Skip to main content

Curly lab – kaderníctvo pre kučeravé vlasy

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Martin Bujna | GRESLING
  Tomáš Brbúch | GRESLING
  Lukáš Bím | GRESLING
  František Dorko | GRESLING
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 58m²

 • Autorský popis

  Nestáva sa každý deň, aby sme navrhovali kaderníctvo s tak špecifickým zameraním – len pre kučeravé vlasy. Navyše s obmedzeniami, ktoré definoval relatívne malý priestor existujúceho interiéru, určeného na rekonštrukciu.

  O to zaujímavejšia bola tvorba návrhu v ktorom bolo našim hlavným zámerom plynulá prevádzka a obsluha klientov. Práve preto sme jednotlivé funkčné zóny oddelili aj vizuálne. Hlavný priestor kaderníctva obsahuje recepciu pre prijímanie klientov, čakáreňskú zónu a kreslá pre strihanie. V zadnej časti pôdorysu sú umývacie boxy, kuchynka pre zamestnancov a skrytá hygiena. Všetky tieto funkcie sú vizuálne oddelené – umiestnené do ružového boxu, ktorý je podporený aj zdvihnutou podlahou.

  Jedným z hlavných motívov nášho konceptu bola práve oddeliteľnosť jednotlivých zón bez toho, aby sme medzi nimi museli robiť pevné priečky. Takéto riešenie dáva majiteľom slobodu v organizácii kaderníctva. Plne otvorený pôdorys pre maximalizáciu priestoru, alebo čiastočne uzavreté zóny zatiahnutím závesu z ťažkej textílie pre intímnejšiu atmosféru, prípadne VIP klientelu.

  Náročnosť návrhu spočívala v obmedzeniach majiteľa budovy, ktorý mal špecifické nároky na realizáciu. Napríklad riešenie podlahy, ktorá mala byť rozoberateľná, či nedotknuteľnosť stropu, do ktorého sme nemohli zasekať nové elektrické rozvody. Riešením bola vinylová skladaná podlaha, ktorá vďaka nízkej výške prierezu vyhovovala nároku na rekonštrukciu bez toho, aby sme museli vymieňať vstupné dvere.

  Veľkou výzvou bol aj koncept “ružového boxu”. Otázkou bolo, ako zladiť odtiene ružovej, ak je táto farba reprezentovaná na rôznych materiáloch a rôznych uhloch voči prirodzenému, či umelému osvetleniu. Po mnohých úvahách sme na podlahu použili kvalitné tvrdé linoleum, ktoré má výhodu ľahkej údržby a najlepšie zapadlo v rámci ostatných farebných povrchov.

  Špecifickým pri riešení kaderníctva je riešenie osvetlenia. Musí totiž poskytovať dostatočné svetlo pre prácu s vlasmi a byť farebne neutrálne, kvôli pravdivému vyjadreniu miešaných farieb. Zároveň by nemalo vytvárať nežiadúce tiene, či preexponované časti tváre klientov. Našim riešením bola kombinácia orientovaného bodového osvetlenia, podporeného difúznym zdrojom pre rozptyl svetla a elimináciu tieňov.

  Práve svietidlo, ktoré plní funkciu difúzneho osvetlenia sa stalo nosným výtvarným prvkom v priestore, ktorý naznačuje, že sa nenachádzate vo všeobecnom kaderníctve, ale špecializovanej prevádzke, určenej len pre kučeravé vlasy.

 • Author Description

  It's not every day, that we design a hair salon with such a specific focus - for curly hair only. In addition, with the limitations defined by the relatively small space of the existing interior, intended for reconstruction.
  All the more interesting was the creation of a proposal in which our main aim was smooth operation and client service. That is why we separated the individual functional zones visually. The main area of the hairdressing salon contains a reception area for receiving clients, a waiting area and seats for haircuts. In the rear part of the floor plan, there are washing boxes, a kitchenette for employees and hidden hygiene. All these functions are visually separated - placed in a pink box, which is also supported by a raised floor.
  One of the main motives of our concept was the separability of individual zones without having to make solid partitions between them. Such a solution gives the owners freedom in the organization of the hair salon. Fully open floor plan to maximize space, or partially closed zones by pulling a curtain made of heavy fabric for a more intimate atmosphere, or VIP clientele.
  The complexity of the proposal was due to the limitations of the building owner, who had specific requirements for implementation. For example, the solution of the floor, which was supposed to be removable, or the inviolability of the ceiling, into which we could not jam new electrical wiring. The solution was a vinyl folded floor, which, thanks to the low height of the section, met the requirement for reconstruction without having to replace the entrance door.
  The "pink box" concept was also an eminent challenge. The question was how to harmonize shades of pink, if this color is represented on different materials and at different angles to natural or artificial lighting. After much deliberation, we used high-quality hard linoleum for the floor, which has the advantage of easy maintenance and fits best with the other colored surfaces.
  Lighting is always specific solution for hairdressing. It must provide sufficient light for working with the hair and be color neutral, for the true expression of mixed colors. At the same time, it should not create unwanted shadows or overexposed parts of the client's face. Our solution was a combination of oriented spot lighting, supported by a diffusion source for light dispersion and shadow elimination.
  It is the lamp that fulfills the function of diffused lighting that has become the supporting artistic element in the space, which indicates that you are not in a general hairdressing salon, but a specialized establishment, intended for curly hair only.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

Curly lab – kaderníctvo pre kučeravé vlasy