Skip to main content

Solo Pizza

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Kortan Idrizoglu | KUNST.
  Fotograf
  Nikita Zavgorodnii
  Mário Lajmon | Onetvo media
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 63m²

  Realizácia interiéru

  Podlahy
  Vilimek s.r.o.
 • Autorský popis

  Kreatívne a inovatívne riešenia
  Solo Pizza sa nachádza v centre Bratislavy a je starostlivo navrhnutá pizzeria, ktorej cieľom je zachovať historickú atmosféru mesta. Pri dizajne interiéru bola priorita venovaná zachovaniu existujúcej architektúry, vďaka čomu získala miestnosť modernú a priestrannú atmosféru bez toho, aby bola narušená celková silueta ulice.

  Funkčnosť priestoru
  Interiér pizzerie Solo Pizza je zameraný na pohodlný pohyb zákazníkov a na to, aby čo najlepšie využili čas strávený v priestore. Vstupná časť bola ponechaná vo flexibilnej štruktúre, dlhý a L-tvarový pult na pizzu, ktorý slúži na vystavovanie pizze, bol vytvorený tak, aby pritiahol pozornosť. Tento pult sa stáva stredobodom pozornosti pre zákazníkov a vďaka svojmu širokému sortimentu pizze je zároveň lákavým a chutným prvkom.

  Vplyv na životné prostredie – udržateľnosť
  Platobná časť je umiestnená v strede priestoru, čo umožňuje zákazníkom vidieť všetky produkty, keď prechádzajú okolo výkladu. Otvorená plocha na výrobu pizze vedľa platobnej časti poskytuje vizuálny zážitok pre zákazníkov v priestore aj pre chodcov vonku. Táto otvorená plocha umožňuje zákazníkom sledovať, ako sa pizze pripravujú, čím priláka záujem o priestor. Stoly sú umiestnené pod každým veľkým oknom tak, aby zákazníci mohli pohodlne sedieť. Stoly sú navrhnuté oválnymi hranami, čo priestoru dodáva prirodzený vzhľad.

  Zadanie od investora
  Solo Pizza bola navrhnutá a uskutočnená v rámci rozpočtu, ktorý stanovil investátor. Podľa požiadaviek investora boli vykonané špeciálne úpravy, aby sa zabezpečilo, že zákazníci nezostanú v priestore dlhšie ako je potrebné.

  Špesifické požiadavky od investora, špecifiká a limity interiéru
  Priestor sa nachádza v oblasti, kde je veľké množstvo nočných klubov, a preto sa použili barové stoličky na podporu rýchleho pohybu zákazníkov. Tento usporiadanie podnecuje zákazníkov, aby rýchlo skonzumovali svoje pizze a opustili priestor.

  Použité materiály, jedinečné prvky a technológie
  V interiéri sa použili hlavné materiály betón a drevo. K týmto prírodným materiálom sa pridala zelená farba, aby sa priestoru dodala svieža a lákavá atmosféra. Stoly sú navrhnuté s oválnymi hranami, ich nohy majú tvar kužeľa a sú duté, čo pritahuje pozornosť. Do týchto prázdnych kužeľov boli umiestnené malé kvety, čím sa priestoru dodal moderný a prírodný vzhľad. Barové stoličky sú orientované smerom k oknám, čo zákazníkom umožňuje zažiť atmosféru centra Bratislavy. Mottom priestoru je slogan, ktorý je umiestnený na stropu v priestore okolo platobnej časti a smeruje zákazníkov smerom k tejto časti, vytvárajúc tak jedinečný prvok v priestore.

 • Author Description

  Creative and innovative solutions
  Solo Pizza is located in the center of Bratislava and is a meticulously designed pizzeria aimed at preserving the city's historical atmosphere. Priority was given to preserving the existing architecture in the interior design, resulting in a modern and spacious atmosphere without disrupting the overall silhouette of the street.

  Space functionality
  The interior of Solo Pizza is focused on providing customers with comfortable movement and maximizing the time spent in the space. The entrance area was left in a flexible structure, and a long and L-shaped pizza display, was created to attract attention. This pizza display becomes the focal point for customers and, with its wide range of pizzas, is also a tempting and delicious feature.

  Environmental impact – sustainability
  The payment area is located in the center of the interior, allowing customers to see all the products as they pass by the display. An open pizza-making area next to the payment section provides a visual experience for customers inside the interior and pedestrians outside. This open area allows customers to watch the pizzas being prepared, attracting interest in the space. Tables are placed under each large window to allow customers to sit comfortably. The tables are designed with oval edges, giving the space a natural look.

  Investor’s assignment
  Solo Pizza was designed and implemented within the budget set by the investor. Special adjustments were made according to the investor's requirements to ensure that customers do not stay in the space longer than necessary.

  Investor's specific requirements, Interior specifics, and limits
  The space is located in an area with a large number of nightclubs, so bar stools were used to encourage customers to consume their pizzas quickly and leave the space.

  Materials used, unique elements, and technologies
  The main materials used in the interior are concrete and wood. Green color was added to these natural materials to give the space a fresh and inviting atmosphere. Tables are designed with oval edges, and their legs are cone-shaped, attracting attention. Small flowers were placed inside these hollow cones, giving the space a modern and natural look. Bar stools are oriented towards the windows, allowing customers to experience the atmosphere of downtown Bratislava. The space is completed with a motto, placed on the ceiling around the payment section, directing customers towards this section and creating a unique feature in the space.

Fotografie interiéru | Nikita Zavgorodnii | Mário Lajmon

Solo Pizza