Skip to main content

Knižnica – Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Laura Sasváriová | FAD STU Bratislava
  Gestor
  Dušan Kočlík | FAD STU Bratislava
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 680m²

 • Autorský popis

  Inovácia
  Návrh pojednáva o premiestnení knižnice dizajnu, z jej súčasnej adresy na Jakubovom námestí v Bratislave do Hurbanových kasární. Návrh sa zameriava na podporenie inštitúcie, ktorá v priestoroch kasární funguje už v súčasnosti. Je ňou Slovenské centrum dizajnu. Zámerom takéhoto situovania knižnice nie je len efektívna interná komunikácia so zvyšnými pracoviskami SCD, ale aj potenciál komunikácie knižnice s verejnosťou skrz nádvorie kasární. Cieľom počas celého procesu navrhovania bolo vytvoriť priestor, ktorý obohatí nie len odborníkov z dizajnérskeho a umenovedného sveta, ale bude spĺňať nároky pre vzdelávanie verejnosti a vytvorí podmienky pre aktívne trávenie voľného času. Víziou zariadenia, ponúkanej variability a vizuálu interiéru je návštevníka motivovať navštíviť knižnicu opakovane.

  Funkčnosť
  Priestor je pre návštevníka rozdelený na 4 funkčné zóny. Jednotlivé zóny sú usporiadané tak, aby bol návštevník schopný z centrálne orientovaného vstupu sa efektívne dostať tam kde potrebuje, pričom po krajných častiach interiéru sa nachádzajú hygienické zázemia.

  Prvou zónou je zóna prvého kontaktu. Prechod medzi jednotlivými zónami a exteriérom je umožnený len v kontrolnom bode, ktorým je vstupná hala. Z toho dôvodu je vstup do knižnice v dispozícii orientovaný centrálne. Pred tým, ako návštevník vkročí do vstupnej haly prechádza cez zádverie. Steny zádveria sú riešené formou sklených panelov. Priehľadnosť sklených panelov poskytuje návštevníkom pohľad do chodby, ktorá bola dispozične zámerne zachovaná ako spôsob odkazu na pôvodnú architektúru. Aby nenastala situácia, že by si návštevník nevšimol sklené panely, ako bezpečnostný prvok slúži na skle grafická potlač drobných kruhov. Motív zhluku kruhov vo forme perforácií sa opakuje aj v iných častiach interiéru. Vstupná hala knižnice je miestom, kde návrh prostredníctvom odhaleného a pôvodnej tehály intenzívne vyzdvihuje pôvodnú charakteristiku stavby. Ako kontrastný prvok voči tomuto momentu stojí svojim vizuálom informačný pult. Je hlavným pracoviskom knižničného personálu. Predstavuje základný informačný bod pre návštevníkov. Dyha použitá na informačnom pulte a skrinkách má zvýraznenú kresbu dreva v netradičných farebných tónoch so sivo-bielym zafarbením. Dyha sa opakuje aj v iných zariaďovacích prvkoch. Vstupná hala je ďalej vybavená atypickým nábytkovým prvkom, ktorý slúži na prezentáciu knižných a tlačových noviniek. Dierovaný plech použitý ako materiál tohto prvku je príkladom využitia vizuálneho princípu odkazujúceho, na ktorý odkazuje aj grafická potlač skla. Za pultom sa nachádza multifunkčná nábytková zostava, ktorá sa tiahne naprieč celou knižnicou. Tento objekt vo vybraných častiach slúži ako úložný priestor, v iných častiach ako policová zostava. Dvere úložných častí objektu sú navrhnuté z akustickej MDF, ktorá dopomáha akustickej pohode interiéru. Línia nábytku napomáha priestorovo zjednocovať jednotlivé zóny knižnice. Na vnútorných stenách týchto priechodov je typografické značenie navigujúce návštevníka jednotlivými časťami knižničného fondu

  Koncept interiéru prezentuje myšlienku, kedy sa prevádzka okrem samotného presunutia súčasnej knižnice z Jakubovho námestia, rozšíri aj o materiálovú knižnicu. Tá predstavuje druhú zónu interiéru. Zariadenie zóny materiálovej knižnice vychádza priamo z jej účelu, ktorým je prezentácia, prehliadanie a študovanie materiálov. Farebnosť zariadenia miestnosti je utlmená do celkovej achromatickosti, aby neskresľovala skutočnú podobu vzoriek. Dominantou miestnosti je zaoblený stôl. Po celej dĺžke stola sú prezentované materiálové vzorky v stojanoch na mieru. Na náprotivnej stene voči oknu je navrhnutý atypický prvok na vystavovanie materiálov. Dizajn tohto prvku povyšuje samotnú charakteristiku použitého materiálu, dierovaného plechu, na funkčný element. Perforácie sú využívané na vešanie spony prichytenej na materiálovej vzorke. Pozdĺž okna sa v zadnej časti miestnosti sa nachádzajú 4 študijné miesta pri stolovej doske, ktorej výška je zarovnaná s hladinou zaobleného stola. Súčasťou zóny materiálovej knižnice je aj izolovaná študijná kója. Kója je vybavená dvomi vstavanými lavicami. Medzi nimi je umiestnený stôl, v ktorom je integrované lineárne svietidlo. Ponúka návštevníkom možnosť aj skupinovej práce vo väčšom súkromí. Farebnosť a materialita študijnej kóje sú cielene neutrálne z rovnakého dôvodu ako vo zvyšku zóny materiálovej knižnice.

