Skip to main content

Interiér P+A

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Roman Ruhig | ER Atelier, s.r.o.
  Ema Ruhigová | ER Atelier, s.r.o.
  Fotograf
  Matúš Nedecký
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 80m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Ján Kubík | Ján Kubík KUBIK INTERIÉR
  Stavebné práce
  Peter Grošaft
 • Autorský popis

  Zadaním od investorov bolo navrhnúť modernizáciu trojizbového byt na vrchnom podlaží bytového domu DOMINO na Trnavskej ceste, ktorý predtým slúžil ako kancelárske priestory. Indície od nich boli jasné a detailné. Byt mal byť navrhnutý v „čistom štýle“, no nie aby pôsobil príliš „čisto“ – bledo, jednoliato. Kde tu sa mali zobrazovať v kontraste „wow efekty“ – tmavé / farebné / výrazné / ťažké. Nič extravagantné, ale ani nudné. Užívatelia bytu majú zároveň v obľube knihy, prírodu, zelenú farbu, hodinky, šiltovky, turistiku, cestovanie, kávu, víno ... . Toto všetko bolo podkladom a zároveň inšpiráciou pre návrh, do ktorého sme sa snažili všetko zakomponovať. Dôležitým aspektom návrhu bolo minimalizovanie stavebného odpadu a práca s pôvodnou substanciou, čo bolo tiež zadaním. V rámci búracích prác sa odstránilo iba 2,5 m priečok. Byt disponuje dvoma veľkoplošnými svetlíkmi v plochej streche, ktoré zo stredu dispozície osvetľujú spoločenskú zónu a stredový koridor. Stredová komunikácia bola preto podporená odstránením časti priečky , ktorá zamedzovala presvetleniu do spoločenskej časti. Na osi chodby bola v jej závere (za dverami spálne) navrhnutá „beauty zóna“, ktorá tvorí prvý z „wow efektov“ v byte. 2. "wow" efektom je špajzová skriňa, ktorá svojou farebnosťou dominuje v priestore kuchyne a je vnímaná hneď pri vstupe do tejto časti. Oproti kuchynskej časti sa cez chodbu nachádza obývacia časť, ktorá obsahuje 3. „wow efekt“ v byte. Ten vzniká vďaka zelenej stene nad sofou a výraznými hodinkami uprostred, kde tu bol zapracovaný jeden z preferovaných motívov užívateľov bytu. Aby bolo možné zachovať existujúce radiátory, tak aby nepôsobili rušivo, boli do nábytkových dvierok zafrézované škáry, cez ktoré prúdi teplo do interiéru. Vo všetkých priestoroch bytu dominuje drevo, ktoré je doplnené o monochromatické farby a akcentujúcu zelenú farbu.

 • Author Description

  The assignment from the investors was to design the modernization of a three-room apartment on the top floor of the DOMINO apartment building on Trnavská cesta, which previously served as office space. The clues from them were clear and detailed. The apartment was to be designed in a "clean style", but not to appear too "clean" - pale, monotonous. Where the "wow effects" should have been displayed in contrast - dark / colorful / bold / heavy. Nothing extravagant, but not boring either. At the same time, the users of the apartment like books, nature, the color green, watches, caps, hiking, traveling, coffee, wine... All this was the basis and at the same time the inspiration for the design, in which we tried to incorporate everything. An important aspect of the design was minimizing construction waste and working with the original substance, which was also a brief. As part of the demolition work, only 2.5 m of partitions were removed. The apartment has two large skylights in the flat roof, which illuminate the social zone and the central corridor from the center of the layout. The central communication was therefore supported by the removal of a part of the partition, which prevented light from entering the social part. At the end of the corridor (behind the bedroom door), a "beauty zone" was designed on the axis of the corridor, which forms the first of the "wow effects" in the apartment. 2. The "wow" effect is the pantry cabinet, which dominates the kitchen space with its color and is perceived as soon as you enter this part. Across the hall from the kitchen area is the living room, which contains the 3rd "wow effect" in the apartment. This is created thanks to the green wall above the sofa and the distinctive clock in the middle, where one of the preferred motifs of the apartment users was incorporated. In order to preserve the existing radiators so that they do not interfere, joints were milled into the furniture doors through which heat flows into the interior. All areas of the apartment are dominated by wood, which is complemented by monochromatic colors and accentuating green

Fotografie interiéru | Matúš Nedecký

Interiér P+A