Skip to main content

Staromestké bývanie pre kreatívny pár

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Martina Mičko | jam studio s.r.o.
  Fotograf
  Matej Kotula
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 95m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Martin Boor | Smartlight
  Nábytok
  Tereza Lahová | brill
  Ton
  Lavish
 • Autorský popis

  Staromestké bývanie pre kreatívny pár

  Mladý manželský pár, ktorý tvorí interiérová dizajnérka a kreatívny marketér, sa pri hľadaní nového mestkého bývania rozhodli uprednostniť vysoké stropy a veľkorysé výmery starých bytov oproti súčasným novostavbám a pustili sa do kompletnej rekonštrukcie 90 ročného bytu, ktorej výsledkom je dispozícia vyhovujúca životnému štýlu súčasnej doby.

  Byt v pôvodnom stave prešiel náročnou rekonštrukciou. Z pôvodne 3,5 izbového bytu o výmere necelých 100 m2, sa zmenou dispozície stal presvetlený 3 izbový byt, ktorý viac vyhovuje každodenným potrebám jeho obyvateľov.

  Do bytu sa vchádza cez veľkorysú vstupnú chodbu, do ktorej preniká denné svetlo vďaka loggii. V ľavej časti boli pôvodne dvoje dvere do malých šatníkov, ktoré sme zbúraním priečky spojili do veľkorysej komory. Zamurovaním jedného dverového otvoru sme získali priestor pre lavicu a nástenné vešiaky. Polohu toalety sme nemenili a podarilo sa nam do priestoru pridať aj umývadielko. Úložný priestor bol v chodbe využitý na maximum a schováva v sebe napr. aj zabudovanú práčku a sušičku.

  Z chodby sa cez pôvodné dvere dostaneme do hlavnej spálne. Pôvodne sa tu ale nachádzala kuchyňa. Táto miestnosť je orientovaná do vnútrobloku, neprenikajú do nej priame slnečné lúče. Preto sme sa rozhodli na jej miesto situovať spálňu, čo oceňujú majitelia najmä v letných mesiacoch. Súčasťou spálne je aj kúpeľňa a walk-in šatník. Ten vznikol na mieste pôvodnej kúpeľne. Kúpeľnu sme posunuli na miesto pôvodnej polizby vďaka čomu sme do miestnosti dostali denné svetlo cez vysoké okno. Sanita má nadčasové oválne tvary a je doplnená o batérie v strohom minimalistickom dizajne.

  Pre novú kuchyňu sme sa rozhodli využiť svetelnosť a krásne výhľady opačnej strany bytu. Zbúraním jednej priečky vznikla veľkorysá presvetlená denná zóna, ktorá plne spĺňa dispozičné nároky moderných ľudí dnešnej doby. Do jednej miestnosti sme spojili kuchyňu, obývačku a jedáleň s prístupom na balkón. S výhľadom na koruny stromov za oknami človek ani nemá pocit, že sa nachádza v rušnom hlavnom meste. Práve táto zmena dispozície výrazne zvýšila kvalitu bývania. Základnou požiadavkou majiteľov bola čo najväčšia kuchynská linka s ostrovom a s minimom horných skriniek. Preto sme vysokú časť kuchyne situovali tak, aby nebola hneď na očiach a ukrojili sme pár m2 z poslednej izby, ktorá teraz slúži ako pracovňa. Do pracovne sa vchádza cez tri metre vysoké sklenené dvojkrídlové dvere, vďaka ktorým je v kuchyni stále dostatok denného svetla. Rovnakým spôsobom sme riešili aj vstup zo spáľne do kúpeľne.

