Skip to main content

Továreň na sny

 • Autori interiéru

  Gestor
  Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová | Technická univerzita vo Zvolene
  Autor Projektu
  Denisa Kovalčíková | Technická univerzita vo Zvolene
 • Bobrov

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 100m²

 • Autorský popis

  Transformácia bývalej materskej školy na inovatívny a inšpiratívny coworkingový priestor pre storytellerov priniesla mnohé zaujímavé výsledky a postrehy. Projekt sa zameral na vytvorenie multifunkčného prostredia, ktoré podporuje kreativitu, spoluprácu a celkovú pohodu jeho užívateľov.

  Interiér čerpal hlbokú inšpiráciu z detského sveta, konkrétne z predstavivosti a čistoty detskej hry. Použitím prvkov ako hríbové stĺpy, ktoré evokujú atmosféru rozprávkového lesa, a sedadlá v tvare žaluďových čiapok sa dosiahol pocit magickosti a snového sveta, ktorý je ideálny pre kreatívne myslenie. Tento prístup k dizajnu priniesol nielen esteticky príjemné prostredie, ale aj funkčne rozdelené zóny, ktoré podporujú rôzne formy práce – od individuálneho sústredenia po dynamickú skupinovú spoluprácu.

  Ergonomické a estetické aspekty priestoru boli starostlivo zvážené. Individuálne pracovné miesta boli navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu rušivých faktorov a podporu tvorivého procesu. Pracovné miesta na prácu v stoji poskytujú možnosť pre zdravší a dynamickejší spôsob práce, čo môže zvýšiť produktivitu a celkovú spokojnosť užívateľov.

  Relaxačná zóna bola koncipovaná ako útulné miesto na oddych a načerpanie novej energie. Prirodzené svetlo, výhľady do exteriéru a organické tvary prispievajú k vytvoreniu pokojnej a harmonickej atmosféry. Tieto priestory znižujú stres a tiež stimulujú tvorivosť a zlepšujú celkovú pohodu.

  Priestor pre skupinovú prácu, navrhnutý v kruhovom usporiadaní, podporuje rovnosť a inkluzivitu medzi členmi tímu. Tento dizajnový prístup napomáha efektívnej komunikácii, zvyšuje pocit komunity a umožňuje živé a produktívne diskusie.

  Výsledkom je multifunkčný, esteticky príťažlivý a funkčne efektívny interiér, ktorý podporuje kreativitu, produktivitu a spoluprácu. Tento priestor slúži storytellerom ako centrum, kde môžu realizovať svoje projekty, nachádzať inšpiráciu a budovať silné profesionálne vzťahy, čím prispieva k ich neustálej inšpirácii a tvorivosti.

 • Author Description

  The transformation of a former kindergarten into an innovative and inspiring coworking space for storytellers yielded many interesting results and insights. The project focused on creating a multifunctional environment that fosters creativity, collaboration, and overall well-being for its users.

  The interior design drew deep inspiration from the world of children, specifically from the imagination and purity of children's play. By using elements like mushroom pillars that evoke the atmosphere of a fairy-tale forest and acorn cap-shaped seats, a sense of magic and dreaminess ideal for creative thinking was achieved. This design approach resulted in not only an aesthetically pleasing environment but also functionally divided zones that support various forms of work – from individual focus to dynamic group collaboration.

  Ergonomic and aesthetic aspects of the space were carefully considered. Individual workstations were designed with an emphasis on minimizing distractions and supporting the creative process. Standing workstations offer a healthier and more dynamic way of working, which can increase productivity and overall user satisfaction.

  The relaxation zone was conceived as a cozy place to rest and recharge. Natural light, views of the outdoors, and organic shapes contribute to creating a calm and harmonious atmosphere. These spaces reduce stress, stimulate creativity, and improve overall well-being.

  The group work area, designed in a circular arrangement, promotes equality and inclusivity among team members. This design approach aids effective communication, enhances the sense of community, and enables lively and productive discussions.

  The result is a multifunctional, aesthetically appealing, and functionally efficient interior that supports creativity, productivity, and collaboration. This space serves as a hub for storytellers, where they can carry out their projects, find inspiration, and build strong professional relationships, thereby contributing to their ongoing inspiration and creativity.

Fotografie interiéru

Továreň na sny