Skip to main content

Obnova ruiny kostola sv. Kozmu a Damiána

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Hana Šegedová | Technická Univerzita vo Zvolene
  Gestor
  Mgr. Art. Júlia Kaštierová, ArtD. | Technická Univerzita vo Zvolene
 • Sedliacka Dubová

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 211m²

 • Autorský popis

  Zámerom projektu je upozorniť na chátrajúce kusy histórie a to konkrétne na sakrálne stavby na Slovensku, ktoré majú predpoklady na to, byť obnovené a prínosné aj v dnešnej dobe. tento projekt adaptuje ruiny starého kostolíka sv Kozmu a Damiána v Sedliackej dubovej na kultúrno – komunitné cenrum určné pre kultúrno – spoločenské zážitky. Objekt je v súčastnosti historická pamiatka, ktorú sa každoročne snžia zachraňovať návštevníci tábora pod vedením občianskeho združenia pre záchranu kostolíka Dubova Colonorum. Ide o jeden s pohľadov na revitalizáciu stavby a jej začlenenie do dnešného sveta. Nová funkcia bola zvolená s ohľadom na jeho lokalitu a potreby jej komunity. Vytvorením kultúrno – komunitného centra v interiéri objektu, ktorý bol intuitívne dobudovaný a uzavretý, poskytujeme obyvateľom všetkých vekových kategórií Sedliackej Dubovej miesto pre usporadúvanie širokej škály kultúrnych podujatí a aktivít komunity v priestore, ktorý je zároveň moderným a funkčným no nezabudol na to, čím bol. Návrh interiéru vychádza zo zachované plastickej charakteristiky priestoru. Farebnosť a charakter zariaďovacích prvkov je podriadený zachovaným ruinám a atmosfére duchovného miesta. Cieľom je nedovoliť autentickosti priestoru podľahnúť jeho funkčnosti, aj napriek tomu, že to k tomu zvádza. Cieľom bolo taktiež nájsť centrálnu polohu v priestore a nechať vyniknúť stavbu. Riešenie interiéru čerpá veľa aj z pôvodnej funkcie objektu, zachováva a adaptuje jej podstatu v jednotlivých funkčných zónach priestoru. Génia loci priestoru podtrhuje voľba materiálov, ktoré sú kostolu známe a prirodzené. Farebnosť je tlmená a nerušivá. V hlavnej úlohe ostáva charakter stavby. Nachádza sa tu viacero funkčných zóna to kuchynka, multifunkčná hala, pódium, posilňovňa, šatňa, recepcia a knižnica vo veži. Priestor haly je vďaka využitému PIXEL systému flexibilný a prispôsobiteľný akejkoľvek funkcií. Usporiadanie a charakter zón v interiéri, farebnosť a materiály sú príbuzné pôvodnej funkcií stavby.

 • Author Description

  The aim of the project is to draw attention to dilapidated pieces of history, specifically to sacred buildings in Slovakia, which have the prerequisites to be restored and useful even today. this project adapts the ruins of the old church of St. Cosmas and Damien in Sedliacka dubova into a cultural and community center for cultural and social experiences. The building is currently a historical monument, which visitors to the camp try to save every year under the leadership of the civic association for saving the Dubova Colonorum church. This is one of the perspectives on the revitalization of the building and its integration into today's world. The new function was chosen with regard to its location and the needs of its community. By creating a cultural-community center in the interior of the building, which was intuitively completed and closed, we provide residents of all age categories of Sedliacká Dubová with a place to organize a wide range of cultural events and community activities in a space that is both modern and functional, but has not forgotten what it was. The interior design is based on the preserved plastic characteristics of the space. The color and character of the furnishing elements is subordinate to the preserved ruins and the atmosphere of the spiritual place. The goal is not to allow the authenticity of the space to succumb to its functionality, despite the temptation to do so. The goal was also to find a central position in the space and let the building stand out. The interior design also draws a lot from the original function of the object, preserving and adapting its essence in the individual functional zones of the space. The genius of the loci of the space is underlined by the choice of materials that are familiar and natural to the church. The color is muted and unobtrusive. The main role remains the character of the building. There are several functional zones: a kitchen, a multifunctional hall, a stage, a gym, a dressing room, a reception and a library in the tower. Thanks to the used PIXEL system, the hall space is flexible and adaptable to any function. The arrangement and nature of the interior zones, colors and materials are related to the original function of the building.

Fotografie interiéru

Obnova ruiny kostola sv. Kozmu a Damiána