  Ďalšou zónou je zóna knižničného fondu. Predstavuje priestor, v ktorom sa postupne striedajú čitateľské miesta a knižné regály. Nábytková zostava prechádzajúca všetkými zónami nesie v tejto časti knižnice najväčší podiel fondu. Podľa toho aj dostala táto zóna svoje pomenovanie. Čitateľské miesta v tejto zóne možno odlíšiť na dva druhy. Prvý, formálnejší druh sa nachádza pri vykonzolovanej stolovej doske hneď pri oknách. Druhý druh čitateľských miest v tejto zóne predstavuje neformálne sedenie v dvoch malých oddychových zónach. V ich blízkosti je súčasťou policového systému na strane okien počítač určený na prehľadávanie elektronickej databázy knižnice. Ako materiál regálu je opäť využitý dierovaný plech. Je využívaný aj na prichytávanie typografických prvkov značenia knižničného fondu. V nábytkovej zostave je tiež integrovaná jednomiestna akustická kabína.

  Zóna multifunkčného priestoru predstavuje premenlivý, prispôsobiteľný priestor podľa potrieb a preferencií používateľov. Východiskovým je zoskupenie zariadenia za účelom využitia priestoru ako študovne. Pri tomto usporiadaní sa v miestnosti tiahne línia spolu 12 stolov v dvoch radoch, ktoré ponúkajú 24 čitateľských miest. Pod stolmi sú v podlahe umiestnené skrinky pre prístup do elektrickej siete. Súčasťou zóny je aj oddychové sedenie pri oknách orientovaných do vnútrobloku kasární. Po strane miestnosti sa tiahne skriňa, ktorá je schopná obsiahnuť zariadenie miestnosti v prípade jej preusporiadania. Skriňa vizuálne pokračuje ako obklad až do vedľajšej miestnosti. V prípade potreby je zónu možné od vstupnej haly izolovať pevným filcovým akustickým predeľovačom miestnosti. Výberom stohovateľných stoličiek spolu so skladateľnými stolmi umožňuje pretvárať miestnosť podľa aktuálnych potrieb a preferencií používateľov.

  Osobitým prvkom interiéru je svetelná inštalácia iluminovanej línie. Línia prúdi knižnicou a nabáda návštevníka preskúmať jej súčasti. Iluminovaná línia nie je primárnym zdrojom svetla v interiéri. Amorfnú kontinuitu línie dopĺňajú formálne lineárne svietidlá inštalované na prisadenom lištovom systéme. Línie sú na lište doplnené o bodové svietidlá, ktoré nasvetľujú knihy, materiálové vzorky alebo iné zariadenie tam, kde je to potrebné.

  Kreativita
  Návrh vyzdvihuje tradičné hodnoty stavby za použitia nekonvenčných materiálových riešení. Materiály ako také sa v rôznych podobách opakujú a odkazujú na seba navzájom, čím celý interiér zjednocujú.

  Udržateľnosť
  Pri navrhovaní bolo mojou snahou zasahovať do priestoru tak, aby nové objekty rešpektovali a hmotovo komunikovali s pôvodným charakterom stavby. Svojou multifunkčnosťou je priestor prispôsobiteľný škále kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú v kontexte knižnice napríklad prednáška, workshopy, diskusia alebo krst knihy. Pri týchto príležitostiach je možné miestnosť vizuálne a akusticky izolovať. Aj táto možnosť multifunkčnosti zvyšuje atraktivitu a potenciál pre využitia knižnice verejnosťou. Odzrkadľuje myšlienku, že knižnica nie je len pasívnym archívom informácií, ale dokáže byť aj aktívnym spoločenským centrom.

 • Author Description

  Innovation
  The proposal deals with the relocation of the design library from its current address on Jakub Square in Bratislava to the Hurban Barracks. The proposal focuses on supporting the institution that already operates in the barracks. It is the Slovak Design Center. The intention of such a location of the library is not only effective internal communication with the remaining SCD workplaces, but also the potential of the library's communication with the public through the courtyard of the barracks. The goal during the entire design process was to create a space that would enrich not only experts from the world of design and art, but would also meet the demands of public education and create conditions for active leisure time. The vision of the facility, the offered variability and the visual of the interior is to motivate the visitor to visit the library repeatedly.

  Functionality
  The space is divided into 4 functional zones for the visitor. Individual zones are arranged in such a way that the visitor is able to efficiently reach where he needs from the centrally oriented entrance, while hygiene facilities are located at the extreme parts of the interior.

