Skip to main content

Crimson Apartment | Nevyhnutné myslenie-Minimalistické bývanie

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Margaréta Janovcová | Technická Univerzita vo Zvolene
  Gestor
  Lucia Kružlicová Spišiaková | Technická Univerzita vo Zvolene
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 230m²

 • Autorský popis

  V reakcii na dnešnú uponáhľanú dobu a zmenené požiadavky na bývanie som sa rozhodla navrhnúť interiér pre pár, ktorý si váži hodnoty minimalizmu. Tento prístup vyžaduje pochopenie ich túžby po vymanení sa z nadmernej spotreby a neporiadku moderného bývania. Navrhovaný priestor je veľký a ponúka príležitosť na vytvorenie funkčného, otvoreného usporiadania špecificky prispôsobeného potrebám páru. Pri výbere nábytku som uprednostnila funkčnosť a praktickosť pred čisto estetickými hľadiskami. Každý kus má špecifický účel a spĺňa požiadavky páru z hľadiska skladnosti, sedenia a použiteľnosti. Dizajnové kúsky sú nadčasové a dizajnovo moderné, aby nábytok zostal štýlový a funkčný po mnoho rokov. V minimalistickom interiéri som zachovala konzistentnú a súdržnú estetiku. Neutrálna farebná paleta, ako biela, béžová a sivá, vytvára upokojujúcu, harmonickú atmosféru. Prírodné textúry dodávajú priestoru teplo a hĺbku. Cieľom usporiadania je pocit otvorenosti a plynulosti, dosiahnutý minimalizáciou priečok a zameraním na vytváranie funkčných oblastí, ktoré hladko splývajú. Dôležitým prvkom je triediaca stena, ktorá eliminuje vizuálny neporiadok tým, že umožňuje zbaviť sa nepotrebných vecí. Na podporu myšlienky minimalizmu som navrhla priestranný kapsulový šatník, ktorý kladie dôraz na kvalitné oblečenie. Šatník obsahuje presklenú skriňu, v ktorej môže byť vystavený drahší kúsok odevu, pripomínajúc, že kvalitné oblečenie je trvácnejšie ako rýchla móda. Ďalším zaujímavým prvkom je súkromná zóna za šatníkom, poskytujúca útočisko pred svetom konzumu a umožňujúca ponorenie sa do vlastného vnútorného sveta. Guličkový bazén je protikladom klasického bazénu ktorý symbolizujúci bohatstvo, tu slúži ako reflexia nad konzumným životom a podporuje sebarealizáciu. Celkovým cieľom návrhu je vytvoriť priestor podporujúci emocionálne a fyzické zdravie páru, prispôsobujúci sa ich meniacim sa potrebám a preferenciám. Flexibilita a prispôsobenie sú kľúčové, čo sa dosiahne výberom ľahkého a prenosného nábytku. Uprednostnením emocionálnej rovnováhy a flexibility môže pár užívať harmonický a personalizovaný priestor podporujúci ich minimalistický životný štýl. Tento návrh interiéru je reakciou voči konzumnému spôsobu života a povzbudzuje pár k osvojeniu minimalistického životného štýlu.

 • Author Description

  In response to today's busy times and changed living requirements, I decided to design an interior for a couple who appreciates the values ​​of minimalism. This approach requires an understanding of their desire to break free from the overconsumption and clutter of modern living. The proposed space is large and offers the opportunity to create a functional, open layout specifically tailored to the couple's needs. When choosing furniture, I prioritized functionality and practicality over purely aesthetic considerations. Each piece has a specific purpose and meets the couple's requirements for fit, fit and usability. The design pieces are timeless and modern in design, so that the furniture remains stylish and functional for many years. In the minimalist interior, I kept a consistent and cohesive aesthetic. A neutral color palette such as white, beige and gray creates a soothing, harmonious atmosphere. Natural textures add warmth and depth to the space. The goal of the arrangement is a feeling of openness and fluidity, achieved by minimizing partitions and focusing on creating functional areas that flow smoothly. An important element is the sorting wall, which eliminates visual clutter by allowing you to get rid of unnecessary things. To support the idea of ​​minimalism, I designed a spacious capsule wardrobe that emphasizes quality clothing. The wardrobe includes a glass cabinet in which a more expensive piece of clothing can be displayed, reminding us that quality clothing is more durable than fast fashion. Another interesting element is the private zone behind the wardrobe, providing a refuge from the world of consumerism and enabling immersion in one's own inner world. The ball pool is the opposite of the classic pool, which symbolizes wealth, serves as a reflection on consumer life and supports self-realization. The overall goal of the design is to create a space that supports the couple's emotional and physical health, adapting to their changing needs and preferences. Flexibility and customization are key, which is achieved by choosing light and portable furniture. By prioritizing emotional balance and flexibility, the couple can enjoy a harmonious and personalized space supporting their minimalist lifestyle. This interior design is a reaction to the consumer lifestyle and encourages the couple to adopt a minimalist lifestyle.

Fotografie interiéru

Crimson Apartment | Nevyhnutné myslenie-Minimalistické bývanie