Skip to main content

Bistro Phočkáreň

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Katarína Bergerová | AtomStudio
  Martin Hudec | AtomStudio
  Fotograf
  Kvet Nguyen
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 72m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  iluma s.r.o.
 • Autorský popis

  Príbeh vietnamskej kuchyne v prevádzkach Phočkárne sa začal už v roku 2017, kedy vznikol aj prvý koncept interiéru. Výrazná červená farba, do ktorej sa vtedy ponoril celý priestor do výšky pultu, sa stala hlavným motívom aj pre ďalšie prevádzky. Farebné zjednotenie umožnilo vyniknúť práve vietnamskému jedlu, ktoré je charakteristické svojimi výraznými farbami a chuťami. Začiatkom roka sa naskytla možnosť zväčšenia priestoru, a tým aj príležitosť posunutia celkového konceptu. Otvorenie dispozície do všetkých strán a ustúpenie pultu do centrálnej časti, ponúkli priestor pre vytvorenie sedenia po obvode, a zároveň nastavenie intímnejšej atmosféry, ktorá sa odlišuje od klasického foodcourt vnímania. Červená farba zostáva v podobe červeno-čiernej dýhy, ktorá zvýrazňuje pôvodný box kuchyne s výdajným pultom. Nízke stoličky pripomínajú sedenie typické pre Vietnam. Svetelná brána artikulujúca vstup navádza návštevníkov smerom k pultu. Dôležitým prvkom bolo vytvorenie priaznivého osvetlenia, tak aby sa návštevníci cítili príjemne. Dominantné je lineárne látkové svietidlo vyrobené na mieru s odkazom na tradičné vietnamské lampióny.

 • Author Description

  The story of Vietnamese cuisine in Phočkárna began in 2017, when the first concept of the interior was created. The bold red colour, into which the entire counter-height space was immersed, became the main motif for the other operations as well. The colour unification made Vietnamese food special, which is characterised by its colours and flavours. At the beginning of the year, the opportunity came up to enlarge the space and thus the chance to move the overall concept forward. By opening up the layout to all sides and moving the counter back to the central area, they offered the space to create perimeter seating, with more intimate atmosphere that differs from the classic foodcourt perception. The red colour remains in the form of a red-black veneer that highlights the original kitchen box with a dispensing counter. The low stools are reminiscent of seating typical of Vietnam. A luminous gate articulating the entrance guides visitors towards the counter. An important element was to create favourable lighting so that visitors feel comfortable. A linear fabric custom lamp dominates the entire space, referencing traditional Vietnamese lanterns.

Fotografie interiéru | Kvet Nguyen

Bistro Phočkáreň