Skip to main content

(Ne)zabudnuté priestory na území Vysokých Tatier

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Mgr.art. Anna Božiková | FU TUKE
  Gestor
  Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD. | FU TUKE
  Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. | FU TUKE
  Vizualizácie
  Mgr.art. Anna Božiková | FU TUKE
 • Starý Smokovec

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 13540m²

 • Autorský popis

  Zanedbaných, chátrajúcich a opustených miest je mnoho a vznikajú z rôznych príčin. Negatívne narúšajú celkové vnímanie priestoru a pôsobia na návštevníkov, turistov a obyvateľov. Zatiaľ čo majitelia daných území hľadajú možné riešenia (alebo nechávajú priestory úmyselne napospas osudu), trvá to častokrát aj roky. Za ten čas hľadania riešení sa budovy postupne rozpadávajú a zostávajú v dezolátnom stave. Strácajú na svojej kultúrnej a historickej hodnote. Základy, ktoré nám tu predkovia zanechali, sú najmä hodnoty, dedičstvo minulosti a múdrosť. Nie sú to len obyčajné kamene a tehly a starať sa o dedičstvo je naša zodpovednosť.

  Cieľom práce je nájsť vhodné riešenie pre daný problém, aby sa opustené miesta začali funkčne a dočasne využívať. Je dôležité podotknúť, že cieľom nie je jednotlivé budovy či pamiatky zachrániť, ale skôr poukázať na ich zhoršujúci sa stav a poskytnúť dočasné využitie priestoru – pokiaľ sa nerozhodne, čo sa so zanedbaným majetkom v budúcnosti stane. Výsledkom práce je návrh modulárnych konštrukcií, ktoré zabezpečujú sprístupnenie zanedbaného priestoru verejnosti - pokiaľ nenastane obnova, asanácia alebo iné riešenie. Konštrukcie sú súčasťou chodníkov, ktoré sú rozmiestňované v interiéri objektov aj v ich exteriéri. Navrhnuté zostavy konštrukcií prinášajú do prostredia oživenie a schátrané objekty sa dostávajú do povedomia, čo je aj cieľom tejto práce - upozorniť na pretrvávajúci problém chátrania a podporiť tak záchranu pamiatok a budov.

  Verím, že v budúcnosti budú takéto miesta v pamäti ľudí ako tie (ne)zabudnuté a nezabudnuteľné.

 • Author Description

  Neglected, decaying, and abandoned places are numerous and arise from various causes. They negatively impact the overall perception of the space and affect visitors, tourists, and residents. While the owners of these areas search for possible solutions (or sometimes deliberately leave the spaces to their fate), this often takes years. During this time of searching for solutions, the buildings gradually deteriorate and remain in a desolate state, losing their cultural and historical value. The foundations left to us by our ancestors consist mainly of values, heritage, and wisdom from the past. They are not just ordinary stones and bricks; caring for this heritage is our responsibility.

  The aim of this work is to find suitable solutions to this problem so that abandoned places can start being functionally and temporarily utilized. It is important to note that the goal is not to save individual buildings or monuments but rather to highlight their deteriorating condition and provide temporary uses for the space until a decision is made about the future of the neglected property. The result of this work is a proposal for modular structures that ensure the neglected space is accessible to the public until renewal, demolition, or another solution occurs. The structures are part of pathways placed both inside and outside the buildings. The proposed assembly of structures brings vitality to the environment and raises awareness of the dilapidated objects, which is also the aim of this work—to draw attention to the ongoing issue of decay and to support the preservation of monuments and buildings.

  I believe that in the future, such places will be remembered by people as those (un)forgotten and unforgettable ones.

Fotografie interiéru

(Ne)zabudnuté priestory na území Vysokých Tatier