Skip to main content

HIGHGATE OFFICE

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Marián Gombarček | gmb.
  Juraj Benko | benkobenko
  Jana Benková | benkobenko
  Nikola Polašková | enpe
  Fotograf
  Marián Gombarček | gmb.
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 423m²

 • Autorský popis

  Cieľom zadania pre firmu venujúcu sa právno-účtovným službám bolo vytvoriť reprezentatívne atraktívne priestory a zároveň dosiahnuť príjemné, funkčné pracovné prostredie. Priestor sa nachádza na vyšších podlažiach Nivy Tower, čo prináša atraktívne výhľady a dobrú presvetlenosť z južnej a východnej strany.

  Koncepčne sme pri návrhu uvažovali tak, aby sme čo najviac využili potenciál presvetlených priestorov a v čo najväčšej miere odvnímali dôležité priehľady z interiéru do exteriéru a celkovú hĺbku priestoru. Dosiahli sme to aj vďaka modulárne nadeleným preskleným priečkam, ktoré oddeľujú miestnosti od komunikácií, dostávame tak prirodzené svetlo a priehľady aj do chodieb a spoločných priestorov.

  Koncept priehľadov a otvorenosti priestoru dopĺňa aj riešenie samotnej dispozície, ktorá je funkčne veľmi ľahko odčítateľná. Umietnením jednotlivých celkov do priestoru, ich pričlenením alebo naopak odsadením od fasády sme dosiahli, že celkový priestor vnímame otvorene a vzdušne, napriek tomu, že zo zadania vyplynulo jeho delenie na pomerne veľa kancelárií.

  Priestor môžeme kategorizovať na dva celky. Vstupná časť s recepciou a nadväzujúcimi zasadačkami je orientovaná na klientov a návštevy, prípadne pracovné a polopracovné stretnutia. Zvyšok, určený pre zamestnancov, pozostáva z jednotlivých, obsahovo veľmi podobných kancelárií. Ich špecifickým výrazovým prvkom sú sférické stropné svietidlá, ktoré môžeme stmievať, a tým pádom reflektovať na externé svetelné podmienky, či už navodením príjemnej atmosféry ambientým svetlom, alebo plným osvetlením pracovného miesta požadovanou intenzitou.

  Centrálnu časť dispozície tvorí jadro, ktoré integruje technické, hygienické a úložné priestory. Vo vstupnej časti členia priestor dve zasadacie miestnosti, kde prvá väčšia vymedzuje vstupný koridor smerujúci k recepcii. Recepcia je spolu s druhou menšou zasadacou miestnosťou v jej pozadí situovaná centrálne. Menšiu zasadaciu miestnosť vnímame ako vložený kubus, okolo ktorého z každej strany plynie komunikácia a čakacia/oddychová zóna.

  Čakacia zóna pozostáva z dvoch možností. Prvá, viac formálna verzia, obsahuje kresielka so stolíkom doplnená o zeleň. Druhá, menej formálna verzia - parapet, je stavebne upravená a na miestach, kde tomu nebránil radiátor, dostala väčšiu hĺbku. Toto členenie vymedzuje sekciu vhodnú na sedenie, tak ako vo väčšej zasadacej miestnosti, tak aj v spoločných priestoroch. Formálnu aj neformálnu časť tejto zóny definujú výhľady, ktoré sú cielene orientované pri fasáde.

  Decentná materialita je ľahko odvnímateľná. Primárne je tu použitá dubová dyha a tehlový obklad. Dyha je použitá na rámoch sklenených deliacich priečok, ako aj na jadre spolu s tehlovým obkladom, do ktorého je obalený taktiež recepčný pult a parapet. Na strope je použitý plný sadrokartónový podhľad, ktorý pre veľký počet revíznych otvorov bol istým rizikom, no nakoniec pôsobí zjednocujúco.

  Stenu, ktorá delí kanceláriu aj vertikálne jadro, sme ponechali priznanú v betóne. Investor ju využil ako výstavnú a pribudlo na ňu viacero farebných obrazov. V kontraste k tlmeným a teplým tónom je mobiliár prevažne čierny s farebnými akcentami. Mäkkosť a teplé tóny sú podporené textíliami. Vertikálne používame závesy, ktoré majú súčasne akustickú funkciu a slúžia aj ako vizuálna bariéra, dopĺňajúc tým transparentné sklenené priečky.

 • Author Description

  The goal of the project for a company providing legal and accounting services was to create representative and attractive spaces while achieving a pleasant, functional working environment. The space is located on the upper floors of Nivy Tower, offering attractive views and good lighting from the south and east sides.

  Conceptually, we aimed to maximize the potential of the well-lit spaces and emphasize important views from the interior to the exterior and the overall depth of the space. We achieved this through modular glass partitions that separate rooms from the corridors, allowing natural light and views into the hallways and common areas. The concept of transparency and openness of the space is also complemented by the layout, which is very easy to understand functionally.

  By positioning the individual units within the space, either attaching them or setting them back from the facade, we achieved an overall open and airy feeling, even though the project required dividing the space into quite a few offices.

  The space can be categorized into two parts: the entrance area with the reception and adjoining meeting rooms is oriented towards clients and visitors, for work or semi-work meetings. The rest, intended for employees, consists of individual, very similar offices. A specific feature of these offices is the spherical ceiling lights, which can be dimmed, allowing us to respond to external lighting conditions by creating a pleasant atmosphere with ambient lighting or fully illuminating the workspace to the required intensity. The central part of the layout consists of a core that integrates technical, hygiene, and storage spaces.

  In the entrance area, the space is divided by two meeting rooms, where the first larger one delineates the entrance corridor leading to the reception. The reception, along with the second smaller meeting room behind it, is centrally located. The smaller meeting room is perceived as an inserted cube, with communication and a waiting/resting area flowing around it on all sides. This zone consists of a more formal version, which includes chairs with a table supplemented by greenery. Another option is a less formal version - a parapet. This has been structurally modified and where there was no radiator, it was given greater depth. This division defines a section suitable for seating, both in the larger meeting room and in common areas. Both the formal and informal parts of this zone are also defined by views, as they are deliberately oriented near the facade.

  The discreet materiality is easily perceivable, primarily using oak veneer and brick cladding. The veneer is used on the frames of the glass partitions, as well as on the core along with the brick cladding, which also wraps the reception desk and the parapet. A full gypsum board ceiling is used, which, despite the large number of inspection openings, ultimately appears unifying. The wall that divides the office and the vertical core has been left exposed in concrete, which the investor utilized as an exhibition space, adding several colorful paintings. In contrast to the muted and warm tones, the furniture is predominantly black with colorful accents. Softness and warm tones are supported by textiles. Vertically, we use curtains that also have an acoustic function and serve as a possible visual barrier, complementing the transparent glass partitions.

Fotografie interiéru | Marián Gombarček

HIGHGATE OFFICE