Skip to main content

Byt na Sihoti

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jana Tartaľová | ARCHHOLIKS
  Michal Tartaľ | ARCHHOLIKS
  Petra Vallo | ARCHHOLIKS
  Fotograf
  Matúš Nedecký
 • Trenčín

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 86m²

 • Autorský popis

  Riešený byt sa nachádza na sídlisku Sihoť I., ktoré vzniklo v medzivojnovom období ako nová moderná štvrť mesta Trenčín. Funkcionalistický urbanizmus sídliska a architektúra bytových domov podčiarkuje dobu vzniku štvrte.
  Byt bol v pôvodnom stave, s pôvodnými materiálmi, s pôvodnou atmosférou. Vzťah majiteľov k historickým hodnotám nás utvrdil v koncepte zachovať čo najviac z čara bytu. Kvalitné materiály renovovať, odkryť pôvodné konštrukcie a priznať ich materialitu sú nosným prvkom všetkých miestností v byte. Dispozícia bytu prešla zmenami. Vytvoril sa kontinuálny denný priestor s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou, kde môže štrorčlenná rodina tráviť spoločný čas. Otvorením priestoru do chodby sa vstupná časť bytu presvetlila. Chodbu lemuje drevený box s úložným priestorom. Kúpeľňa s wc bola spojená do jedného priestoru so sprchovým kútom.
  Zo strany chodby bola navrhnutá nika na práčku. Presvetlenie hygieny je riešené svetlíkom zo spálne a z chodby. Výklenok v detskej izbe sa využil na uskladnenie šatstva, pôvodná priečka bola odstránená a v mieste odkrytého betónového prekladu sa vložil otvorený šatník.
  Dominantným materiálom interiéru je drevo v podobe zachovaných vlysových parkiet, dyhovaných vstavaných nábytkových prvkov a drevených zárubní. Z pôvodných materiálov sa priznal železobetónový preklad, odkryli sa tehlové priečky, ktoré sa objavujú v každej miestnosti. V kúpelni sú použité štvorcové biele obklady 10x10cm, steny sprchového kúta obložené galzúrovanou mozaikov so zaoblenými rohami sú v kontraste s bielou kúpeľňou. Na podlahe v komunikačných priestoroch a v hygiene je použitá gresová dlažba s terazzo vzorom. Celú atmosféru bytu podčiarkujú navrhnuté vypínače a zásuvky v retro dizajne ako aj zachránené nábytky a svietidlá z medzivojnového obdobia.

 • Author Description

  The proposed apartment is located in the Sihoť I. housing estate, which was created in the interwar period as a new modern quarter of the city of Trenčín. The functionalist urbanism of the housing estate and the architecture of the apartment buildings underline the time of the district's creation.
  The apartment was in its original condition, with original materials, with its original atmosphere. The relationship of the owners to historical values confirmed us in the concept of preserving as much of the charm of the apartment as possible. High-quality materials to renovate, uncover the original structures and admit their materiality are the supporting element of all rooms in the apartment. The layout of the apartment has undergone changes. A continuous living space with a kitchen, dining room and living room was created, where a family of three can spend time together. By opening the space into the corridor, the entrance part of the apartment became brighter. A wooden box with storage space lines the corridor. The bathroom and toilet were combined into one space with a shower.
  A niche for a washing machine was designed on the side of the corridor. The lighting of hygiene is solved by a skylight from the bedroom and from the corridor. The niche in the children's room was used to store clothes, the original partition was removed and an open wardrobe was inserted in the place of the exposed concrete lintel.
  The dominant material of the interior is wood in the form of preserved frieze parquets, veneered built-in furniture elements and wooden door frames. From the original materials, the reinforced concrete lintel was admitted, the brick partitions that appear in every room were revealed. Square white tiles 10x10cm are used in the bathroom, the walls of the shower corner are lined with glazed mosaics with rounded corners in contrast with the white bathroom. On the floor in communication areas and in hygiene, gres tiles with a terrazzo pattern are used. The entire atmosphere of the apartment is underlined by designed switches and sockets in a retro design, as well as salvaged furniture and lamps from the interwar period.

Fotografie interiéru | Matúš Nedecký

Byt na Sihoti