Skip to main content

Protherapy & Lab.

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Mgr. art. Patrícia Pančíková | Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Gestor
  doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. | Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 265m²

 • Autorský popis

  Návrh hľadá odpoveď na otázky budúcnosti v liečbe rakoviny pľúc. Negatívna situácia na území Slovenskej republiky núti pacientov, ktorí nemajú k dispozícii možnosti liečby vo svojej krajine, vycestovať do zahraničia. Moderné centrum budúcnosti spočíva v návrhu terapeutického Protónového centra na liečbu rakoviny pľúc pomocou protónového lúča spojeného s malým výskumným laboratóriom - Protherapy & Lab. K zadaniu sme pristupovali s rešpektom k celkovému procesu liečby. Terapeutické centrum podporuje novodobú liečbu a napreduje svojím špičkovým technologicko-medickým vybavením. Veľké opodstatnenie má aj samotné umiestnenie objektu - je netradične lokalizované pod zemou. Počítame s tým, že v budúcnosti budú centrá takéhoto charakteru pripojené k novej infraštruktúre nemocníc, a to nielen na našom území. Cieľom bolo vytvoriť modernú, ľahko dostupnú a efektívnu sieť protónového centra na liečbu rakoviny pľúc, ktorá bude súčasťou novovzniknutých nemocníc. Zaručí špičkové zdravotnícke služby, príjemné pracovisko pre zamestnancov, efektívnu sebestačnú prevádzku. Popri splnení požiadaviek novej siete nemocníc, vzniknutých na Slovensku, patrí medzi ďalšie ciele zlepšenie prístupu aj k pohotovostným lekárskym službám a posilnenie primárnej starostlivosti, ktorá má slúžiť ako kľúčové centrum integrácie starostlivosti nie len onkologických pacientov. Samotný priestor je delený do troch hlavných nosných častí, ako je vstupná zóna I, ktorá pozostáva z recepčného priestoru, oddeleného atypickým predelom. Za recepčnou časťou sú umiestnene dve miestnosti, bez ktorých by sme sa zaobišli ťažko. Jedná sa práve o ambulantnú miestnosť, v ktorej budú prebiehať predambulančné vyšetrenia v náväznosti na samotnú terapiu. Oproti sa nachádza lôžková zóna. V zóne II, ožarovacej miestnosti, je umiestnený prístroj ProBeam 360°, bez ktorého by sa samotná terapia uskutočňovala a prebiehala veľmi ťažko. Zóna III. disponuje práve spomínaným podzemným laboratóriom Protherapy & Lab, s výskumným zameraním nie len v oblasti liečby.

 • Author Description

  2 031 / 5 000
  The proposal seeks an answer to the questions of the future in the treatment of lung cancer. The negative situation on the territory of the Slovak Republic forces patients who do not have treatment options available in their country to travel abroad. The modern center of the future consists in the design of a therapeutic Proton Center for the treatment of lung cancer using a proton beam connected to a small research laboratory - Protherapy & Lab. We approached the assignment with respect for the overall treatment process. The therapeutic center supports modern treatment and advances with its top technological and medical equipment. The very location of the object has a great justification - it is unconventionally located underground. We expect that in the future, centers of this nature will be connected to the new infrastructure of hospitals, and not only in our territory. The goal was to create a modern, easily accessible and efficient proton center network for the treatment of lung cancer, which will be part of the newly established hospitals. It will guarantee top medical services, a pleasant workplace for employees, efficient self-sufficient operation. In addition to meeting the requirements of the new network of hospitals established in Slovakia, other goals include improving access to emergency medical services and strengthening primary care, which should serve as a key center for the integration of care not only for oncology patients. The space itself is divided into three main supporting parts, such as the entrance zone I, which consists of a reception area, separated by an atypical partition. There are two rooms behind the reception area, without which it would be difficult to do. This is precisely the ambulatory room, in which pre-ambulatory examinations will take place as a follow-up to the therapy itself. Opposite is the sleeping area. In zone II, the radiation room, there is a ProBeam 360° device, without which the therapy itself would be carried out and would be very difficult. Zone III. it has the just-mentioned underground laboratory Protherapy & Lab, with a research focus not only in the field of treatment.

Fotografie interiéru

Protherapy & Lab.