Skip to main content

Byt pri SNG

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Karolína Bujdáková
  Fotograf
  Matej Honč
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 62m²

 • Autorský popis

  _Dom | byt_
  Polyfukčný bytový dom na Paulínyho ulici bol postavený v roku 1928. V priestoroch bytu boli pôvodne dve kancelárie na ktoré nadväzovala sála. Neskôr bol celý dom prerobený na „výťahárske" byty - byty pre zamestnancov firmy s výťahmi a v roku 2023 sa v pôvodnom stave dostal do našich rúk priamo od „výťahárskej rodiny”.

  _Odkrývanie času v priestore_
  Nosným prvkom konceptu bytu je pátranie po vrstvách, ktoré vznikali počas 100 rokov jeho existencie. Originálna skladba vrstiev v tomto priestore nazbieraná počas dekád tvorí jeho charakter. Farebná paleta stien, ktorá vznikla oškrabaním hornej vrstvy malovky vyplíva z priznanej kombinácie vrstiev, ktoré sa v priestore rokmi prekrývali. Vďaka tomu má každá izba charakteristický odtieň a detail - spálňa má zelený nádych a sú v nej zachované fragmety tmavšej zelenej valčekovej maľby na stenách, v kuchyni je vnímateľná farebná roznamitosť vrstiev od žltej až po ružovú, obývačka je charakteritická krémovo-hnedými vrstvami s lokálnym výskytom sýto modrej.

  Fascunujúcim momentom tohto prístupu je uvedomenie si, že žiadny iný byt (ani rovnaký byt o poschodie nižšie, či vyššie) nebude nikdy vyzerať rovnako práve vďaka kombinácii vrstiev, ktoré sa v ňom v čase nahromadili.

  _Udržateľnosť_
  Téma udržateľnosti a princípy Nového európskeho Bauhausu sú v tejto rekonštrukcii klúčové. Znovuvyužívanie existujúceho tvorí základ uvažovania o priestore. V byte sme zrepasovali pôvodné dvojité drevené okná a kazetové dvere. Rokmi sa tu nezachovali pôvodné mosadzné klučky a okenné rozvory, preto sme hľadali typ kovaní, ktoré sa používali v čase vzniku domu v Bratislave a zháňali ich kópie zo surovej mosadze, ktorá v čase prirodzene pracuje a mení sa. Rovnako sme zachovali a zrepasovali drevené parkety, vstavanú skriňu vo vstupnej chodbe, radiátory a po sto rokoch sme otvorili zaklopený železobetónový rebierkový strop.

  Obnovené a odkryté prvky bytu tvoria jeho esenciu. Napriek tomu, že v byte veľa zachovávame a pracujeme s existujúcim, prístup k tvorbe a spôsob prezentácie posúva byt do súčastného kontextu. Rekonštrukcia neprezentuje stav ako byt vyzeral v nejakom období v minulosti ale ukazuje jeho príbeh v čase a priestore.

  _Nová vrstva_
  To čo vyzerá staro je staré a to čo vyzerá novo je nové.

  Do bytu prišla aj potrebná nová vrstva ktorá je na prvý pohľad čitateľná. Utilitárna nerezová gastro kuchyňa, maloformátový mozaikový biely obklad, pohodlný minimalistický gauč a liata podlaha dodávajú bytu detail súčasnosti.

  Byt pri SNG je prezentáciou nášho uvažovania o hodnotách, špecifikách a výnimočnostiach existujúcej architektúry a zároveň príkladom integrovania súčasného spôsobu života do staršieho bytu.

 • Author Description

  _House | Apartment_
  The multifunctional apartment house on Paulínyho Street was built in 1928. The apartment originally had two offices with a hall attached to them. Later, the whole house was converted into "elevator" apartments - apartments for employees of the company with elevators and in 2023 in its original state came into our hands directly from the "elevator family".

  _Uncovering time in space_
  A key element of the concept of the apartment is the search for the layers that have been built up over the 100 years of its existence. The original composition of layers in this space, collected over the decades, forms its character. The colour palette of the walls, which was created by scraping off the top layer of paintwork, stems from the acknowledged combination of layers that have overlapped in the space over the years. As a result, each room has a characteristic shade and detail - the bedroom has a green tinge and retains fragments of the darker green roller painting on the walls, the kitchen has a perceptible colour gradation of layers from yellow to pink, and the living room is characterised by creamy-brown layers with localised occurrences of deep blue.

  The fascinating moment of this approach is the realization that no other apartment (or even the same apartment one floor below or above) will ever look the same, precisely because of the combination of layers that have accumulated in it over time.

  _Sustainability_
  The theme of sustainability and the principles of the New European Bauhaus are key in this renovation. The reuse of the existing forms the basis for thinking about space. In the apartment we repaired the original double wooden windows and coffered doors. Over the years, the original brass knobs and window spacers had not survived, so we looked for the type of fittings that were in use when the house was built and sourced copies made from raw brass, which naturally works and changes over time. We also preserved and restored the wooden parquet flooring, the built-in wardrobe in the entrance hall, the radiators and, after a hundred years, we opened up the vaulted reinforced concrete ribbed ceiling.

  The restored and uncovered elements of the apartment form its essence. Despite the fact that in the apartment we preserve a lot and work with the existing, the approach to creation and the way of presentation puts the apartment in a contemporary context. The reconstruction does not present the state of how the apartment looked at a certain period in the past but shows its story in time and space.

  _New layer_
  What looks old is old and what looks new is new.

  The apartment also received the necessary new layer which is readable at a glance. The utilitarian stainless steel gastro kitchen, small-format white mosaic tiling, comfortable minimalist sofa and poured flooring give the apartment a contemporary detail.

  The apartment at the SNG showcases our thinking about the values, specifics and uniqueness of existing architecture, and is also an example of integrating a contemporary way of life into an older apartment.

Fotografie interiéru | Matej Honč

Byt pri SNG