Skip to main content

Kníhkupectvo

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Natália Virágová | ŠUP Tokajícka
  Gestor
  Ivana Naďová | ŠUP Tokajícka
  Adam Tóth | ŠUP Tokajícka
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 130m²

 • Autorský popis

  Cieľom práce bolo vytvoriť pre návštevníka komplexný priestor pre čítanie, nákup a relax, ktorý mu umožní obrátiť sa na chvíľu do vlastného vnútra a stíšiť sa. Funkčne je prevádzka rozdelená na 2 hlavné časti – odbytovú zónu a časť s kaviarňou. Čistému, presvetlenému priestoru materiálovo dominuje drevo – orech kráľovský a dub mliečny. Kombinácia týchto dýh dodáva priestoru charakter a hĺbku. V centre dispozície je umiestnený dominantný prvok. Je ním štylizovaný strom, ktorého „koruna“ sa tiahne po celom strope. Predstavuje myšlienku akejsi ochrany a prepojenia všetkých žánrov. LED pásy v pomyselných konároch koruny sa odrážajú v leskom materiáli na dvierkach okolitých úložných systémov. Pri prechádzaní priestorom sa teda môže zdať, akoby z konárov viseli listy pohybujúce sa spolu s nami. Inšpiráciou pre toto riešenie bola idea rozmanitej fauny ukrývajúcej sa v tieni mohutného stromu pred silným slnkom.

 • Author Description

  The goal of the work was to create a complex space for the visitor to read, shop and relax, which will allow him to turn inward for a while. Functionally, the space is divided into 2 main parts - a sales area and a coffeebar. The clean, well-lit space is dominated by wood - walnut and oak. The combination of these gives the space character and depth. The dominant element is placed in the center of the layout. It is a stylized tree whose "crown" stretches across the entire ceiling. It represents the idea of ​​a kind of protection and connection of all book genres. The LED strips in the imaginary branches of the tree crown are reflected in the shiny material on the doors of the surrounding storage systems. As we walk through the space, it can seem as if leaves are hanging from the branches moving with us. The inspiration for this solution was the idea of ​​diverse fauna hiding in the shade of a massive tree from the strong sun.

Fotografie interiéru

Kníhkupectvo