Skip to main content

REKONŠTRUKCIA BYTU 11

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Zoran Samol
  Fotograf
  Matúš Nedecký
 • Šaľa

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 46m²

 • Autorský popis

  Byt na 3-om poschodí bytového domu zo 60-tych rokov, situovaný
  v centre s pekným výhľadom na dominanty mesta: vodárenskú vežu, amfiteáter a jezuitský kaštiel. Svetelná orientácia S-J, byt dobre poznám, keďže v tomto dome bývajú rodičia. Konštrukcia bytového domu: žb skelet a tehlové výplňové murivo, byt má zaujímavú dispozíciu: je včlenený medzi zrkadlovo identické 3 izbové byty. Rekonštrukcia prebiehala postupne, zčasti svojpomocne a v etapách, najviac prekvapili "reinkarnované" geometrické maľovky. Koncept pre rekonštrukciu bytu bol využiť a ekonomizovať to čo je použitelné na mieste a priradiť pôvodné materiály do nového interiéru. Problémom bytu bolo priveľa dverí v malom priestore chodby, malá kúpeľňa, dlhá chodba, postupne sa tak zbúrali všetky priečky a odkryli hlavné steny.
  Po vybúraní sa navrhli pohľady pre všetky steny (viď. na ďalších stranách). Celý priestor je zjednotený do podkladovej farby, ktorá tvorí pasparty pôvodným farebným maľovkám, obieha geometricky každú stenu a zjednocuje otvorený priestor. Výrazovým aj funkčným prvkom bytu je stropná sieť žlabov, kde sú vedené všetky elektro rozvody
  a kotvené niektoré prvky interiéru a svietidlá. V materáli podláh je odčítateľný starý pôdorys, v chodbe sa zachovalo pôvodné terazzo, parkety z obývačky sa rozobrali a spätne položili v spálni (pôvodná kuchyňa), kde ostal aj fragment obkladu sporáku. Celý priestor bytu je navrhnutý na dotyk materiálu, povrch stien je umývateľný, podlahy sú navzájom previazané bez prahov. Centrálny bod priestoru je nová kúpeľňa, deliaca byt na spací kút a dennú časť. V kuchyni je mobilný pult ktorý sa po zapojení do elektro stáva súčasťou kuchyne, alebo je to miesto na sedenie, byt pre mladý začínajúci pár, ktorý rád pracuje
  z domu.

 • Author Description

  Apartment on the 3rd floor of an apartment building from the 60s, situated in the center with a nice view of the city's landmarks: the water tower, the amphitheater and the Jesuit mansion. Light orientation N-S,
  I know the apartment well, as my parents live in this house. Construction of the apartment building: reinforced concrete frame and brick infill masonry, the apartment has an interesting layout: it is integrated between mirror-identical 3-room apartments. The reconstruction took place gradually, partly by self-help and in stages, the most surprising were the "reincarnated" geometric paintings. The concept for the renovation of the apartment was to use and economize what is usable on site and match the original materials to the new interior.
  The problem of the apartment was that there were too many doors in the small space of the corridor, a small bathroom, a long corridor, so all the partitions gradually collapsed and the main walls were exposed.
  After demolition, views were designed for all walls (see on the next pages). The entire space is unified in the background color, which forms a passe-partout to the original colored paintings, goes around each wall geometrically and unifies the open space. An expressive and functional element of the apartment is the ceiling network of gutters, where all electrical wiring is conducted and anchored some interior elements and lamps. The old floor plan can be read in the material of the floors, the original terrazzo was preserved in the corridor, the parquet from the living room was dismantled and re-laid in the bedroom (original kitchen), where a fragment of the stove lining remained. The entire space of the apartment is designed to touch the material, the surface of the walls is washable, the floors are connected to each other without thresholds. The central point of the space is the new bathroom, which divides the apartment into a sleeping area and a living area. In the kitchen there is a mobile counter which, after connecting to the electricity, becomes part of the kitchen, or it is a place to sit, an apartment for a young couple who likes to work from home.

Fotografie interiéru | Matúš Nedecký

REKONŠTRUKCIA BYTU 11