Skip to main content

Cushman & Wakefield – NEW OFFICE DESIGN

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Eliška Košová | Cushman & Wakefield Slovensko
  Fotograf
  Lukáš Záleský | Lukáš Záleský
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 400m²

  Realizácia interiéru

  Podlahy
  ProInterier | ProInterier s.r.o.
  Nábytok
  HOSU | HOSU
  Ahrend s.r.o. | Ahrend s.r.o.
  NOWY STYL SK, s.r.o. | NOWY STYL SK, s.r.o.
  Osvetlenie
  THE LIGHT | THE LIGHT
 • Autorský popis

  Moderný a komfortný pracovný priestor nie je len miestom pre prácu, ale aj inšpiráciou pre inovácie, kreativitu a budovanie silných vzťahov.
  Interiér nového sídla Cushman & Wakefield sa vyznačuje elegantnou a minimalistickou kombináciou bielej, šedej a drevených tónov, ktorá vytvára príjemnú a nerušivú atmosféru. Kľúčovým heslom pri navrhovaní interiéru bol koncept "underdesign", ktorý minimalizuje rušivé farby a elementy v kancelárii a umožňuje zamestnancom plne sústrediť sa na prácu. Dôraz na funkčnosť a komfort, jemná farebná paleta a minimalistické línie v kombinácii s prírodnými materiálmi pôsobia útulne a podporujú sústredenie a kreativitu. Priznané betónové stĺpy a stena dodávajú interiéru jedinečný autentický charakter a odkazujú na nedokonalosti, ktoré sú súčasťou života. Pri navrhovaní interiéru sa kládol veľký dôraz na prepojenie s okolím. Zasadačky sú pomenované podľa výhľadov, ktoré ponúkajú a priestor plynule nadväzuje na panorámu mesta. Priestor je čistý a fluidný, bez zbytočných bariér, čím podporuje plynulú komunikáciu a pohyb.

  Dizajnéri sa taktiež zamerali na aktuálne trendy v moderných kanceláriách a nahradili rozľahlé open space menšími zasadačkami a flexibilnými pracovnými zónami, ktoré zodpovedajú rôznym typom aktivít. Office je kompletne zdieľaný bez pevne pridelených kancelárií a pracovných miest. Zamestnanci si tak môžu vyberať pracovné miesto podľa aktuálnej potreby, či už potrebujú ticho na sústredenie, priestor na brainstorming alebo dynamické prostredie na tímovú prácu.
  V súlade s hodnotami firmy sa pri výbere materiálov kládol veľký dôraz na kvalitu a udržateľnosť. Použité sú materiály s nízkou uhlíkovou stopou, ako napríklad recyklovateľné koberce Interface. Inteligentné útlmové režimy svietenia, chladenia a vykurovania v spojení s ekologickým správaním zamestnancov (recyklácia, paperless office) prispievajú k minimalizácii dopadu na životné prostredie.
  Moderný office nie je len o stavebných nákladoch, ale je dôležité dbať na technológie, ktoré sú pri práci nevyhnutné. Vďaka inteligentným riešeniam a inovatívnym technológiám môžu zamestnanci jednoducho ovládať kancelárske prostredie, rezervovať si zasadačky a zefektívňovať tak svoje pracovné procesy.

 • Author Description

  A modern and comfortable workspace is not just a place to work; it's a catalyst for innovation, creativity, and building strong relationships. The interior of Cushman & Wakefield's new headquarters embodies this philosophy with an elegant and minimalist blend of white, gray, and wood tones, creating a calming and distraction-free environment. The guiding principle behind the interior design was "underdesign," which minimizes disruptive colors and elements in the office, allowing employees to fully focus on their work. The emphasis on functionality and comfort, the soft color palette, and minimalist lines, combined with natural materials, create a cozy atmosphere that fosters concentration and creativity. Exposed concrete pillars and a wall add a unique and authentic character to the interior, referencing the imperfections that are part of life.

  Great care was taken to connect the interior with the surrounding environment. Meeting rooms are named after the views they offer, and the space seamlessly blends into the city's panorama. The space is clean and fluid, without unnecessary barriers, promoting smooth communication and movement.

  The designers also focused on current trends in modern offices, replacing large open spaces with smaller meeting rooms and flexible work zones that cater to different types of activities. The office is completely shared, with no fixed offices or workstations. Employees can choose their workspace according to their current needs, whether they need quiet for concentration, space for brainstorming, or a dynamic environment for teamwork.

  In line with the company's values, great emphasis was placed on quality and sustainability in the selection of materials. Low-carbon footprint materials were used, such as recyclable Interface carpets. Intelligent dimming modes for lighting, cooling, and heating, combined with the environmentally friendly behavior of employees (recycling, paperless office), contribute to minimizing the impact on the environment.

  A modern office is not just about construction costs; it's also important to pay attention to the technologies that are essential for work. Thanks to smart solutions and technologies, employees can easily control the office environment, book meeting rooms, and thus streamline their work processes.

Fotografie interiéru | Lukáš Záleský

Cushman & Wakefield – NEW OFFICE DESIGN