  The first zone is the first contact zone. The transition between individual zones and the exterior is allowed only at the control point, which is the entrance hall. For this reason, the entrance to the library is centrally oriented. Before the visitor steps into the entrance hall, he passes through the vestibule. The walls of the vestibule are designed in the form of glass panels. The transparency of the glass panels gives visitors a view into the corridor, the layout of which was deliberately preserved as a way of referring to the original architecture. In order to avoid a situation where the visitor does not notice the glass panels, a graphic print of small circles on the glass serves as a security element. The motif of a cluster of circles in the form of perforations is also repeated in other parts of the interior. The entrance hall of the library is a place where the design intensively emphasizes the original characteristics of the building through exposed and original brickwork. As a contrasting element to this moment, the information desk stands with its visuals. It is the main workplace of the library staff. It represents a basic information point for visitors. The veneer used on the information desk and cabinets has a highlighted wood pattern in non-traditional color tones with a gray-white coloring. The veneer is also repeated in other furnishing elements. The entrance hall is also equipped with an atypical furniture element, which is used for the presentation of book and press news. The perforated sheet metal used as the material of this element is an example of the use of the visual principle of reference, which is also referred to by the graphic print of the glass. Behind the counter is a multifunctional furniture set that stretches across the entire library. This object in selected parts serves as a storage space, in other parts as a shelf assembly. The doors of the storage parts of the objectare designed from acoustic MDF, which contributes to the acoustic well-being of the interior. The furniture line helps to spatially unify the individual zones of the library. On the inner walls of these passageways, there is a typographic marking navigating the visitor through individual parts of the library collection

  The concept of the interior presents the idea when, in addition to moving the current library from Jakubová náměstí itself, the operation will also be expanded to include a material library. It represents the second zone of the interior. The equipment of the material library zone is based directly on its purpose, which is the presentation, browsing and study of materials. The color of the room equipment is muted to a total achromaticity so as not to distort the true appearance of the samples. The dominant feature of the room is a rounded table. Along the entire length of the table, material samples are presented in custom-made stands. An atypical element for displaying materials is designed on the opposite wall to the window. The design of this element elevates the very characteristic of the material used, the perforated metal sheet, to a functional element. Perforations are used for hanging a clip attached to a material sample. Along the window in the back of the room, there are 4 study places at the table top, the height of which is aligned with the surface of the rounded table. Part of the material library zone is also an isolated study cubicle. The berth is equipped with two built-in benches. Between them is a table in which a linear lamp is integrated. It offers visitors the possibility of group work in greater privacy. The color and materiality of the study cubicle are purposefully neutral for the same reason as the rest of the material library zone.

  Another zone is the library fund zone. It represents a space in which reading places and bookshelves gradually alternate. The furniture set passing through all the zones carries the largest share of the fund in this part of the library. Accordingly, this zone got its name. Reading places in this zone can be distinguished into two types. The first, more formal type is located at the cantilevered table top right next to the windows. The second type of reading places in this zone is informal seating in two small relaxation zones. Near them, a computer designed for browsing the library's electronic database is part of the shelving system on the side of the windows. Perforated sheet metal is again used as the shelf material. It is also used for attaching typographical elements of the library collection. A one-seater acoustic booth is also integrated into the furniture set.

  The multifunctional space zone represents a variable, adaptable space according to the needs and preferences of users. The starting point is the grouping of equipment for the purpose of using the space as a study room. With this arrangement, there is a line of 12 tables in two rows in the room, offering 24 reading places. There are cabinets in the floor under the tables for access to the electrical network. Part of the zone is also relaxation seating by the windows facing the inner block of the barracks. A wardrobe runs along the side of the room, which is able to contain the furniture of the room in the event of its rearrangement. The wardrobe visually continues as a wall covering to the next room. If necessary, the zone can be isolated from the entrance hall with a solid felt acoustic room divider. By choosing stackable chairs together with folding tables, you can transform the room according to the current needs and preferences of the users.

  A special element of the interior is the light installation of the illuminated line. The line flows through the library and encourages the visitor to explore its components. The illuminated line is not the primary source of light in the interior. The amorphous continuity of the line is complemented by formal linear lamps installed on a recessed molding system. The lines are complemented by spotlights on the bar, which illuminate books, material samples or other equipment where necessary.

  Creativity
  The design highlights the traditional values ​​of the building using unconventional material solutions. Materials as such are repeated in various forms and refer to each other, unifying the entire interior.

  Sustainability
  When designing, my effort was to intervene in the space in such a way that the new objects respect and materially communicate with the original character of the building. Due to its multifunctionality, the space can be adapted to a range of cultural and social events, such as lectures, workshops, discussions or book launches in the context of the library. On these occasions, the room can be visually and acoustically isolated. This possibility of multifunctionality also increases the attractiveness and potential for the use of the library by the public. It reflects the idea that the library is not only a passive archive of information, but can also be an active social center.

Fotografie interiéru

Knižnica – Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne