Skip to main content

Inovačné centrum Banskobystrického kraja

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Kristína Kalisová | Technická univerzita vo Zvolene
  Vizualizácie
  Kristína Kalisová | Technická univerzita vo Zvolene
  Fotograf
  Kristína Kalisová | Technická univerzita vo Zvolene
 • Zvolen

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 80m²

 • Autorský popis

  Koncept kancelárie a coworkingového priestoru je navrhnutý pre kaštielik Lazovná, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici, táto budova pochádza z 20.stor. Miestnosti, ktoré sú navrhnuté obsahujú 80m2.
  Zámerom bolo vytvoriť zázemie pre všetkých, ktorí chcú byť blízko k podnikavcom, startupistom a čerpať inšpiráciu v spoločných priestoroch. Atmosféra centra je formálna ale zároveň aj neformálna, tvorivá, inšpiratívna a podnecuje k novým nápadom, myšlienkam a k zdieľaniu skúseností. Centrum je „easygoing“, aby sa tu ľudia chceli vracať, pracovať tu a rozvíjať sa. V kancelárskych priestoroch sa dbal ohľad hlavne na modulárny nábytok, ktorý je zároveň aj ľahko udržateľný a hlavne minimalistický, aby nepôsobil rušivo. V coworkingu je práve naopak prihliadané na určitú útulnosť, pocit domova, pohodlnosť a relax. Taktiež coworking neslúži len na iný druh práce ale sú v tomto priestore aj rotačné valce či už na balančné sedenie alebo zrolovanie chrbtice a taktiež hrazda na natiahnutie. Vzhľadom na tieto priestory a ich účel bola použitá farebnosť ale aj materiálové prvky. Spoločný prvok, ktorý prepája tieto dva priestory ale zároveň coworking určitým spôsobom oddeľuje je predelová stena z kovovej konštrukcie. Keďže sa pri návrhu vychádzalo z loga BBSK, ktoré ma oválny tvar, tak aj táto konštrukcia bola od neho odvodená. Tento prvok slúži hlavne pre zakomponovanie čo najviac zelene do priestoru. Materiály, ktoré prevládajú v tomto priestore sú: látka, kov a hlavne zeleň.

 • Author Description

  The concept of the office and coworking space is designed for the Lazovná mansion, which is located in Banská Bystrica, this building dates from the 20th century. The rooms that are designed contain 80m2.
  The intention was to create an environment for everyone who wants to be close to entrepreneurs, startupists and draw inspiration in common spaces. The atmosphere of the center is formal but also informal, creative, inspiring and encourages new ideas, thoughts and the sharing of experiences. The center is "easygoing" so that people want to come back, work here and develop. In the office spaces, attention was paid mainly to modular furniture, which is also easy to maintain and, above all, minimalist, so as not to be distracting. In coworking, on the contrary, a certain coziness, feeling of home, comfort and relaxation are taken into account. Also, coworking is not only used for other types of work, but there are also rotating cylinders in this space, whether for balanced sitting or rolling the spine, as well as a bar for stretching. Considering these spaces and their purpose, color and material elements were used. The common element that connects these two spaces but at the same time separates the coworking in a certain way is the partition wall made of metal construction. Since the design was based on the BBSK logo, which has an oval shape, this construction was also derived from it. This element serves mainly to incorporate as much greenery as possible into the space. The materials that prevail in this space are: fabric, metal and especially greenery.

Fotografie interiéru | Kristína Kalisová

Inovačné centrum Banskobystrického kraja