pri bazéne s loptičkami je na stene interaktívna tabuľa s detskými hrami.
  Atmosféra je doplnená osvetlením, ktoré tvoria LED svetlá, bodové svetlá a desiatky žiaroviek visiace pomedzi rastliny z podhľadu. Žiarovky sa dajú podľa potreby voliteľne zapínať a tlmiť. Visiace rastliny zo stropu sa nemenia ale sú počas roka dopĺňané o výzdobu podľa sviatkov alebo ročných období. Pri vstupe sa nachádza plátno, ktoré je možné stiahnuť a premietať naň rozprávky, športové podujatia alebo prezentácie v rámci vzdelávacích podujatí pre deti aj dospelých. Vďaka prvkom ako pobytové schody, pódium pri strome, premietacie plátno a mobilné sedenie nadobúda priestor doplnkové funkcie pre workshopy, prednášky, koncerty, oslavy a podobne.

  V procese návrhu a aj realizácie vzniklo niekoľko spoluprác s lokálnymi výrobcami a remeselníkmi, ktorí pracovali na dizajne interaktívnych panelov, tapiet a kresieb na mieru, stolárskych prácach a podobne. Stolárske výrobky sú zhotovené na mieru podľa návrhu, ktoré obsahujú jedinečné technické riešenia.
  V rámci udržateľnosti boli niektoré prvky a časti priestoru recyklované z predchádzajúcej prevádzky kaviarne. Napríklad sanitárne vybavenie a obklady toaliet, dvere, technologické zariadenie kuchyne, rampy s bodovým osvetlením, lavice na sedenie a podobne. Použité zariaďovacie predmety a materiály ako drevo, kov, textil a obklady sa vyberali s ohľadom na ich kvalitu a trvácnosť. Nakoľko sa jedná o detský kútik, ohľad sa bral aj na bezpečnosť hracích prvkov, ktoré disponujú certifikátmi.

  Samotné inovácie sú pretavené do vybavenia ako interaktívna tabuľa so stovkami hier pre deti, úsporný systém osvetlenia, projektor pre premietanie rozprávok, zelená vertikálna stena, slovenské drevené hračky, slovenské bio ovocné šťavy a podobne.

 • Author Description

  The investor's aim was to create a café with a children's play area that had no counterpart in our country. The inspiration was a fairy-tale forest, which draws both adults and children into its atmosphere. The result is a space where parents can enjoy coffee while their children play in a magical corner full of educational toys, activity panels, or practice their attention on an interactive board. The entire establishment is filled with wood, greenery, and natural colors.

  On the glass wall of the estate, there are sliding entrance doors covered with a decal depicting the gate to this fairy-tale world. The graphic design of the decal, along with the curtains behind the windows, enhances the atmosphere of a magical forest inside and ensures the privacy of visitors. To the left of the entrance is line seating on benches, placed under a green wall made of live plants. These plants are also found in small chapels by other benches and by the window. Above the other benches are tree houses or fairy-tale houses for children "in the tree," accessible via a miller's staircase. The central area, where seating is arranged with chairs around solitary tables, is concluded with a tree whose leafy crown reaches up to the ceiling. Hanging from the tree is a swing chair in the form of a large birdcage. Artificial plants hanging from the ceiling create a forest and mysterious atmosphere. The tables are square-shaped so they can be joined together according to visitors' needs. The tables are covered with glass, under which are various board games and information about upcoming events. Behind the tree is the bar area and staff facilities with storage. The bar counter imitates a green-tiled stove with a wood niche and a fake fire in the form of an embedded screen. The bar area is also clad in green glossy tiles, complemented by wooden cabinets and shelves "hanging" on ropes.

  In the right section is the children's corner, which has only one small entrance, indicating who the space is primarily intended for and acting as a filter for adults. However, adults are, of course, not prohibited from entering. Before entering the corner, shoes are removed, and it is separated from the rest of the space by a wooden frame structure filled with reinforced rope railings. In line with this railing is a 3.5-meter-high wooden mushroom house, which is considered the main attraction by visitors. The mushroom house is accessible from the seating area and contains stools with plants and lights hanging from its cap. The corner includes a house with distorting mirrors, a ball pool with a slide, stay stairs, a seating bridge, and interactive panels on the walls. By the ball pool is an interactive board with children's games.

  The atmosphere is complemented by lighting, consisting of LED lights, spotlights, and dozens of bulbs hanging among the plants from the ceiling. The bulbs can be turned on and dimmed as needed. The hanging plants from the ceiling do not change but are supplemented throughout the year with decorations according to holidays or seasons. At the entrance, there is a screen that can be pulled down to show fairy tales, sports events, or presentations during educational events for children and adults. Thanks to elements like stay stairs, a stage by the tree, a projection screen, and mobile seating, the space acquires additional functions for workshops, lectures, concerts, celebrations, and more.

  During the design and implementation process, several collaborations with local manufacturers and craftsmen arose, who worked on the design of interactive panels, custom wallpapers and drawings, carpentry work, and more. The carpentry products are custom-made according to designs that include unique technical solutions.

  In terms of sustainability, some elements and parts of the space were recycled from the previous café. For example, sanitary equipment and toilet tiles, doors, kitchen technology, spot lighting ramps, seating benches, and more. The used furnishing items and materials, such as wood, metal, textiles, and tiles, were chosen for their quality and durability. Since it is a children's corner, safety was also considered, with play elements having certificates.

  Innovations are reflected in the equipment, such as an interactive board with hundreds of games for children, an energy-saving lighting system, a projector for showing fairy tales, a green vertical wall, Slovak wooden toys, Slovak organic fruit juices, and more.

Fotografie interiéru | Mgr. Valentína Nídelová

Rozprávková kaviareň – Little Amelie