Skip to main content

Slovenské centrum dizajnu

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Anna Gergelyová | Fakulta architektúry a dizajnu, Vertikálny ateliér Daniel/Hronský
  Gestor
  Peter Daniel | Fakulta architektúry a dizajnu
  Michal Hronský | Fakulta architektúry a dizajnu
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 4264m²

 • Autorský popis

  Diplomová práca sa zameriava na interiér Slovenského centra dizajnu ako súčasť nového kultúrno-spoločenského centra v objekte bývalých Hurbanových kasární v Bratislave. Návrh rieši dispozíciu troch nadzemných podlaží tak, aby všetky funkcie Slovenského centra dizajnu boli zastrešené v jednej budove. Súčasťou sú priestory galérie a múzea, knižnica dizajnu, kaviareň, výskumno-vývojové oddelenie, multifunkčná miestnosť, kinosála a administratívne priestory. Zároveň sa dbá na logické prepojenie týchto priestorov, aby pohyb po centre dizajnu bol systematický, intuitívny a bezbariérový.

  Kasárne sa princípom adaptívneho znovu využitia menia na kultúrne centrum tak, aby sa zachoval pôvodný charakter objektu, no zároveň sa s rešpektom upravujú na nový účel. Cieľom bolo vytvoriť harmonické prepojenie pôvodnej architektúry s novou funkciou.

  Architektúra slúžila vojenským účelom od druhej polovice 19. storočia. Z pôvodných architektonických prvkov sa zachovávajú tri trakty, ktoré delia budovu, klenbový strop, členenie a rytmus okien a pôvodná terazzo podlaha. Utilitárny vojenský charakter priestorov je podporený zámerne strohou a chladnou farebnosťou. Tým je umožnené exponátom prezentujúcim všetky odvetvia dizajnu vyniknúť svojou farebnosťou a rôznorodou materialitou. Vystavené predmety v kontraste s vojenským priestorom tak upútavajú pozornosť návštevníkov.

  Farebná škála je odvodená z uniforiem rakúsko-uhorských vojakov ako nepriamy odkaz na minulosť. Každá farba naviguje po priestore – žltá označuje šatne a stretávacie body, tyrkysová galerijné a múzejné priestory s príslušnými vertikálnymi komunikáciami, tmavomodrá knižnicu s príslušnými komunikáciami, bledomodrá administratívne priestory a červená kaviareň. Súčasťou systému je aj terazzo podlaha, ktorá sa nachádza v častiach komunikácií, a keramický obklad označujúci sociálne zariadenia.

  Vizualizované boli vybrané časti centra dizajnu, ako hlavná recepcia, komunikácie v budove, kaviareň a knižnica s materiálovou knižnicou.

 • Author Description

  The thesis focuses on the interior of the Slovak Design Center as part of a new cultural and social center in the former Hurban Barracks in Bratislava. The design addresses the layout of three above-ground floors to house all functions of the Slovak Design Center in one building. The spaces include galleries and museums, a design library, a café, a research and development department, a multifunctional room, a cinema hall, and administrative spaces. Additionally, the logical interconnection of these spaces is emphasized to ensure that movement through the design center is systematic, intuitive, and barrier-free.

  The barracks are being repurposed into a cultural center through adaptive reuse while preserving the original character of the building and respectfully adapting it to a new purpose. The goal was to create a harmonious link between the original architecture and its new function.

  The architecture has served military purposes since the second half of the 19th century. Original architectural elements such as the three wings that divide the building, vaulted ceilings, window arrangement, and the original terrazzo floor are preserved. The utilitarian military character of the spaces is supported by intentionally austere and cool color schemes. This allows the exhibits, representing all branches of design, to stand out with their colors and diverse materials. The exhibited items, contrasted with the military space, thus attract visitors' attention.

  The color scheme is derived from the uniforms of Austro-Hungarian soldiers as an indirect reference to the past. Each color guides the visitor through the space – yellow indicates changing rooms and meeting points, turquoise designates gallery and museum spaces with corresponding vertical communications, dark blue indicates the library with its communications, light blue denotes administrative spaces, and red marks the café. The system also includes terrazzo flooring in communication areas and ceramic tiles indicating social facilities.

  Selected parts of the design center were visualized, such as the main reception, internal communications, the café, and the library with the material library.

Fotografie interiéru

Slovenské centrum dizajnu