Skip to main content

Luculus pop-up store

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Kortan Idrizoglu | KUNST.
  Fotograf
  Mário Lajmon
  Nikita Zavgorodnii
 • Bratislava - Staré Mesto

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 16m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Michal Kanev | DOMOGLASS s.r.o.
  Osvetlenie
  Róbert Naništa | Štúdio svetla
  Dekorácie
  Marcantonio Malerba | Qeeboo Milano Srl
 • Autorský popis

  Kreatívne a inovatívne riešenia
  Tento projekt má špecifickú lokalitu a charakter, preto sme sa snažili udržať kreativitu na najvyššej úrovni v rámci daných možností. Túto stavbu môžeme definovať ako sklenenú kocku, ktorá je pokrytá sklom zo všetkých strán. Keďže životnosť pop-up obchodu je v súlade s predpismi obmedzená na určitý časový rámec, jeho najvýraznejšou inovatívnou vlastnosťou je jednoduchá demontáž a opätovná montáž.

  Funkčnosť priestoru
  Skutočnosť, že je celý priestor pokrytý sklom, umožňuje zákazníkom vidieť interiér a zároveň predstavuje koncept „otvorenej výroby a predaja“. V prednej časti pop-up obchodu je pod otvoreným oblúkom umiestnená vitrína so zmrzlinou ako hlavný prvok. Otváranie a zatváranie pop-up obchodu je zabezpečené posuvnými sklami umiestnenými v prednej časti skleneného oblúka. Na bočnej strane je vstup pre personál a dopĺňanie tovaru. Týmto spôsobom pri preprave tovaru nedochádza k žiadnym prekážkam pre predajcu ani pre zákazníka.

  Vplyv na životné prostredie - udržateľnosť
  Pri výstavbe pop-up obchodu neboli na budovu ani na zem použité klince, skrutky ani žiadne iné kotvy. Aby sme zachovali siluetu starého mesta a vizuálne zladili pop-up obchod so susednými historickými budovami, boli na sklá pieskovaním vyryté línie renesancie zo XIV. storočia, čím sme dosiahli vzhľad exteriérovej fasády. Vďaka terčovej dlažbe je možné ľahko odstrániť akékoľvek technické problémy, ktoré by mohli vzniknúť v infraštruktúre vody, elektriny, zemného plynu alebo kanalizácie.

  Zadanie od investora
  Investorovou požiadavkou bolo postaviť pred existujúcim jeho vlastným obchodom krytú terasu podobnú terasám susedných podnikov.

  Špesifické požiadavky od investora, špecifiká a limity interiéru
  Spomenutá "terasa" nebola určená na to, aby do nej vstúpili zákazníci a usadili sa. Investor výslovne uviedol, že ide len o predaj zmrzliny na výdaj, preto sme tu "terasu" navrhli ako pop-up obchod. Najvýznamnejšie obmedzenia zahŕňajú možnosť demontáže, zároveň by mala mať dostatočnú pevnosť na nesenie hmotnosti nad 1 tonu a je zakázané používanie materiálov ako sadrované steny alebo panely.

  Použité materiály, jedinečné prvky a technológie
  V demontovateľnej konštrukcii sme použili kovové komponenty, sklo a bavlnené materiály. Pop-up obchod sa nachádza oproti národnému divadlu, preto sme sa inšpirovali týmto budovou a na vytvorenie teatralickej atmosféry sme použili 2,65-metrovú sochu žirafy, ktorá drží lustru v ústach. Technológiu sme využili pri osvetlení interiéru. S inteligentným osvetlením je možné nastaviť, kedy a aká teplota svetla a koľko lúmenov bude v interiéri svietiť počas rôznych hodín dňa, a to pomocou mobilnej aplikácie. Hlavným cieľom použitia tejto technológie bolo dosiahnutie dynamického a živého dojmu v interiéri objektu v závislosti na rôznych časoch dňa.

 • Author Description

  Creative and innovative solutions
  This project has a specific location and character, so we aimed to maintain creativity at the highest possible level within the given possibilities. We can define this structure as a cube covered with glass on all sides. Since the lifespan of the pop-up store is limited by legal regulations to a certain timeframe, its most prominent innovative feature is its ease of assembly and disassembly.

  Functionality of space
  The fact that all sides are made of glass allows customers to see the interior while also representing the concept of 'open production and sales.' The main element of the front part of the pop-up store is an ice cream display case, placed under an open static arch. The opening and closing of the pop-up store are facilitated by sliding glass doors located at the front of the glass arch. The side entry is designated for staff access and restocking, ensuring that neither sellers nor customers are obstructed during goods transport.

  Environmental impact – sustainability
  In the construction of the pop-up store, no nails, screws, or any other applications that could harm the building or the ground were used. To preserve the old town's silhouette and visually adapt to the neighboring historic buildings, Renaissance lines from the 14th century were engraved on the glass using a sandblasting technique, creating the impression of an exterior façade. Because the tiles is easy demountable, any technical issues that may arise in the water, electricity, gas, or sewage infrastructure can be easily resolved.

  Brief from the investor
  The investor's intention was to create a covered terrace in front of the existing shop, similar to neighboring establishments.

  Specific requirements from the investor
  The mentioned terrace was not intended for customers to enter and sit. Since the investor specified that the ice cream sales would be in a 'take-away' format, we designed this 'terrace' as a pop-up store. The most significant constraints were that the structure must be demountable, sturdy enough to bear over 1 ton, and materials like drywall or panels were prohibited.

  Materials used, unique features and technologies
  In the demountable structure, we used metal components, glass, and cotton materials. The pop-up store is located opposite the national theater, and inspired by this building, we used a 2.65-meter-tall giraffe sculpture holding a chandelier in its mouth to create a theatrical atmosphere. We utilized technology in the interior lighting. With smart lighting, it is possible to set when and what temperature of light and how many lumens will shine in the interior at different times of the day, all controlled via a mobile application. The main goal of using this technology was to achieve a dynamic and lively impression in the interior of the structure depending on the different times of the day.

Fotografie interiéru | Mário Lajmon | Nikita Zavgorodnii

Luculus pop-up store