Skip to main content

Komunitné bývanie Lamač

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Filip Mozdík | FAD STU
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 243m²

 • Autorský popis

  Obnova objektov bývalej hasičskej zbrojnice a prislúchajúcej pošty na Vrančovičovej ulici v mestskej časti Lamač má v záujme vytvoriť nové komunitné bývanie (co-living). Je určené pre užívateľov, ktorí zháňajú krátkodobé nájomné bývanie / vlastnú izbu. Kapacita ubytovania je stanovená na desať obyvateľov rozdelených do jednolôžkových alebo dvojlôžkových izieb, okrem ktorých dotvárajú bytovú jednotku aj veľká obývacia izba, spoločná kuchyňa, dámska a pánska kúpeľňa a technické zázemie so skladovým priestorom pre upratovaciu službu.
  K samotnému domu prináleží aj novovytvorená kaviareň na nároží, ktorá dopĺňa okolité prostredie o chýbajúce služby občerstvenia. V ideálnom scenári je obsluhovaná jedným alebo viacerými obyvateľmi domu. Nad kaviarňou sa výši dobudovaná tehelná veža, ktorá opticky dotvára siluetu pôvodnej hasičskej zvonice a sušiarne hadíc. Interiér domu a jeho estetika (najmä kaviareň a obývacia časť) sú dotvorené v industriálnom štýle s výrazovými
  prvkami (pôvodná tehla, oceľ, červená a zelenomodrá farba), ktoré navodzujú dojem z pôvodnej funkcie objektu a zachovávajú si tak „genius loci“. Rekonštrukcia dbá na pôvodnú skladbu objektu, pri búracích a stavebných zásahoch sa snaží zachovať a využiť čo najviac pôvodných a funkčných múrov a priečok. Paleta materiálov pre stavebný interiér je jednoduchá, tvorí ju prevažne oceľ, drevená preglejka, a využitie nachádzajú aj recyklované plasty v podobe dosiek a nimi vytvorených pracovných plôch.

 • Author Description

  Restoration of the buildings of the former fire station and the associated post office on Vrančovičová Street in the Lamač district is in the interest of creating new community housing (co-living). It is intended for users who are looking for short-term rental housing / their own room. The accommodation capacity is set for ten residents divided into single or double rooms, in addition to which the apartment unit is completed by a large living room, shared kitchen, women's and men's bathroom and technical facilities with storage space for the cleaning service.
  The house itself also includes a newly created cafe on the corner, which complements the surrounding environment with the missing refreshment services. In an ideal scenario, it is served by one or more residents of the house. Above the cafe rises a completed brick tower, which optically completes the silhouette of the original firemen's bell tower and hose dryer. The interior of the house and its aesthetics (especially the cafe and the living area) are completed in an industrial style with expressive
  elements (original brick, steel, red and green-blue color) that give the impression of the original function of the object and thus preserve the "genius loci". The reconstruction pays attention to the original composition of the building, during demolition and construction interventions, it tries to preserve and use as many original and functional walls and partitions as possible. The palette of materials for the construction interior is simple, it consists mainly of steel, wooden plywood, and recycled plastics are also used in the form of boards and work surfaces created by them.

Fotografie interiéru

Komunitné bývanie Lamač