Skip to main content

Slovenské centrum dizajnu

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Filip Mozdík
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 765m²

 • Autorský popis

  Revitalizácia interiéru v prízemí Hurbanových kasární má v záujme zjednotiť výstavné priestory inštitúcie Slovenského centra dizajnu tak, aby mohla Galéria dizajnu Satelit komunikovať spolu so Slovenským múzeom dizajnu ako jeden celok. Celý objekt kasární ponúka svojim potenciálom šancu pomôcť lokalite okolo Kollárovho námestia z architektonického a kultúrneho hľadiska.
  S bezbariérovým vstupom umiestneným na nároží Mickiewiczovej a Mariánskej ulice má SCD ambíciu prilákať všetkých návštevníkov do atraktívnejšej a zjednotenej inštitúcie, ktorá sústreďuje výstavné priestory z podkrovia do prízemia, kde nahradí jeho dlhodobo nevyužívanú časť. Vstupný priestor s recepciou je doplnený o malú kaviareň a gift shop (predaj kníh, suvenírov, interpretatívnych materiálov, autorských a darčekových predmetov, atď.). Modernizáciou miestnosti „Izba SCD“ vytvára centrum prístup pre vzdelávanie širokej verejnosti rôznymi podujatiami, workshopami a diskusiami.
  Estetická stránka rekonštrukcie dopĺňa vizuálnu identitu značky SCD. korešponduje s achromatickosťou kontrastnej bielej a čiernej farby (v logu, na webstránke, v tlačovinách atď.) podľa zaužívaného dizajn manuálu. Zároveň berie ohľad na zachovanie historických hodnôt kasární (pracuje s kanelúrami členitého stropu) a z hľadiska finančných nákladov pracuje so stavebnými úpravami jemne a uvedomele.

 • Author Description

  The revitalization of the interior on the ground floor of the Hurban Barracks is aimed at uniting the exhibition spaces of the Slovak Design Center so that the Satelit Design Gallery can communicate with the Slovak Design Museum as a whole. The entire building of the barracks offers its potential a chance to help the area around Kollárov Square from an architectural and cultural point of view.
  With a barrier-free entrance located on the corner of Mickiewiczová and Mariánská streets, SCD has the ambition to attract all visitors to a more attractive and unified institution, which concentrates exhibition spaces from the attic to the ground floor, where it will replace its long-unused part. The entrance area with the reception is complemented by a small cafe and a gift shop (selling books, souvenirs, interpretive materials, author's and gift items, etc.). By modernizing the "SCD Room" room, the center creates an approach for educating the general public through various events, workshops and discussions.
  The aesthetic side of the reconstruction complements the visual identity of the SCD brand. corresponds to the achromaticity of contrasting white and black colors (in the logo, on the website, in printed materials, etc.) according to the usual design manual. At the same time, he takes into account the preservation of the historical values ​​of the barracks (he works with the grooves of the split ceiling) and from the point of view of financial costs, he works gently and consciously with the construction modifications.

Fotografie interiéru

Slovenské centrum dizajnu