  Pri rekonštrukcii sa nám podarilo citlivo zrepasovať pôvodné drevené kastlové okná, liatinové raditátory aj interiérové dvere. Šarm bytu dodáva nová dubová podľaha vo vzore chevron. Kontrastom k prírodnému dubu, bielemu vstavanému nábytku a neutrálnym čalúneniam je kuchynská linka výraznej modrej farby doplnená o svetlý technický kameň českého výrobcu Technistone a dizajnové chrómové úchytky britskej značky Buster & Punch. Trojmetrový kuchynský ostrov je vizuálne odľahčený vďaka jeho položeniu na subtílne kovové nožičky namiesto klasického nábytkového sokla. Výber ikonického modelu jedálenských kresiel “1930” od českej značky Ton odkazuje na obdobie, keby bola postavená budova. Skombinovali sme ich s moderným stolom od rovnakého výrobcu. Český dizajn je zastúpený aj v obývačke vo forme kresla Cocon v ovčej koži, ktoré navrhla Lucie Koldová pre Master & Master. Dopĺňajú ho kúsky od škandinávskych značiek Boconcept, Gubi alebo Hay. Interiéru dodávajú charakter aj vintage kúsky od štúdia Lavish v podobe talianskej čalúnenej lavice vo vstupnej hale, nemeckej verzie lustra Sputnik v obývačke či mäkkučkého koberca z ovčej vlny, ktorý sa stal obľúbeným oddychovým miestom dvoch štvornohých spolubývajúcich. Majitelia sa tiež rozhodli investovať do umenia a priestor postupne zapĺňajú obrazmi, printami a vázami od slovenských a českých umelcov.

 • Author Description

  Old town living for a creative couple

  A young married couple, an interior designer and a creative marketer, while looking for a new
  city home, decided to prioritize the high ceilings and generous areas of old apartments over units in new developments and embarked on a complete renovation of a 90-year-old apartment, which resulted in a new layout suitable for the lifestyle of the current time.

  The apartment in its original state underwent a complete reconstruction. From the original 3.5-room apartment with an area of just under 100 m2, the layout has changed to a sunny 3-room apartment that better suits the daily needs of its residents.

  The apartment is entered through a generous entrance hall, into which daylight penetrates thanks to the loggia. There were originally two doors to small wardrobes situated on the left side of the room, which we combined into a generous pantry by tearing down the partition. By bricking up one doorway, we gained space for a bench and wall hangers. We did not change the position of the toilet and managed to add a small washbasin. The storage space in the hallway was used to the maximum and hides, for example, also a built-in washing machine and dryer.

  From the hallway, through the original door, we get to the master bedroom. Originally, the kitchen was located here. This room is oriented to the inner block, direct sunlight does not penetrate it. That's why we decided to place a bedroom in its place, which the owners appreciate especially in the summer months. The bedroom also has a bathroom and a walk-in closet. It was created on the site of the original bathroom. We moved the bathroom to the place of the original half-room, thanks to which we got daylight into the room through a high window. Bathware has timeless oval shapes and is supplemented with faucets in a stark minimalist design.

  For the new kitchen, we decided to use the light and beautiful views of the opposite side of the apartment. By demolishing one partition, a generous, well-lit day zone was created, which fully meets the layout requirements of modern people these days. We combined the kitchen, living room and dining room into one room with access to the balcony. With a view of the treetops outside the windows, one does not even feel like being in a busy capital city. It was this layout change that significantly increased the quality of living here. The main requirement of the owners was the largest possible kitchen unit with an island and a minimum of upper cabinets. Therefore, we located the tall part of the kitchen so that it was not immediately visible and we cut a few m2 from the last room, which now serves as a study. The study is entered through three-meter-high glass double doors, thanks to which there is still plenty of daylight in the kitchen. We applied the same principle to the entrance from the bedroom to the bathroom.

  During the reconstruction, we managed to sensitively restore the original wooden castle windows, cast iron radiators and interior doors. New oak floor in a chevron pattern gives the apartment a real charm. In contrast to the natural oak, white built-in furniture and neutral upholstery, the kitchen cabinet is of a distinct blue color, complemented by light technical stone from the Czech manufacturer Technistone and designer chrome handles from the British brand Buster & Punch. The three-meter kitchen island is visually lightened thanks to its placement on subtle metal legs instead of a classic furniture plinth. The choice of the iconic dining chair model "1930" from the Czech brand Ton refers to the period when the building was built. We combined them with a modern table from the same manufacturer. Czech design is also represented in the living room in the form of the Cocon armchair in sheepskin, designed by Lucie Koldová for Master & Master. It is complemented by pieces from the Scandinavian brands Boconcept, Gubi and Hay. The interior is also given character by vintage pieces from the Lavish studio in the form of an Italian upholstered bench in the entrance hall, a German version of the Sputnik chandelier in the living room or a soft sheep wool carpet, which has become a favorite resting place of the two four-legged roommates. The owners have also decided to invest in art and are gradually filling the space with paintings, prints and vases from Slovak and Czech artists.

Fotografie interiéru | Matej Kotula

Staromestké bývanie pre kreatívny pár