Skip to main content

Predajňa so včelími produktami

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Kristína Kalisová | Technická univerzita vo Zvolene
 • Poľsko

  Ukončenie: 2022 | Plocha: 80m²

 • Autorský popis

  Priestor bol navrhovaný v rámci školského projektu, k téme “junk design“. Architektúra sa nachádza v Poľsku a zariaďovaná časť má 80m2. Hlavnou myšlienkou tejto práce bola predajňa so včelími výrobkami od lokálneho výrobcu, ktorému záleží na recyklácií a prírode. Dbala som ohľad aby som pri svojom návrhu čo najmenej narušila prirodzený tok fungovania včiel ale zároveň ho pretavila do ľudskej podoby. Taktiež som aj do priestoru prebrala spôsob, smer a štruktúrovanosť toho ako včely pracujú a ukladajú med. Presne rovnakým krúživým spôsobom bude zákazník nakupovať. Hlavnou inšpiráciou boli samotné kvaple medu. Z histórie vieme, že prvé “úle“ v ktorých sa snažili ľudia včely udržať boli hlavne slamené a včely slamu milujú. Preto ako “junk“ som pracovala so slamou, ktorá sa využíva ako izolant na strechách a každé dva roky je nutné ho meniť. Oko včely a aj samotné plasty , ktoré stavajú sú zložené z šesťuholníkov. A vzhľadom na tento fakt je navrhnutý policový systém v predajnej časti ale aj výber samotnej architektúry. Policový systém by sa nachádzal na drevenej konštrukcii uchytenej v stropnej časti, na ktorej by boli spojené zlisované segmenty pri vysokej teplote a tlaku. Tento návrh predstavuje tvarovosť pretavenú z prírody, recyklovateľnosť a enviromentálnosť. Ďalej vo vstupnej časti môžete vidieť samotný pult na predaj ale aj systém na čapovanie medu, ktorý by spolupracoval so systémom “honeyflow“. Samotné plasty v tomto systéme sú z dvoch častí, takže po otočení kohútika sa vnútri plastové bunky rozdelia-posunú, čím vytvoria kanál pre tok medu. V priestore sú využité najmä betónové a slamené materiály. Táto architektúra je obohatená aj ďalšími priestormi ako je “terapia včelami“, priestor kde si zákazníci môžu vytvoriť svoje produkty z vosku a sanitárne priestory.

 • Author Description

  The space was designed as part of a school project on the topic of "junk design". The architecture is located in Poland and the furnished part is 80m2. The main idea of ​​this work was a shop with bee products from a local producer who cares about recycling and nature. I took care to disturb the natural flow of the bees' functioning as little as possible in my design, but at the same time transform it into a human form. I also took into the space the way, direction and structure of how bees work and store honey. The customer will shop in exactly the same circular way. The main inspiration was the drops of honey themselves. We know from history that the first "hives" in which people tried to keep bees were mainly made of straw, and bees love straw. Therefore, as a "junk", I worked with straw, which is used as an insulator on roofs and needs to be changed every two years. The bee's eye and the plastics themselves, which they build, are made of hexagons. And in view of this fact, the shelf system in the sales area, as well as the choice of the architecture itself, is designed. The shelf system would be located on a wooden structure fixed in the ceiling part, on which the pressed segments would be connected at high temperature and pressure. This design represents formability recast from nature, recyclability and environmentalism. Further, in the entrance area, you can see the sales counter itself, but also the system for tapping honey, which would cooperate with the "honeyflow" system. The plastic itself in this system is made of two parts, so after turning the faucet, the plastic cells inside are split-displaced, creating a channel for the flow of honey. Concrete and straw materials are mainly used in the space. This architecture is also enriched with other areas such as "bee therapy", an area where customers can create their own wax products and sanitary areas.

Fotografie interiéru

Predajňa so včelími produktami