Skip to main content

KREATÍVNY ATELIÉR

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Marek Abramovič | abrama architekti, s.r.o.
  Fotograf
  Pavel Kudiváni
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 60m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  LEDCO s.r.o.
  Nábytok
  MODERN INTERIÉR, s.r.o.
  Dekorácie
  HORUS TRADE, spol. s r.o.
 • Autorský popis

  Našim cieľom bolo vytvoriť presvetlený minimalisticky pôsobiaci priestor, ktorý nebude slúžiť len na prácu ale bude inšpiratívnym miestom, kde sa budú kolegovia, klienti a ostatní ľudia radi stretávať, vymieňať si svoje inšpirácie a nápady a kde bude príjemné tráviť svoj čas.
  Pri obhliadke priestoru sme si okamžite uvedomili jeho potenciál. Aj keď jeho vtedajší stav bol riešený viac menej ako obytná jednotka. Bolo nám jasné že svojím stvárnením nezapadá do danej lokality a jeho stav musel byť dotvorený jeho vtedajším majiteľom. Pozostával totiž z dvoch samostatných miestností, chodby, hygienického zázemia a kuchyne. Stropy boli znížené z pôvodných 3,5m na výšku 2,6m a okenné otvory boli zamurované do pásových okien s vysokým parapetom.
  Na začiatku procesu sme sa chceli dozvedieť viac o histórií priestoru aby sme sa čo najviac prispôsobili pôvodnému stavu z 50-tych rokov min. storočia, a preto návrhu predchádzala návšteva Archívu mesta Bratislavy, kde sa nám potvrdilo, že pôvodný stav bol dispozične riešený ako otvorený, bez deliacich priečok.
  Návrh je koncipovaný so zámerom vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť ako inšpiratívne prostredie a maximálne uľahčí komunikáciu v rámci ateliéru. Priestor je ladený do svetlých tónov, využívané sú prírodné materiály v podobe preglejkových zostáv vyrobených na mieru pričom dôležitou estetickou a psychologickou súčasťou je zeleň.
  V rámci stavebných úprav boli odstránené pôvodné miestnosti a tým vytvorený jeden ucelený priestor. Ten bol obnažený na pôvodné tehlové murivo a nosný železobetónový skelet. Odstránené boli sadrokartónové podhľady, čím sa zvýšila svetla výška priestoru na 3,5m. Predošlým majiteľom zamurované okenné otvory a vstup do priestoru boli prinavrátené do pôvodného stavu, čím sa vytvorilo veľké presklenie, to presvetlilo celý priestor. Prinavrátil sa tým aj pôvodný charakter a vzhľad fasády.
  Integrovaním ľahkej, náznakovej, deliacej konštrukcie sa vytvoril priestor pre zasadaciu miestnosť, dotvorenie konštrukcie ľahkým polopriehľadným závesom miestnosť opticky oddeľuje. Toto delenie zároveň nepôsobí ťažkopádne a umocňuje zámer vytvoriť vzdušný na pocit ľahký priestor. V nadväznosti na zasadačku bol vytvorený uzatvárateľný kuchynský kút integrovaný do nábytkovej zostavy.
  V rámci nábytkovej zostavy je integrovaný prechod do technického/hygienického tvorené WC a malým skladom. Funkčná odlišnosť priestorov je definovaná aj farebným stvárnením, ktoré je diametrálne odlišné sťa opozit ku samotnému priestoru kancelárie.
  V hlavnej pracovnej časti sa nachádzajú dva dominantné pracovné ostrovy, ktoré boli vyrobené na mieru podľa vzhľadom ku charakteru práce. Umiestnenie pracovných miest kopíruje okenné otvory aby sa umožnilo dosiahnutie maximálnej svetelnej pohody potrebnej ku práci. Prípadné nadmerné oslňovanie je utlmené využitím izbových rastlín v kombinácii s interiérovým tienením v podobe polopriehľadného závesu.
  Ku tvorivej pracovnej pohode a prispievajú miesta oddychu reprezentované barovým sedením v tesnej nadväznosti na loungové sedenie zastúpené repasovanými kresielkami pochádzajúcimi z obdobia vzniku tohto nebytového priestoru.
  Dôraz na detail je badať napr. vo výbere koncových prvkov elektra, minimalistického dverného úchytu či forme riešenia hygienického zázemia. Neoddeliteľnú dominantu priestoru tvorí amorfné svietidlo, ktoré svojím tvarom narúša linearitu celého priestoru a tým vyvažuje tak minimalistické zariadenie interiéru.

 • Author Description

  Our goal was to create a well-lit, minimalist-looking space that will not only be used for work, but will be an inspiring place where colleagues, clients and other people will like to meet, exchange their inspirations and ideas, and where it will be pleasant to spend time.
  When we inspected the space, we immediately realized its potential. Although its condition at the time was more or less treated as a residential unit. It was clear to us that its design did not fit into the given location and its condition had to be improved by its then owner. It consisted of two separate rooms, a corridor, sanitary facilities and a kitchen. The ceilings were lowered from the original 3.5m to a height of 2.6m, and the window openings were bricked up into sash windows with a high parapet.
  At the beginning of the process, we wanted to learn more about the history of the space in order to adapt as much as possible to the original state from the 1950s. century, and therefore the proposal was preceded by a visit to the Archives of the City of Bratislava, where it was confirmed to us that the original layout was solved as open, without dividing partitions.
  The design is designed with the intention of creating a space that will serve as an inspiring environment and will facilitate communication within the studio as much as possible. The space is decorated in light tones, natural materials are used in the form of custom-made plywood assemblies, while greenery is an important aesthetic and psychological component.
  As part of the building modifications, the original rooms were removed, creating one complete space. It was exposed to the original brickwork and supporting reinforced concrete frame. Plasterboard ceilings were removed, which increased the clear height of the space to 3.5m. The window openings and the entrance to the space, which were walled up by the previous owner, were restored to their original state, which created a large glazing, which illuminated the entire space. This also restored the original character and appearance of the facade.
  By integrating a light, suggestive, dividing structure, a space for a meeting room was created, completing the structure with a light semi-transparent curtain optically separates the room. At the same time, this division does not seem cumbersome and enhances the intention to create an airy and light space. As a follow-up to the meeting room, a lockable kitchen corner integrated into the furniture set was created.
  As part of the furniture set, the transition to the technical/hygienic toilet is integrated and consists of a small storage room. The functional difference of the spaces is also defined by the color rendering, which is diametrically opposed to the office space itself.
  In the main work area, there are two dominant work islands, which were custom-made according to the nature of the work. The location of the workplaces copies the window openings in order to enable the achievement of the maximum lighting comfort necessary for work. Possible excessive glare is dampened by the use of indoor plants in combination with interior shading in the form of a semi-transparent curtain.
  Relaxation areas represented by bar seating in close proximity to lounge seating represented by refurbished armchairs from the period of creation of this non-residential space contribute to creative work well-being.
  The emphasis on detail is to observe e.g. in the choice of electrical end elements, minimalist door handles or the form of solutions for hygienic facilities. An inseparable dominant feature of the space is the amorphous lamp, which with its shape disrupts the linearity of the entire space and thus balances the minimalist interior design.

Fotografie interiéru | Pavel Kudiváni

KREATÍVNY ATELIÉR