Skip to main content

Kancelárie 2_BA_NM

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  ing. arch Juraj Mihálik | LINEAR s. r. o.
  Spoluautor Projektu
  ing. Branislav Piliš | LINEAR s. r. o.
  Sandra Doleš | crea:space s.r.o.
  Fotograf
  Marek Mucha
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 100m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  crea:space | crea:space
 • Autorský popis

  Kancelársky priestor 2_BA_NM je viac než len pracoviskom. Zámerom bolo vytvoriť príjemné miesto, kde sa prepája moderný dizajn s funkčnosťou a estetikou.
  Základ interiéru tohto priestoru je charakterizovaný industriálnym štýlom, kde dominuje betónový strop a podlaha. Oproti vstupu do priestoru je recepčný pult z priehľadných podsvietených sklobetónov na pozadí akustického závesu. Záves sa vinie celou trajektóriou pohybu návštevníka - smerom k zasadačke - a slúžia nielen ako estetický prvok, ale aj ako praktické riešenie na zlepšenie akustiky a skrytie úložných priestorov a zázemia. Otvorené čierne regále za závesom ponúkajú dostatok miesta pre kancelárske potreby. Tak isto je za závesom ukrytá kuchynská linka, kopírka, vstup do archívu a wc.
  Samostatným priestorom je zasadačka prístupná cez openspace s pracoviskami a lounge zónou. Okrem rokovacieho stola s je v zasadačke vytvorený aj priestor pre komornejší príležitostný rozhovor v pohodlnom sedení. Akusticky je priestor doplnený stropnými a stenovými panelmi.
  Druhým samostatným priestorom je manažérska kancelária. Tá je navrhnutá ako pracovisko s konzultačným miestom a sedením pre návštevu. Tento priestor má oblé rohy a pôsobí ako kapsula vložená do organizmu priestorov ofisu.
  Dominantou osvetlenia sú guľové visiace svietidlá, ktoré sú inšpirované svietidlami v exteriéry bytového komplexu. Mäkké, rozptýlené svetlo z týchto svietidiel poskytuje príjemné osvetlenie, ktoré minimalizuje únavu očí. Pre úplnosť je osvetlenie priestoru doplnené rampami s bodovými svietidlami.
  Oblé rohy, flexibilné závesy, ozvučenie priestoru alebo nábytkové riešenia v tomto kancelárskom priestore boli navrhnuté s dôrazom na podporu inovácie a kreativity. Industriálny dizajn, kombinovaný s teplou farbou závesov, vytvára dynamické a inšpiratívne prostredie. Otvorené priestory a multifunkčné zóny umožňujú zamestnancom flexibilitu a podporujú spoluprácu, čo je kľúčové pre inovatívne myslenie. Použitie prírodných materiálov, ako sú drevené skrinky a rastliny, ktoré oživujú priestor, prispieva k ekologickému a zdravému pracovisku. Prítomnosť rastlín nielen zlepšuje kvalitu vzduchu, ale aj podporuje psychickú pohodu a produktivitu zamestnancov. Akustický obklad v zasadačke je z recyklovaného materiálu. Sklenené bloky použité na recepčnom pulte sú recyklovateľné a dlhodobo udržateľné, čím sa minimalizuje ekologická stopa.

 • Author Description

  Office space 2_BA_NM is more than just a workplace. The intention was to create a pleasant place where modern design is connected with functionality and aesthetics.
  The basis of the interior of this space is characterized by an industrial style dominated by a concrete ceiling and floor. Opposite the entrance to the space is the reception desk made of transparent backlit glass concrete against the background of an acoustic curtain. The curtain winds along the entire trajectory of the visitor's movement - towards the meeting room - and serves not only as an aesthetic element, but also as a practical solution for improving acoustics and hiding storage spaces and background. Open black shelves behind the curtain offer enough space for office supplies. Also hidden behind the curtain is the kitchen unit, copier, entrance to the archive and toilet.
  A separate space is a meeting room accessible through an open space with workplaces and a lounge area. In addition to the conference table, the meeting room also has a space for a more intimate casual conversation in a comfortable seat. Acoustically, the space is complemented by ceiling and wall panels.
  The second separate space is the manager's office. It is designed as a workplace with a consultation place and seating for visitors. This space has rounded corners and acts like a capsule embedded in the organism of the office space.
  The lighting is dominated by spherical hanging lamps, which are inspired by the lamps in the exteriors of the residential complex. The soft, diffused light from these lamps provides pleasant lighting that minimizes eye fatigue. For completeness, the lighting of the space is complemented by ramps with spotlights.
  Round corners, flexible curtains, sound system or furniture solutions in this office space were designed with an emphasis on supporting innovation and creativity. The industrial design, combined with the warm color of the curtains, creates a dynamic and inspiring environment. Open spaces and multifunctional zones allow employees flexibility and encourage collaboration, which is key to innovative thinking. The use of natural materials such as wooden cabinets and plants that enliven the space contributes to an ecological and healthy workplace. The presence of plants not only improves air quality, but also supports the mental well-being and productivity of employees. The acoustic lining in the meeting room is made of recycled material. The glass blocks used in the reception desk are recyclable and sustainable, minimizing the ecological footprint.

Fotografie interiéru | Marek Mucha

Kancelárie 2_BA_NM