Skip to main content

ML Lock – office / showroom / predajňa

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jozef Tučný | JTInteriors Slovakia, s.r.o
  Fotograf
  Gabor Kanovits | Studio Kanovits
  Grafický dizajn
  Greg Nemeth | Trikk studio
 • Dunajská Streda

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 1050m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Ivana Giorgetti | JAP Slovakia
  Tomáš Fedorčák | St.vol
  Norbert Mészáros | Stolarstvo Two Brothers
 • Autorský popis

  Dlhoročná spolupráca autora a investora bola prínosom a podporou pri hladkom a plynulom riešení zadania k návrhu interiéru nového sídla spoločnosti ML Lock.
  Z lokálnej menšej rodinnej firmy z okresu DS orientovanou na riešenia v oblasti VN, NN či slaboprúdu sa za vyše 20 rokov svojho pôsobenia vyvinula dominantná a silná profesionálna spoločnosť, ktorá operuje na celom území SR a tvorí jedného z kľúčových dodávateľov v developérskych projektov pre segment elektroinštalačných služieb a produktov.
  Koncepcia riešenia interiéru sa zakladala na kontraste funkcionality miesta určenia, ako kancelárskeho spojenia sídla spoločnosti a managementu s predajňou a skladom elektro-materiálov a showroomu svietidiel.
  Spoločný vizuálny menovateľ je definovaný v podobe zúčastnených príjemných neutrálnych prírodných materiálov, farieb a plôch, dopĺňaných množstvom zelene. Industriálny a technický náboj podčiakrujú priznané matne čierne stavebno-konštrukčné prvky ako aj decentné kovové parie nábytkov. Tematický kontext priestorov dotvárajú elektro-tematické nástenne grafiky a rekonštrukcie pôvodných patentových výkresov a vynálezov velikánov v oblasti elektrotechniky ako Bell, Edison ci Tesla.
  Jednou so základných požiadaviek zadávateľa bolo vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov kde bude vládnuť poriadok, systém a disciplína ale zároveň ožíva harmónia, kľud a rodinná atmosféra, pripomínajúca pohodlie domova. Dôkazom venovanej pozornosti pre „duševné pohodlie“ zamestnancov je ako spoločné stravovanie formou bufetových stolov v útulných priestoroch jedálne s pôsobivým výhľadom, tak aj veľkolepý exteriérový relax-grill corner, ktoré výborne poslúžia pre firemné rodinné eventy, na ktorých si spoločnosť silno zakladá.
  Ako farebný akcent v neutrálnom podklade je použitá korporátna „oceľovo-modra” farba, ktorá sa nenútene objavuje v podobe dekoračných prvkov či solitérov.
  V nábytkových elementoch dominujú krivky a zaoblene hrany, vo farebnosti materiálov sa striedajú svetlý-bielený dub, brúsený tmavý bronz, matné zemité šedé “taupe” tóny, matný prírodný travertín z baní pri Sutto/HU/, otvorené časti čiernych stropov príjemne narúšajú dubové lamely. Podlahové kombinácie v podobe svetlo-šedého kameňa, bielo-dubového vzoru vinylu a hnedo-šedého abstraktného záťažového koberca s neutrálnymi farbami cielene definujú a oddeľujú prechody medzi jednotlivými zónami kancelárií, predajne a showroomu.
  Vo funkčných priestoroch sa objavuje množstvo dominantných prevažne transparentných sklenených dekoračných svietidiel z dielní renomovaných značiek a umelcov v oblasti dizajnového osvetlenia, ktoré sofistikovane doplnia jemnosť a eleganciu do monotónnych technických priestorov.

 • Author Description

  The long-term cooperation between the author and the investor was a benefit and support in the smooth and fluid solution of the assignment to design the interior of the new headquarters of the ML Lock company.
  From a local smaller family company from the district of DS, focused on solutions in the field of HV, LV or low current, over 20 years of its existence, it has developed into a dominant and strong professional company, which operates throughout the Slovak Republic and is one of the key suppliers in development projects for the electrical installation segment services and products.
  The concept of the interior solution was based on the contrast of the functionality of the destination, as an office connection of the headquarters of the company and management with a store and warehouse of electrical materials and a lighting showroom.
  The common visual denominator is defined in the form of participating pleasant neutral natural materials, colors and surfaces, complemented by a lot of greenery. The industrial and technical charge is underscored by the admittedly matte black building and construction elements as well as the discreet metal parts of the furniture. The thematic context of the premises is completed by electro-themed wall graphics and reconstructions of original patent drawings and inventions of giants in the field of electrical engineering such as Bell, Edison and Tesla.
  One of the client's basic requirements was the creation of a pleasant working environment for the employees, where order, system and discipline will reign, but at the same time, harmony, calmness and a family atmosphere, reminiscent of the comfort of home, will come to life. The attention paid to the "mental comfort" of the employees is evidenced by the joint meals in the form of buffet tables in the cozy dining room with an impressive view, as well as the magnificent outdoor relax-grill corner, which are excellent for company family events, on which the company is strongly based.
  As a color accent in a neutral background, the corporate "steel blue" color is used, which casually appears in the form of decorative elements or solitaires.
  The furniture elements are dominated by curves and rounded edges, the colors of the materials alternate between light-bleached oak, brushed dark bronze, matte earthy gray "taupe" tones, matte natural travertine from the mines near Sutto/HU/, the open parts of the black ceilings are pleasantly disturbed by the oak slats . Floor combinations in the form of light-gray stone, white-oak vinyl pattern and brown-gray abstract weighted carpet with neutral colors purposefully define and separate the transitions between the individual zones of the offices, shop and showroom.
  In the functional spaces, there are a number of dominant, mostly transparent glass decorative lamps from the workshops of renowned brands and artists in the field of design lighting, which will sophisticatedly add delicacy and elegance to monotonous technical spaces.

Fotografie interiéru | Gabor Kanovits

ML Lock – office / showroom / predajňa