Skip to main content

Ateliér Čierne diery

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jana Benková | benkobenkova
  Juraj Benko | benkobenkova
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 48m²

 • Autorský popis

  Kolektív Čierne diery od roku 2014 dokumentuje dlhodobo prehliadané pamiatky architektúry. Okrem zviditeľňovania im dokáže priamo finančne pomáhať vďaka tvorbe autorských grafík, kníh a máp. Táto tvorba prebieha v kultúrnom centre Nová Cvernovka, ktorá vzniklo v roku 2018 adaptáciou bývalej chemickej priemyslovky. Budovu v roku 1947 navrhol architekt Vladimír Karfík ako administratívu neďalekých chemických závodov.
  V roku 2023 nás ako architektov oslovili Čierne diery so zadaním vylepšiť ich ateliér v Novej Cvernovke, keďže ide o verejne prístupný priestor na prízemí kultúrneho centra, a teda okrem kancelárie plní aj reprezentatívnu funkciu. Prvotné zadanie „vytriediť – upratať – premiestniť“ veci v priestore napokon prerástlo do projektu, ktorý otvára pracovný priestor aj smerom navonok k verejnosti. Dnes už nejde len o kanceláriu, v ktorej sa tvorí za zatvorenými dverami. Proces dizajnovania a tlače je viditeľný aj pre verejnosť – tisíce čitateľov a čitateliek, alebo zberateľov a zberateliek Čiernych dier. Prípadne, náhodných okoloidúcich v kultúrnom centre.
  Priestor bol pôvodne predelený jednoduchou hrazdenou konštrukciou, v rámci adaptácie opustenej školy na ateliéry. Stena oddeľovala pracovnú časť ateliéru Čiernych dier od verejnej, v ktorej si zákazníci preberali tovar zakúpený cez internet. Hoci išlo o praktické vymedzenie, stena zmenšovala priestor a uberala mu svetlo. Rozhodli sme sa ju odstrániť, vďaka čomu sme rozmiestnili pracovné stoly po celej ploche ateliéru. Dizajnér, dizajnérka a editor Čiernych dier tak získali viac miesta a súkromia na prácu pri dennom chode ateliéru. Jeden výškovo polohovateľný stôl pribudol aj pre hostí – napríklad na tvorbu a podpisovanie grafík.
  Stredobodom miestnosti je RISO, japonská risografická tlačiareň, na ktorej vznikajú všetky grafické listy Čiernych dier. Tlačiareň potrebuje dostatok priestoru na každodennú operáciu a vymieňanie farebných valcov. Nevyhnutný je tiež samostatný pracovný stôl na kontrolu a triedenie výtlačkov. Priestor pod stolom sme sa rozhodli využiť na odkladanie farebných valcov, ktoré boli dovtedy len voľne uložené na podlahe. Na konštrukciu sme využili typový regálový systém.
  Pracovné stoly majú biodosky potiahnuté linom v dvoch odtieňoch – burgundy a sivá. Tieto farby sme zvolili ako doplnkové k jemne zelenej podlahe značky Nora. Peniažteková podlaha bola vyrobená z kaučukovej gumy v hrúbke 3 milimetre. Jej peniažteky sú skosené pod uhlom, ktorý zjednodušuje umývanie a dlhodobú údržbu. Pôvodne sme uvažovali nad modrou alebo dokonca ružovou farbou podlahy. Priveľmi výrazné farby v priestore by však mohli skresľovať farbu papiera pri tlači grafík Čiernych dier.
  Budova Novej Cvernovky navrhnutá v 40. rokoch 20. storočia má dlhodobý problém s únikmi tepla v zimných mesiacoch a s prehrievaním v letných mesiacoch. Keďže v prenajatých priestoroch kultúrneho centra nie je vhodné osadiť klimatizáciu ani vonkajšie tienenie, problém prehrievania riešia dva nové stropné ventilátory a závesy utkané zo strieborných vlákien, ktoré sčasti odrážajú nápor slnečných lúčov.
  Na stenu, na ktorú nesvieti slnko, bol umiestnený policový systém. Plní úlohu knižnice, archívu, kuchynky, ale aj pútača a nosiča informácií. Oceľové zhotovenie s čiernym náterom rešpektuje tvar starších vstupných dverí, aké sa nachádzajú po celej Novej Cvernovke. Dvojkrídlové dvere sú v ateliéri Čiernych dier nutnosťou. Ateliér musí byť pripravený na navozenie kníh na paletách pre tisíce zákazníkov. Čierna farba súvisí s vizuálnou identitou Čiernych dier – a pomáha tlmiť neporiadok v úložnom priestore.
  Na mieru boli zhotovené nerezové police medzi okennými otvormi a na stene. Čím viac rastlín nesú, tým lepšie. Rozkladacia „švédska lavica“ na poobedné vylihovanie bola navrhnutá Miroslavom Navrátilom v 60. rokoch 20. storočia a zreštaurovaná značkou Renové. Podobný príbeh má aj chrómový vešiak, zachránený zo zbúranej stavby neskorej moderny.

