Skip to main content

Nemocničná jedáleň

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Stanislava Slaninová Hollóvá | StankaHollo s.r.o.
  Fotograf
  Stanislava Slaninová Hollóvá | StankaHollo s.r.o.
 • 040 15 Košice-Šaca

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 165m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  chemkostav.eu
 • Autorský popis

  Cieľom rekonštrukcie nemocničnej jedálne bolo narušiť sterilitu nemocničného prostredia, vizuálne vytrhnúť zamestnancov z každodennej rutiny univerzálnych priestorov a dopriať im vizuálny pokoj prírodnými materiálmi. Konceptom návrhu bolo vytvoriť nové využitie jedálne, implementovať potrebné a moderné funkcie, recyklovať budovu a myslieť na udržateľnosť a adaptácia pre nové potreby.
  K pôvodnej funkcii jedálne pridávame novú náplň, ktorá zároveň ovplyvňuje variabilitu interiéru. K novým potrebám patrí aj konanie konferencií, výučby, organizovanie eventov.
  Autorský dizajn-hra trojuholníkovej štruktúry, ktorá svojim sklonom a polohou vytvárali vizuálne pohybujúcu sa a priehľadnú štruktúru.

  Materiálové riešenie interiérového dizajnu je navrhované kombináciou prírodných materiálov – dreva, antracitovej farby a rastlinnej výsadby. Miestnosť jedálne môže byť rozdelená do troch vizuálne a akustický oddelených celkov – výdajňa jedál, jedáleň, ktorú môžeme rozdeliť na dve oddelené časti s vlastným vstupom a vlastnou technológiou.

 • Author Description

  The goal of the reconstruction of the hospital canteen was to disrupt the sterility of the hospital environment, to visually tear the employees out of the daily routine of universal spaces and to provide them with visual peace with natural materials. The design concept was to create a new use of the dining room, implement necessary and modern functions, recycle the building and think about sustainability and adaptation for new needs.
  We add a new filling to the original function of the dining room, which also affects the variability of the interior. The new needs also include holding conferences, teaching, and organizing events.
  Author's design-play of triangular structure, which with its slope and position created a visually moving and transparent structure.

  The material solution of the interior design is proposed by a combination of natural materials - wood, anthracite color and plant planting. The dining room can be divided into three visually and acoustically separate units - the food counter, the dining room, which can be divided into two separate parts with its own entrance and its own technology.

Fotografie interiéru | Stanislava Slaninová Hollóvá

Nemocničná jedáleň