Skip to main content

Kancelárie Baxpharma v NIDO

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  ing. arch Juraj Mihálik | LINEAR s. r. o.
  Spoluautor Projektu
  ing. Branislav Piliš | LINEAR s. r. o.
  Fotograf
  Mgr.art. Katarína Obermanová | musa artphoto studio
 • Bratislava - Nové Mesto

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 123m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Patrik Vančo | design avenue s.r.o.
  Jan Síleš | myotis
  Stavebné práce
  Oto Bortlík | ise
  Osvetlenie
  Miro Klein | AKL s.r.o.
 • Autorský popis

  Priestor pre firmu Baxpharma sa nachádza na v novej administratívnej budove NiDO v Bratislave vo frekventovanej mestskej polohe. Pozadie administratívnej budovy tvorí bytový komplex NiDO, ktorý má charakteristickú identitu aj vďaka svojej fasáde s i oblými balkónmi a výraznou drevenou trelážou. Tieto prvky exteriéru sa stali ideou pre návrh interiéru, ktorý sa večer pri rozsvietení svetiel vynára z administratívnej budovy a identifikuje sa s bytovým komplexom.
  Klientovi záležalo na viacerých aspektoch: na uzavretí niektorých priestorov, použití dreva, neformálnej atmosfére, rozumnej cene za realizáciu ako aj recyklácii existujúceho nábytku značky USM. Aby sme odľahčili uzavretý priestor použili sme translucentný materiál (polykarbonátové vlnité dosky), cez ktorý je vnímateľná hĺbka priestoru a naopak priestor je príjemne presvetlený vonkajším svetlom. V samotnom priestore sú priznané pôvodné stavebné materiály – betón na stropoch, stenách a podlahe. Tieto prvky boli ďalej zvýraznené masívnymi drevenými parapetmi a obkladmi nadpražia s kresbou borovicovej preglejky.
  Definovaný priestor bol ďalej štrukturovaný vložením línie, ktorá oddeľuje priestor recepcie s chodbou a openspace-om od priestorov skladu, kuchynky a wc. Línia je obložená akustickým obkladom – lamely z masívneho dreva, ktoré postupne prechádzajú od vstupu, neskôr sú lamely kombinované s polykarbonátom (vymedzenie zázemia) a končia opäť ako akustický obklad v openspace kancelárii na stene. Túto trasu kopíruje aj línia hlavného ale aj ambientného svetla, ktorá sa vinie priestorom v trajektórii prevádzky a osvetľuje tak priestor od vstupu - cez chodbu - pracovné miesta a končí pri lounge zóne – presnejšie pri gymnastických kruhoch. Ostatné rozvody vzduchu a kabeláže sú priznané a taktiež trasované v smeroch dominantných línií priestoru.
  Polykarbonát bol tiež použitý ako obklad recepcie, ktorá je vstupným bodom do priestoru. Z recepcie je prístupná samostatná zasadačka s chillout zónou. Zasadačka pre 6 ľudí je doplnená ťažkým akustickým závesom, ktorý v prípade potreby oddeľuje priestor na oddych, využívaný na poobedný relax. Estetický dojem priestoru dopĺňa zelená rastlinná výzdoba, ktorá nielenže pôsobí esteticky, ale aj čistí vzduch. Priestor tak pôsobí vzdušne, neformálne a vítajúco. Svetelné línie je možné kombinovať a vytvárať tak rôznu atmosféru a svetelné efekty. Priestor je orientovaný na juh, čo umožňuje prirodzené osvetlenie cez deň a hru svetla a tieňov, ktoré vytvárajú dynamické a príjemne hravé prostredie.
  Návrh interiéru je dielom autorským dielom ateliéru LINEAR. Stavebná firma ise s.r.o. sa podieľala na realizácii stavebnej časti a technických zariadení, zatiaľ čo firma Myotis dodala nábytkové riešenia, ako sú obklady stien, polykarbonátové priečky, recepčný pult, kuchynská linka, policové systémy, parapety a akustické závesy a sedačka. Firma Designavenue s.r.o. zas dodala kancelársky nábytok a nábytok pre kuchynku a zasadačku. Fotografie sú dielom Mgr.art. Kataríny Obermanovej (MUSA ART PHOTO STUDIO).

 • Author Description

  The space for Baxpharma is located in the new NiDO administrative building in Bratislava, in a busy urban location. The backdrop of the administrative building is the NiDO residential complex, which has a characteristic identity thanks to its facade with rounded balconies and significant wooden lattice. These exterior elements inspired the interior design, which, when illuminated at night, emerges from the administrative building and aligns with the residential complex.
  Client's priorities included several aspects: closing off certain spaces, using wood, creating an informal atmosphere, ensuring reasonable implementation costs, and recycling existing USM furniture. To lighten the enclosed space, translucent material (corrugated polycarbonate sheets) was used, allowing the depth of the space to be perceived while also allowing pleasant external light to illuminate the space. The original construction materials – concrete on ceilings, walls, and floors – are exposed in the space, further highlighted by massive wooden parapets and lintel claddings with pine plywood characteristical surface drawings.
  The space was defined by inserting a line that separates the reception area with a corridor and open space from storage areas, kitchenette, and WC. The line is bounded by acoustic covering – slats of solid wood that gradually come from the entrance, later combined with polycarbonate (defining the background), and end again as an acoustic cladding in the open-space office on the wall. This route is followed by the main and ambient light lines, which pass the space, illuminating it from the entrance - through the corridor - workstations, and ending at the lounge area – specifically at gymnastic rings. Other air and cable ducts are exposed and traced in the directions of the dominant lines of the space.
  Polycarbonate was also used as cladding for the reception area, which is the entry point into the space. From the reception, a separate meeting room with a chillout zone is accessible. The meeting room for 6 people is complemented by a heavy acoustic curtain, which, if necessary, separates the relaxation area, used for afternoon activities. The aesthetic impression of the space is complemented by green plant decoration, which not only acts aesthetically but also purifies the air. The space thus feels airy, informal, and welcoming. Light lines can be combined to create different atmospheres and lighting effects. The space is oriented to the south, allowing natural lighting during the day and a play of light and shadows, creating a dynamic and pleasantly playful environment.
  The interior design is the work of LINEAR studio. The construction company ise s.r.o. was involved in the construction part and technical equipment, while Myotis provided furniture solutions such as wall claddings, polycarbonate partitions, reception desk, kitchen counter, shelving systems, window sills, acoustic curtains, and seating. Designavenue s.r.o. supplied office furniture and furniture for the kitchenette and meeting room. The photos are the work of Mgr.art. Katarína Obermanová (MUSA ART PHOTO STUDIO).

Fotografie interiéru | Mgr.art. Katarína Obermanová

Kancelárie Baxpharma v NIDO