Skip to main content

IIDABA – Institute of Interior Design and Architecture Bratislava

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Paulina Šramčíková
  Gestor
  Arch. Alejandro Amador
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 2200m²

 • Autorský popis

  IIDABA- Institute of Interior Design and Architecture Bratislava načrtáva koncept vzdelávacej inštitúcie v srdci Bratislavy na výnimočnom mieste plnom histórie.

  S rastúcim významom “form-giving-u“ spojeného s ľudským bytím, tento projekt predstavuje stelesnenie rastu, porozumenia, kreativity, inovácie a profesionality, ktoré sú v hlavnom meste Slovenska tak potrebné. Tým, že študentom je poskytnutý zmysluplný program a priestory, ktoré sú praktické a inšpiratívne s dôrazom na introspekciu, IIDABA sa stáva priestorom, z ktorého študenti nechcú utekať, ale v ktorom prosperujú.
  Jej dizajn plynulo spája ergonómiu, contemporary estetiku a kreativitu, čo umožňuje študentom aj profesorom otvoriť myseľ.
  Inštitúcia ponúka priestory, kde sa ľudia stretávajú, zdieľajú, rastú spolu a hlavne získavajú vedomosti. Tam, kde sa forma a funkcia spájajú a rovnováha, pokoj a váženie si histórie ako dedičstva sa stretávajú v priestore, krásne mysle môžu rásť, tvoriť a ovplyvňovať.

  Nachádzame sa v budove bývalej rafinérie Apollo, ktorá zohráva významnú úlohu v priemyselnej histórii mesta ako jeden z najväčších podnikov na spracovanie ropy. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944, bolo 80% rafinérie zničenej bombardovaním spojeneckých síl a túto tragédiu neprežilo 74 zamestnancov Apolky.

  Konceptom sa stáva čas. Moment, kedy sa minulosť a budúcnosť spájajú v prítomnosti. S touto prítomnosťou, tu a teraz, môžeme nádherne tvarovať a tvoriť. Nie je dôležité sa len naučiť zručnosť, ale aj túžiť po pochopení seba samého, aby sa maximalizácia ľudského potenciálu zvýšila a tvorenie s hodnotou sa v IIDABA stalo novým “normálom“. Nenápadné prelínanie týchto aspektov a hranie sa s otázkou vzdelávania niekde na týchto hraniciach, je kľúčovým prvkom na ceste k profesii interiérového dizajnéra či architekta. Témami sú pominuteľnosť, hrana a introspekcia, ktoré prinášajú do priestoru špecifický tvar ako symbol.

  Orientácia v menšej budove je náročná a vyžaduje starostlivé plánovanie, aby každý aspekt funkčnosti školy dával zmysel. Napriek tomu som v priestoroch 2 200 m² interiéru a 4 830 m² exteriéru našla potrebnú flexibilitu na začlenenie všetkých funkcií pre IIDABU. Držaním sa štruktúrovaného rozloženia mriežky som previedla koncepčné témy do priestorového usporiadania so silným zameraním na optimalizáciu ideálnej koncepčnej skúsenosti užívateľa cez minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

  Základné materiály, ktoré som zvolila, súvisia s históriou budovy a jej industrializmom- betón, kovy, sklo, hlinené sivé omietky ako náhrada za cementové pre ich ekologickosť, priedušnosť a reguláciu vlhkosti, ale aj smrekové drevo pre jeho dostupnosť v danej dobe. Táto základná materiálová formula je prepojená aj s konceptom ako takým. Práca s 3 časovými úsekmi konceptu, mi umožnila vniesť do každej konkrétnej oblasti budovy jeden materiál daného obdobia navyše. Tým sa stal farebný akryl ako symbol pre minulosť, korok pre súčasnosť a metóda 3D tlače pre budúcnosť.
  Prítomná je aj led svetelná entita desaturovanej červenej, ktorá poukazuje na tragédiu z 1944 a stáva sa jej symbolom a prechádza všetkými „časovými úsekmi“, ktoré tým spája v určitej trajektórii.

  Vrámci priestorovej distribúcie bolo vytvorené a využité 1PP a prepojené s exteriérom, vďaka ktorému sa do tejto časti budovy dostalo svetlo. Exteriér s plochou cez 4 800m2 bol využitý na trávenie voľného času v zeleni, na menšie sedenie pre školskú kaviareň a vonkajšiu exhibíciu študentských projektov, ktorá užívateľov vedie k amfiteátru.

 • Author Description

  IIDABA- Institute of Interior Design and Architecture Bratislava outlines the concept of an educational institution in the heart of Bratislava, Slovakia on an exceptional site full of history.

  With the growing importance of form-giving connected to human lives, this project envisions embodying growth, understanding, creativity, innovation, and professionalism that is so needed in the capital of Slovakia. By providing students with an amazing program and spaces that are practical, inspirational, and meaningful, IIDABA becomes a space that students don’t want to escape but thrive from.
  The design seamlessly fuses ergonomics, contemporary aesthetics, and creativity that allow students as well as professors to open their minds, offering spaces to meet, share, evolve, and most importantly, gain knowledge from multiple areas.

  Where form and function are becoming one and the balance, meaning, and appreciation of heritage meet in a space, beautiful minds can grow, create, and influence

  We are located in the building of the former Apollo refinery, which played a significant role in the industrial history of the city as one of the largest fuel processing enterprises. During World War II, in 1944, 80% of the refinery was destroyed by Allied bombing, and 74 employees of Apolka did not survive this tragedy.
  Therefore the concept is time. The momentum, when the past and future are being bridged, is known as presence. With this presence, right here, right now, we can beautifully shape and create. It is not only important to learn a skill but also to desire the understanding of one’s self so that the maximisation of human potential increases, and creating with value becomes the new normal in IIDABA. Seamlessly blending these aspects and playing with the question of knowledge somewhere on these borders is a crucial element in the journey to become a form-giver. The themes are ephemeral, edge, and introspection- each one brings a specific shape to the space as a symbol.
  Navigating the limitations of a smaller building proved to be quite the endeavour, demanding careful consideration to ensure every aspect of a school’s functionality works. Yet, with a combined interior space of 2,200 m2 and an exterior area of 4,830 m2, I found the flexibility needed to incorporate all the necessary features for IIDABA. By sticking to a structured grid layout, I translated conceptual themes into tangible spatial arrangements, with a keen focus on optimising ideal conceptual, past - present - future circulation to enrich the overall user experience within.
  The basic materials I chose relate to the building's history and its industrialism - concrete, metals, glass, clay gray plasters as a replacement for cement due to its ecological nature, air conditioning, and moisture regulation, and spruce wood for its availability in Slovakia at the time. This core material formula is connected to the concept itself. Working with the 3 time slots of the concept allowed me to bring one additional material from each specific time period into each specific area of the building. Thus, colored acrylic became a symbol for the past, cork for the present, and the method of 3D printing for the future.
  There is also desaturated ongoing LED red light entity, symbolizing the tragedy of 1944, traversing all the "time segments" and connecting them in a certain trajectory.
  Within the spatial distribution, the basement was created and connected with the exterior, allowing light to enter this additional part of the building. The exterior area of over 4,800 m² was used for spending leisure time in greenery, with small seating areas for the school café and an outdoor exhibition of student projects that leads users to the amphitheater.

Fotografie interiéru

IIDABA – Institute of Interior Design and Architecture Bratislava