Skip to main content

SKALNÁ ROKLINKA – Liečebné centrum pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Samuel Sekera | Žilinská Univerzita v Žiline
  Vizualizácie
  Samuel Sekera | Žilinská Univerzita v Žiline
  Grafický dizajn
  Samuel Sekera | Žilinská Univerzita v Žiline
  Architekt budovy
  Samuel Sekera | Žilinská Univerzita v Žiline
  Gestor
  Zuzana Chomová | Žilinská Univerzita v Žiline
 • Nízke Tatry

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 702m²

 • Autorský popis

  SKALNÁ ROKLINKA
  Charakteristika stavby:
  Moja študentská práca sa venuje kompletnému návrhu interiéru aj exteriéru liečebného centra určeného pre osoby so zhoršenou schopnosťou pohybového ústrojenstva. Centrum ponúka viaceré možnosti liečby fyzickej aj psychickej a aj krátkodobé ubytovanie pre návštevníkov. Celé centrum je zložené z liečebnej budovy a z budovy pre ubytovanie. Tieto dve budovy spolu tvoria pôdorysný tvar písmena U, ktorý dopomáha vytvárať vnútorné átrium.

  Vybavenie:
  Hlavný vstup do areálu sa nachádza v liečebnej budove, kde sa hneď po vstupe do interiéru dostaneme na recepciu. Z nej vedie chodba k štyrom fyzioterapeutickým miestnostiam: ordinácia, masážna miestnosť, fitness a telocvičňa. Z recepcie je taktiež umožnený vstup do šatní určených pre prechod do hlavnej relaxačnej haly cez ktorú je umožnený tok potoka. V tejto hale sa nachádza viacero liečebných terapií spojených hlavne s vodou: vírivka, kneippov kúpeľ, ponorná vaňa a prechádzka v toku vody. Budova pre ubytovanie je prístupná cestičkou cez vonkajšie átrium. Táto nočná časť je umiestnená mimo hlavnej budovy pre zvýšenie súkromia a zníženie hluku z liečebného centra.

  Symbolika zdravia:
  Stavba sa nachádza na okraji útesu hlboko v lesoch Nízkych Tatier a je umiestnená v toku malého potoka, ktorý bude využívaný pre účely liečby fyzicky aj psychicky. Potok symbolizuje neustály pohyb, ktorý pri prechode stavbou nie je nijako narúšaný. Celý návrh sa naopak snaží pohyb potoka sprostredkovať v čo najvyššej miere návštevníkom. Potok je ovplyvnený až pri východe z interiéru budovy kedy je jeho tok usmernený do štyroch vodopádov umiestnených na útese naznačujúcich voľnosť pohybu v priestore namiesto stereotypného toku jedným smerom. Tento jav by mal pripodobňovať voľnosť pohybu zdravého človeka.

  Interiér:
  Celé vybavenie interiéru je navrhnuté s využívaním prírodných materiálov v s minimálnym opracovaním s a minimálnou možnou stopou zanechanou v prírode. Obklady stien sú tvorené rezaným prírodným drevom, podlahy sú tvorené prírodným kameňom, drevom a machom. Toto spracovanie podporuje celkovú trvalú udržateľnosť celého konceptu.

  Symbolika Slovenska:
  Stavba je umiestnená hrdo priamo srdci Slovenských hôr a svojimi konštrukciami nijako neprevyšuje okolité stromy, ale rešpektuje ich vládu nad lesom. Dôležitú úlohu však na Slovensku odohrávajú aj vodné toky, ktoré tvarovali naše územie po tisícročia, preto návrh umožňuje potoku rovnaký smer ako bol pred umiestnením stavby. Symboliku Slovenska zakončujú chrliče v dizajne napodobňujúceho výra skalného – sovy symbolizujúcej majestátnosť slovenskej prírody.

 • Author Description

  SKALNÁ ROKLINKA (LITTLE ROCKY GORGE)
  Characteristics of the building:
  My student work is dedicated to the complete design of the interior and exterior of a treatment center intended for people with impaired mobility. The center offers several options for physical and psychological treatment, as well as short-term accommodation for visitors. The entire center consists of a treatment building and a building for accommodation. Together, the two buildings form a U-shaped floor plan that helps create the interior atrium.

  Equipment:
  The main entrance to the complex is located in the treatment building, where you will reach the reception immediately after entering the interior. From it, a corridor leads to four physiotherapy rooms: doctor's room, massage room, fitness and gym. From the reception, it is also possible to enter the dressing rooms intended for the transition to the main relaxation hall, through which the flow of the forest stream is allowed. In this hall, there are several healing therapies mainly connected with water: a whirlpool, a Kneipp bath, an immersion bath and a walk in the stream of water. The accommodation building is accessible by a path through the outer atrium. This night area is located outside the main building to increase privacy and reduce noise from the treatment center.

  Symbolism of healing:
  The building is located on the edge of a cliff deep in the forests of the Nizke Tatry national park and is located in the course of a small stream, which will be used for physical and psychological treatment purposes. The stream symbolizes constant movement, which is not disturbed in any way when passing through the building. On the contrary, the entire proposal tries to convey the movement of the stream to the visitors as much as possible. The stream is affected only at the exit from the interior of the building, when its flow is directed into four waterfalls located on the cliff indicating freedom of movement in space instead of the stereotypical flow in one direction. This phenomenon should resemble the freedom of movement of a healthy person.

  Interior:
  The entire interior equipment is designed using natural materials with minimal processing and the least possible footprint left in nature. The wall coverings are made of cut natural wood, the floors are made of natural stone, wood and moss. This processing supports the overall sustainability of the entire concept.

  Symbolism of Slovakia:
  The building is proudly located right in the heart of the Slovak Mountains and its structures do not in any way surpass the surrounding trees, but respect their rule over the forest. Waterways that have shaped our territory for millennia also play an important role in Slovakia, so the proposal allows the stream to follow the same direction as it did before the building was placed. The symbolism of Slovakia is completed by gargoyles in a design imitating a bubo bubo owl - a bird symbolizing the majesty of Slovak nature.

Fotografie interiéru

SKALNÁ ROKLINKA – Liečebné centrum pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu