Skip to main content

Kaviareň – Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Laura Sasvariova | FAD STU Bratislava
  Gestor
  Dušan Kočlík | FAD STU Bratislava
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 220m²

 • Autorský popis

  Inovácia
  Budovy areálu bývalých Hurbanových kasární v Bratislave predstavujú z viacerých hľadísk hodnotný kultúrny potenciál pre nové využitie. Areál je svojou veľkosťou schopný poňať obrovské kapacity pre inštitúcie a prevádzky rôznych druhov. Svojou situáciou v samom centre Starého mesta, ponúka vynikajúce podmienky pre vytvorenie kultúrneho centra pre verejnosť Bratislavy. Navrhovaný koncept pracuje s podporením inštitúcie, ktorá v areáli funguje už v súčasnosti – Slovenské centrum dizajnu vo viacerých formách. Súčasťou konceptu je aj prevádzka kaviarne v areáli. Priestory kaviarne ako prevádzky sú súčasťou bloku budov patriacich Slovenskému centru dizajnu. Na túto skutočnosť poukazuje dispozícia a spôsob návrhu zariadenia, ktorý sa tiahne všetkými priestormi.

  Funkčnosť
  Koncepcia kaviarne myšlienkovo podporuje väzbu k Slovenskému centru dizajnu a stáva sa nie len jej rekreačnou, ale svojim spôsobom aj zážitkovou a vzdelávacou súčasťou. Kaviareň pozostáva zo štyroch miestností na sedenie pre návštevníkov. Zariaďovacie prvky každej miestnosti sú rozličné. Zariadenie miestností zodpovedá trom témam, ktoré ich zjednocuje. Kovové, drevené, alebo plastové charakteristiky mobiliáru predstavujú tri uplatňované témy. Téma sa vždy odráža v materiáli zariadenia jednotlivých miestností.

  Prvou témou je téma kov ako materiál odráža sa v materiáli ikonických stoličiek, ktoré sa tiahnu naprieč miestnosťami. Tieto ikony sú vždy z každého typu len po jednej a tým podporujú jedinečnosť nie len seba ako produktu, ale dodávajú podobný pocit aj návštevníkovi.

  Druhou témou je materiál drevo. Združujúcim elementom v tomto priestore je drevený materiál stoličiek, teda ikon. Téma je okrem použitia dreveného nábytku podporená a brezovým obkladom a modulárnym policovým systémom.

  Treťou témou je materiál plast. Priestory kaviarne ponúkajú možnosti pre prezentáciu výtvarných diel a art dizajnu na rozličných policových systémoch. Neutrálny výber farebnosti týchto ikonických stoličiek je cielený. Nakoľko je v tomto priestore výstavného priestoru najviac, cieľom farebnosti stoličiek je tvoriť neutrálnu farebnú paletu pre výtvarné diela v miestnosti.

  Kreativita
  Výrazným prvkom kaviarne je svetelná inštalácia, ktorá prepája jednotlivé miestnosti. Ideou inštalácie je zhmotnenie fyzicky abstraktného toku priestoru, resp. jeho hľadanie. Idea hľadania toku priestoru je priamym odkazom na proces navrhovania. Svetelná inštalácia kaviarne predstavuje pomyselného sprievodcu po jednotlivých miestnostiach, ktorých mobiliár prepája definovaná téma. Iluminovaná línia prúdi kaviarňou a nabáda návštevníka preskúmať jej súčasti.

  Udržateľnosť
  Počas celého procesu navrhovania bolo prihliadané na to, aby boli zásahy do budovy navrhované s ohľadom na jej vek a zachovať aj jej existujúci charakter. Návrh tak zohľadňuje problematiku udržateľnosti a implementuje ju v prístupe revitalizácie historickej budovy. Revitalizácia predstavuje prístup, ktorý rešpektuje minulosť a otvára dvere budúcnosti.

 • Author Description

  Innovation
  The buildings of the area of ​​the former Hurban barracks in Bratislava represent valuable cultural potential for new use from several points of view. Due to its size, the area is able to accommodate huge capacities for institutions and operations of various kinds. With its situation in the very center of the Old Town, it offers excellent conditions for the creation of a cultural center for the public of Bratislava. The proposed concept works with the support of an institution that is already operating in the area - the Slovak Design Center in several forms. The concept also includes the operation of a cafe on the premises. The premises of the cafe as an operation are part of a block of buildings belonging to the Slovak Design Center. This fact is pointed out by the layout and design of the facility, which extends through all spaces.

  Functionality
  The concept of the cafe ideologically supports the link to the Slovak Design Center and becomes not only its recreational, but also experiential and educational part in its own way. The cafe consists of four sitting rooms for visitors. The furnishing elements of each room are different. The furnishings of the rooms correspond to three themes that unite them. Metal, wooden or plastic characteristics of the furniture represent three applied themes. The theme is always reflected in the furnishing material of individual rooms.

  The first theme is the theme of metal as a material reflected in the material of the iconic chairs that stretch across the rooms. These icons are always only one of each type and thus support the uniqueness of not only themselves as a product, but also give a similar feeling to the visitor.

  The second topic is the material wood. The unifying element in this space is the wooden material of the chairs, i.e. the icons. In addition to the use of wooden furniture, the theme is also supported by birch cladding and a modular shelf system.

  The third topic is the material plastic. The premises of the cafe offer possibilities for the presentation of works of art and art design on various shelf systems. The neutral color choice of these iconic chairs is targeted. Since there is the most exhibition space in this area, the purpose of the color of the chairs is to create a neutral color palette for the artworks in the room.

  Creativity
  A distinctive element of the cafe is the light installation that connects the individual rooms. The idea of ​​the installation is to materialize the physically abstract flow of space, or his search. The idea of ​​finding the flow of space is a direct reference to the design process. The cafe's light installation represents an imaginary guide to the individual rooms, whose furniture is connected by a defined theme. An illuminated line flows through the cafe and encourages the visitor to explore its components.

  Sustainability
  During the entire design process, care was taken to ensure that interventions in the building were designed with respect to its age and to preserve its existing character. The proposal thus takes into account the issue of sustainability and implements it in the approach of the revitalization of the historic building. Revitalization represents an approach that respects the past and opens the door to the future.

Fotografie interiéru

Kaviareň – Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne