Skip to main content

INOVAČNÉ CENTRUM

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Bc. Nikola Stančeková | Technická univerzita vo Zvolene
  Gestor
  Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD. | Technická univerzita vo Zvolene
 • Ukončenie: 2024 | Plocha: 68m²

 • Autorský popis

  Priestory coworkingu a oddychovej zóny v INOVAČNOM CENTRE v Banskej Bystrici, situované v zrekonštruovanej historickej budove, predstavujú koncept dynamického pracovného prostredia, kde sa ľudia stretávajú, spolupracujú a spoločne poháňajú chod centra. Tento koncept je založený na myšlienke vytvorenia cyklu - kolobehu, za pomoci diskomfortu, ktorý je implementovaný prostredníctvom rôznych typov sedenia, pre stimuláciu kreativity, aktivity a obmenu pracovného prostredia.
  Návrh coworkingu sa sústreďuje na striedanie práce a oddychu, ktoré sú vizuálne oddelené. Priestor zahŕňa pracovné zóny, tichú zónu pre sústredenú prácu, strategicky s menej pohodlným kreslom a komunikačnú zónu s vysokým sedením s podobnou myšlienkou krátkodobého pobytu. Segmentové závesy prispôsobujú priestor toku ľudí, umožňujú spoluprácu alebo súkromie a vytvárajú vizuálne kódy vďaka svojej transparentnosti.
  Miestnosť oddychovej zóny za účelom zvýšenia fyzickej aktivity obsahuje aktívnu časť určenú pre státie a komunikáciu, pričom oproti sa nachádza klasická oddychová. Priestor je doplnený o prvky ktoré kombinujú aktívnu relaxáciu s čiastočným balansom a zároveň slúžia aj ako prekážky pre minigolf, čo umožňuje tvorbu vlastných ihrísk.
  Koncept vytvára vizuálnu identitu centra v strategickom integrovaní diskomfortu za účelom aktívneho oddychu. Takýto prístup k dizajnu prispieva k netradičnej inovácií pracovného prostredia.

 • Author Description

  The coworking space and relaxation zone in the INNOVATION CENTRE in Banská Bystrica, situated in a renovated historical building, represent the concept of a dynamic working environment where people meet, collaborate and together drive the running of the centre. This concept is based on the idea of creating a cycle - a cycle, with the help of discomfort, which is implemented through different types of seating, to stimulate creativity, activity and renewal of the working environment.
  The coworking design focuses on the alternation of work and rest, which are visually separated. The space includes work zones, a quiet zone for focused work, strategically with less comfortable seating and a communication zone with high seating with a similar idea of short stay. Segmented curtains adapt the space to the flow of people, allow collaboration or privacy and create visual codes thanks to their transparency.
  The staging area room in order to increase physical activity contains an active part designed for standing and communication, with a classical staging area opposite. The space is complemented by elements that combine active relaxation with partial balance and also serve as obstacles for mini-golf, allowing the creation of custom courses.
  The concept creates a visual identity for the centre in the strategic integration of discomfort for the purpose of active relaxation. This approach to design contributes to the unconventional innovation of the working environment.

Fotografie interiéru

INOVAČNÉ CENTRUM