 • Author Description

  Cierne Diery has been documenting long forgotten architectural treasures since 2014. Initiative is not only putting these places into the spotlight of people’s interest, but also can financially support them too, thanks to creation of original graphics, books and maps. Work of the team takes place in the cultural centre “Nova Cvernovka”, which has been founded in 2018 by transforming former chemical college. The building was designed as a head office for the chemical plant by architect Vladimir Karfik in 1947.
  Cierne Diery approached us in 2023 to upgrade their atelier in Nova Cvernovka. Being a small studio on the ground floor, the space is fulfilling the role of offices as well as representative place. The initial mandate at hand was to “sort out – clean – move around” things turned into a complex idea, which opened the working space to the outside world for the public - today the space is no longer an office where creativity is hiding behind the close doors. The design process is now visible to public – thousands of readers or collectors of Cierne Diery or random “walk-in” visitors of the cultural centre.
  The space was originally divided by simple half-timbered structure, created as part of the adaptation of the old school into the atelier. The wall was separating the workspace of the atelier from the public space, where the customers were collecting their online orders. Although this was practical set up, it made the space smaller and limited the light in there. We decide to take the wall down and place the desks all over the whole area of the atelier. The designers and the editor then got more and space and also more privacy during normal run of the atelier. We added one hight-adjustable desk for guests to discuss the design or to sign the graphics.
  The centre point of the room is RISO, Japanese risograph printer which is used for all the graphic prints of the Cierne Diery. The printer needs enough space for its operation as well as replacing of ink cartridges. Standalone desk for checking and sorting the printouts is also a necessity. We decided to use the space underneath the desk as storage of ink cartridges, no longer leaving them laying on the floor. As construction we used a simple shelf system.
  The work-tops of the office-desks are made from furniture linoleum in two shades – grey and burgundy. Choice of these colours was intentional to complement the light green flooring (brand Nora) - the 3 mm penny natural flooring rubber. The pattern enables easier long-term maintenance. We initially considered blue or even pink colour for flooring. However, too striking colours in space could impair the colour perception of the prints when producing Cierne Diery graphics.
  Nova Cvernovka building was designed in 40’ties of the 20th century and it suffers from heat loss in winter and overheating during summer. As we worked on a rented place within an public cultural centre, it was not appropriate to instal air conditioning or outside shading, we suggested to add two ceiling ventilators and curtains made from silver fibres, which deflect the heat from the sun.
  On the wall away from the sun we put shelf system. It works as library, archive, kitchenette as well as knowledge / info display. Black painted steel respects the style of the original entrance doors which you can find pretty much everywhere in Nova Cvernovka building. Double doors are necessary in this atelier as they have to accommodate transport of pallets of books for thousands of customers. Black colour symbolises the visual identity of Cierne Diery and helps minimising the impact of an untidy storage place.
  Custom-made stainless-steel shelves are installed between window frames on the wall. The more flowers they can carry the better. Folding “Swedish bench” was designed by Miroslav Navratil in sixties and restored by Renové. The chrome made coat hanger shares the same fate, being eventually saved from demolished late modern building.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

Ateliér Čierne diery